Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Vragenhalfuur
 3. 3

 4. 4

  Voorstel:
  Als wethouder van de gemeente De Fryske Marren te benoemen:
  Mevrouw S.D. van der Meer, met een tijdsbesteding van 0,75 fte.

 5. 5
  Benoeming en beëdiging raadslid
 6. 6
  DEBAT
 7. 7.D

  Voorstel:
  1. De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lemmer - Hof fan Lemmer vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lemmer - Hof fan Lemmer met planid. NL.IMRO.1940.BPLEM21WBHOFFANLEM-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is aangegeven.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
  Over dit voorstel is door de fractie van KFM in het Petear van 15 mei 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 8. 8.D

  Voorstel:
  De Wegsleepverordening gemeente De Fryske Marren 2024 vast te stellen.
  Over dit voorstel is door de fractie van de VVD in het Petear van 15 mei 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 9. 9.D

  Voorstel:
  1. In te stemmen met extra incidentele kosten voor huur noodlokalen ad € 737.000 ten behoeve van de nieuwbouw IKC Sint Nyk en deze kosten aan te vragen bij de Perspectiefnota 2025.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders in het Petear van 15 mei 2024 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B

 10. 10.D

 11. 11.D

  Voorstel:
  1. De nota reactie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Lemmer, Pampusstraat – Parkstraat vast te stellen en als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Lemmer, Pampusstraat – Parkstraat met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPBLK23JACHTHDYK-VA01 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

 12. 12.D

  Voorstel:
  1. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een drietal appartementen op het perceel Roggemolenstraat 3 te Joure.
  2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

 13. 13.D

  Voorstel:
  1. De grondexploitatieopzet voor het plan Joure-Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2 vast te stellen.
  2. Een krediet van € 3.209.065 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de grondexploitatie van het plan Joure-Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2 te brengen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 26B.

 14. 14.D

  Voorstel:
  1. De gemeentelijke grondexploitatie Balk Boslust-Zuidwest vast te stellen.
  2. Een krediet van € 499.226,- voor de realisatie van Balk Boslust-Zuidwest beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Balk Boslust-Zuidwest.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 27B.

 15. 16.D

  Voorstel:
  In te stemmen met de benoeming van mevrouw Zwiers en de heer Storm als leden van de Raad van Toezicht van schoolbestuur Ambion. Voor beide benoemingen geldt een periode van maximaal vier jaar en een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 29B.

 16. 17.D

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân.
  2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân.
  3. Met de bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te laten weten geen zienswijzen in te dienen op de programmabegroting 2025.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 30B

 17. 18.D

  Voorstel:
  1. De visie op internationale betrekkingen (bijlage 1) vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten;
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 15 mei 2024 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 31B.

 18. 19
  BESLÚT
 19. 20.B

  Voorstel: zie agendapunt 7D.

 20. 21.B

  Voorstel: zie agendapunt 8D.

 21. 22.B

  Voorstel: zie agendapunt 9D.

 22. 23.B

  Voorstel: zie agendapunt 10D.

 23. 24.B

  Voorstel: zie agendapunt 11D.

 24. 25.B

  Voorstel: zie agendapunt 12D.

 25. 26.B

  Voorstel: zie agendapunt 13D.

 26. 27.B

  Voorstel: zie agendapunt 14D.

 27. 28.B

  Voorstel: zie agendapunt 15D.

 28. 29.B

  Voorstel: zie agendapunt 16D

 29. 30.B

  Voorstel: zie agendapunt 17D.

 30. 31.B

  Voorstel: zie agendapunt 18D

 31. 32
  Sluiting