Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 6 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:06 - 00:01:40 - Voorzitter Petear
 2. 1

  Het Petear van woensdag 6 maart 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór maandag 4 maart 2024, 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  00:00:09 - 00:01:40 - Voorzitter Petear
  00:01:40 - 00:01:48 - I. de Wolff
  00:01:48 - 00:02:31 - Voorzitter Petear
 3. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 4. 2.1

  Voorstel:
  1. De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Ouwsterhaule vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Ouwsterhaule met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPOSH23OUWSTERHAUL-VA01 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 13.14 of 13.15 van de Omgevingswet vast te stellen.
  Toelichting: Met de actualisatie van het verouderde bestemmingsplan Ouwsterhaule wordt het behoud van de bestaande ruimtelijke structuur vastgelegd. Aangezien het voorliggend bestemmingsplan niet toeziet op extra bouwmogelijkheden en/of ontwikkelingen is het niet noodzakelijk om het kostenverhaal op publiek- of privaatrechtelijke wijze te verzekeren.

 5. 2.2

  Voorstel: Het bestemmingsplan Rotstergaast – Schoterweg 48 en 50 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPGRGS23SCHOT48en50-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Het planologisch vastleggen van de bestemmingsplanherziening voor omzetting naar ‘plattelandswoning’ en de aanduiding productiegerichte paardenhouderij, naast de gebruiksgerichte paardenhouderij, op een juiste wijze planologisch vast te leggen.Hoewel het kadastraal gezien twee aparte percelen zijn, vormen zij samen één planologisch bouwvlak met de bestemming ‘Bedrijf – Paardenhouderij

 6. 2.3

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota Teroele – Troelstraweg 27’.
  3. Het bestemmingsplan Teroele – Troelstraweg 27 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPTOE23TROELSTRA27-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Het perceel aan de Troelstraweg 27 Teroele heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’ en voor een klein deel de bestemming ‘Natuur’. De gewenste toekomstige ontwikkelingen voor het recreatiebedrijf passen niet in het huidige bestemmingsplan. Enkel met een nieuw bestemmingsplan kan de ontwikkeling mogelijk worden gemaakt.

 7. 2.4

  Voorstel:
  1. De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Vegelinsoord vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Vegelinsoord met planidentificatie-nummer NL.IMRO.1940.BPVEG23VEGELINSORD-VA01 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 13.14 of 13.15 van de Omgevingswet vast te stellen.
  Toelichting: Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, waarbij de actuele (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd. Aangezien het voorliggende bestemmingsplan niet toeziet op extra bouwmogelijkheden en/of ontwikkelingen is het niet noodzakelijk om het kostenverhaal op publiek- of privaatrechtelijke wijze te verzekeren

 8. 2.5

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de haalbaarheid van flexwonen op basis van de “Startnotitie Flexwonen op de A7 zone” met als belangrijkste conclusie dat
  - flexwonen niet haalbaar is vanwege het ontbreken van een haalbare businesscase.
  - het realiseren van flexwoningen op de A7-zone beperkend kan zijn voor een
  toekomstige ontwikkeling van de Driehoek Joure Zuid.
  2. Kennis te nemen van de kaderstellende notitie die ingaat op de mogelijke invulling van de Driehoek Joure Zuid en de A7 zone.
  3. Akkoord te gaan met de afwegingen en conclusies in de kaderstellende notitie die leiden tot het voorstel om
  a) geen flexwoningen op de A7 zone te ontwikkelen.
  b) een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de ziekenhuiszorg in Fryslân door de nieuwbouw van een ziekenhuis te faciliteren in de Driehoek Joure Zuid.
  c) afspraken te maken met de ziekenhuizen over het vervolgproces.
  d) de aandachtspunten zoals opgehaald in de participatie in te brengen bij de verdere planvorming van het ziekenhuis zoals landschappelijke inpassing, toevoegen van bos en natuur en een nadere studie van de verkeersafwikkeling.
  e) de planologische mogelijkheden te verkennen om de ontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken en in dit proces de grondeigenaren en omwonenden te kennen met respect voor ieders rol, taak en betrokkenheid.
  Toelichting: De A7 bij Joure is verlegd en de geluidswal is grotendeels opgeruimd. Hierdoor is het gebied tussen de Parallelwei en de A6 aansluitend aan Joure komen te liggen. De nieuwe situatie biedt kansen voor een nieuwe invulling. Het voorkeursscenario uit het haalbaarheidsonderzoek A7 zone wordt gelijktijdig met het voorkeursscenario voor de Driehoek Joure Zuid voorgelegd.

  00:02:13 - 00:02:31 - Voorzitter Petear
  00:06:56 - 00:11:25 - Voorzitter Petear
  00:11:25 - 00:13:15 - T.A.M. van Bruggen
  00:13:15 - 00:15:33 - Voorzitter Petear
  00:15:33 - 00:20:40 - Voorzitter Petear
  00:20:40 - 00:20:49 - Voorzitter Petear
  00:20:49 - 00:21:11 - A. Langejans
  00:21:12 - 00:21:54 - A. Langejans
  00:21:54 - 00:22:14 - A. Langejans
  00:22:14 - 00:22:33 - A. Langejans
  00:22:33 - 00:23:08 - A. Langejans
  00:23:08 - 00:23:11 - Voorzitter Petear
  00:23:38 - 00:26:06 - R. Visser
  00:26:06 - 00:26:18 - Voorzitter Petear
  00:26:18 - 00:26:21 - R. Visser
  00:26:21 - 00:26:26 - Voorzitter Petear
  00:26:26 - 00:27:31 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:27:31 - 00:27:32 - Voorzitter Petear
  00:27:42 - 00:28:32 - R. Visser
  00:28:32 - 00:28:34 - Voorzitter Petear
  00:28:35 - 00:29:10 - I. de Wolff
  00:29:11 - 00:30:06 - Voorzitter Petear
  00:30:06 - 00:30:30 - Voorzitter Petear
 9. 2.6

  Voorstel: De Financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2024 vast te stellen.
  Toelichting: Op 27 september 2022 is de wetswijziging over de rechtmatigheidsverantwoording in de eerste kamer vastgesteld. Vervolgens is onze controleverordening, gelet op deze wetswijziging, in maart 2023 geactualiseerd. Voor de actualisatie van de financiële verordening zijn de aanbevelingen van de Commissie BBV in overweging genomen.

 10. 3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

  00:39:54 - 00:40:01 - Voorzitter Petear
  00:40:47 - 00:42:01 - Voorzitter Petear
 11. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

  01:33:11 - 01:34:21 - Voorzitter Petear
 12. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

  01:33:52 - 01:34:21 - Voorzitter Petear
 13. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

  01:34:10 - 01:34:21 - Voorzitter Petear
  01:34:21 - 01:34:27 - J. Meester
  01:34:28 - 01:34:34 - Voorzitter Petear
  01:34:35 - 01:34:58 - A. Merkuur
  01:35:00 - 01:35:06 - Voorzitter Petear
  01:35:06 - 01:35:43 - C. van Hes, wethâlder
  01:35:44 - 01:36:33 - Voorzitter Petear
 14. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

  01:35:56 - 01:36:33 - Voorzitter Petear
 15. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

  00:41:42 - 00:42:01 - Voorzitter Petear
  00:42:04 - 00:44:39 - J.W. Quartel
  00:44:39 - 00:44:49 - Voorzitter Petear
  00:44:50 - 00:48:39 - C. van Hes, wethâlder
  00:48:39 - 00:49:03 - T.A.M. van Bruggen
  00:49:04 - 00:49:06 - Voorzitter Petear
  00:49:06 - 00:49:53 - C. van Hes, wethâlder
  00:49:53 - 00:50:08 - R. Visser
  00:50:09 - 00:50:10 - Voorzitter Petear
  00:50:12 - 00:50:18 - C. van Hes, wethâlder
  00:50:22 - 00:50:26 - Voorzitter Petear
  00:50:26 - 00:51:15 - C. van Hes, wethâlder
  00:51:16 - 00:51:25 - Voorzitter Petear
  00:51:26 - 00:51:27 - Voorzitter Petear
  00:51:28 - 00:53:07 - R. Visser
  00:53:08 - 00:53:14 - Voorzitter Petear
  00:53:15 - 00:54:11 - C. van Hes, wethâlder
  00:54:11 - 00:54:21 - R. Visser
  00:54:22 - 00:54:23 - Voorzitter Petear
  00:54:24 - 00:54:29 - C. van Hes, wethâlder
  00:54:30 - 00:54:39 - Voorzitter Petear
  00:54:40 - 00:55:47 - B.J. de Wolff
  00:55:47 - 00:56:01 - J.W. Quartel
  00:56:01 - 00:57:20 - B.J. de Wolff
  00:57:20 - 00:57:26 - Voorzitter Petear
  00:57:26 - 00:58:17 - C. van Hes, wethâlder
  00:58:18 - 00:58:27 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:58:27 - 00:59:10 - B.J. de Wolff
  00:59:10 - 00:59:11 - Voorzitter Petear
  00:59:11 - 00:59:51 - C. van Hes, wethâlder
  00:59:52 - 00:59:54 - Voorzitter Petear
  00:59:54 - 01:00:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:00:24 - 01:00:25 - Voorzitter Petear
  01:00:25 - 01:01:04 - C. van Hes, wethâlder
  01:01:05 - 01:01:08 - Voorzitter Petear
  01:01:19 - 01:01:54 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:01:55 - 01:01:58 - Voorzitter Petear
  01:02:00 - 01:02:18 - B.J. de Wolff
  01:02:19 - 01:02:20 - Voorzitter Petear
  01:02:20 - 01:03:00 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:03:00 - 01:03:04 - Voorzitter Petear
  01:03:05 - 01:03:36 - T.A.M. van Bruggen
  01:03:37 - 01:04:11 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:04:11 - 01:04:18 - Voorzitter Petear
  01:04:18 - 01:05:09 - I. de Wolff
  01:05:09 - 01:05:13 - Voorzitter Petear
  01:05:13 - 01:07:31 - C. van Hes, wethâlder
  01:07:32 - 01:07:39 - Voorzitter Petear
  01:07:40 - 01:08:24 - R.N. IJntema
  01:08:24 - 01:08:42 - I. de Wolff
  01:08:42 - 01:09:30 - R.N. IJntema
  01:09:30 - 01:09:34 - Voorzitter Petear
  01:09:34 - 01:09:50 - B.J. de Wolff
  01:09:50 - 01:09:51 - Voorzitter Petear
  01:09:53 - 01:10:14 - R.N. IJntema
  01:10:14 - 01:10:20 - Voorzitter Petear
  01:10:21 - 01:11:07 - C. van Hes, wethâlder
  01:11:07 - 01:11:08 - Voorzitter Petear
  01:11:08 - 01:11:47 - R.N. IJntema
  01:11:47 - 01:11:49 - Voorzitter Petear
  01:11:49 - 01:12:11 - J.W. Quartel
  01:12:12 - 01:12:16 - Voorzitter Petear
  01:12:17 - 01:12:34 - R.N. IJntema
  01:12:34 - 01:12:45 - Voorzitter Petear
  01:12:45 - 01:16:38 - H.W. Koops
  01:16:38 - 01:16:39 - Voorzitter Petear
  01:16:40 - 01:16:51 - Voorzitter Petear
  01:16:54 - 01:17:41 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:17:47 - 01:17:49 - Voorzitter Petear
  01:17:50 - 01:18:37 - H.W. Koops
  01:18:37 - 01:18:39 - Voorzitter Petear
  01:18:39 - 01:19:03 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:19:04 - 01:19:05 - Voorzitter Petear
  01:19:06 - 01:21:16 - C. van Hes, wethâlder
  01:21:16 - 01:21:20 - Voorzitter Petear
  01:21:20 - 01:24:11 - T.A.M. van Bruggen
  01:24:11 - 01:24:20 - Voorzitter Petear
  01:24:20 - 01:26:38 - C. van Hes, wethâlder
  01:26:38 - 01:26:41 - T.A.M. van Bruggen
  01:26:42 - 01:26:49 - Voorzitter Petear
  01:26:49 - 01:29:14 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:29:15 - 01:29:20 - Voorzitter Petear
  01:29:21 - 01:31:47 - C. van Hes, wethâlder
  01:31:47 - 01:31:53 - Voorzitter Petear
  01:31:54 - 01:32:14 - J.H. Roest
  01:32:14 - 01:32:28 - Voorzitter Petear
  01:32:28 - 01:32:40 - R. Visser
  01:32:40 - 01:34:21 - Voorzitter Petear
 16. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

  01:36:07 - 01:36:33 - Voorzitter Petear
  01:36:34 - 01:36:35 - Voorzitter Petear
  01:36:37 - 01:37:45 - I. de Wolff
  01:37:48 - 01:37:54 - Voorzitter Petear
  01:37:54 - 01:39:29 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:39:29 - 01:39:48 - Voorzitter Petear
  01:39:51 - 01:41:12 - A. Krijgsman
  01:41:12 - 01:41:17 - Voorzitter Petear
  01:41:18 - 01:42:05 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:42:05 - 01:42:44 - A. Krijgsman
  01:42:44 - 01:42:45 - Voorzitter Petear
  01:42:45 - 01:43:28 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:43:28 - 01:43:30 - Voorzitter Petear
  01:43:30 - 01:44:41 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:44:43 - 01:44:48 - Voorzitter Petear
  01:44:48 - 01:45:08 - I. de Wolff
  01:45:09 - 01:45:55 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:45:55 - 01:46:00 - R. Visser
  01:46:00 - 01:46:02 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:46:02 - 01:46:07 - Voorzitter Petear
  01:46:07 - 01:46:27 - R. Visser
  01:46:30 - 01:46:41 - Voorzitter Petear
  01:46:41 - 01:46:58 - R. Visser
  01:46:58 - 01:47:01 - Voorzitter Petear
  01:47:01 - 01:47:08 - R. Visser
  01:47:09 - 01:47:13 - Voorzitter Petear
  01:47:13 - 01:47:57 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:47:57 - 01:48:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:48:24 - 01:48:35 - Voorzitter Petear
  01:48:35 - 01:49:16 - H.W. Koops
  01:49:16 - 01:49:19 - Voorzitter Petear
  01:49:19 - 01:49:30 - A. Krijgsman
  01:49:30 - 01:49:54 - Voorzitter Petear
 17. 4

  01:49:48 - 01:49:54 - Voorzitter Petear