Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 15 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
J.K. Volbeda
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:03 - 00:06:28 - Voorzitter Petear
 2. 1

  Het Petear van woensdag 15 mei 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór maandag 13 mei 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  00:00:05 - 00:06:28 - Voorzitter Petear
 3. 2

  00:02:00 - 00:06:28 - Voorzitter Petear
 4. 2.1

  Voorstel:
  1. De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lemmer - Hof fan Lemmer vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lemmer - Hof fan Lemmer met planid. NL.IMRO.1940.BPLEM21WBHOFFANLEM-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is aangegeven.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
  Toelichting: Ontwikkelaar wil aan de noordzijde van de kern Lemmer een woonuitbreiding realiseren met maximaal 205 woningen en een zonnepark. Het plan wordt ontsloten via het oostelijke deel van de bestaande Wielewei en het Carbeel. Initiatiefnemer draagt financieel bij aan het herinrichten van de Wielewei.Er zijn zienswijzen ontvangen, die van een reactie zijn voorzien.

 5. 2.2

  Voorstel:
  1. De nota reactie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Lemmer, Pampusstraat – Parkstraat vast te stellen en als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Lemmer, Pampusstraat – Parkstraat met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPBLK23JACHTHDYK-VA01 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Toelichting: Het nieuwbouwplan ziet toe op ruimte voor in totaal 43 appartementen in twee woongebouwen. Doordat er wordt gekozen voor appartementen die gelijkvloers zijn zullen deze naar verwachting interessant zijn voor verschillende doelgroepen, variërend van ouderen tot jongvolwassenen.
  Er zijn vijf zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, die qua vorm en inhoud identiek zijn aan elkaar.

 6. 2.3

  Voorstel:
  1. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een drietal appartementen op het perceel Roggemolenstraat 3 te Joure.
  2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting:, Omdat de bouw, - en goothoogte niet voldoen aan de regels en binnen het geldende bestemmingsplan niet past, is het verzoek om, door middel van een uitgebreide Wabo-procedure, medewerking te verlenen.

 7. 2.4

  Voorstel:
  1. De grondexploitatieopzet voor het plan Joure-Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2 vast te stellen.
  2. Een krediet van € 3.209.065 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de grondexploitatie van het plan Joure-Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2 te brengen.
  Toelichting: Voor de tweede fase De Ekers 3 is een wijzigingsplan vastgesteld, waarbij toepassing is gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid. Naast de vaststelling van het wijzigingsplan door het college, moet de raad een besluit nemen over de vaststelling van de grondexploitatie en de beschikbaarstelling van een krediet om het plan te kunnen uitvoeren.

 8. 2.5

  Voorstel:
  1. De gemeentelijke grondexploitatie Balk Boslust-Zuidwest vast te stellen.
  2. Een krediet van € 499.226,- voor de realisatie van Balk Boslust-Zuidwest beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Balk Boslust-Zuidwest.
  Toelichting: Om tot uitvoering over te gaan van het plan, dat voorziet in de bouw van 14 woningen, moet eerst de grondexploitatie voor dit project worden vastgesteld en een krediet voor de uitvoering.

 9. 2.6

  Voorstel: De Wegsleepverordening gemeente De Fryske Marren 2024 vast te stellen.
  Toelichting: Er ontbreekt op dit moment een grondslag om handhavend op te treden en te besluiten om voertuigen weg te slepen. De Wegsleepverordening geeft algemene maar voldoende duidelijke informatie over de basisregels die in de verordening genoemd staan.

 10. 2.7

  Voorstel:
  1. In te stemmen met extra incidentele kosten voor huur noodlokalen ad € 737.000 ten behoeve van de nieuwbouw IKC Sint Nyk en deze kosten aan te vragen bij de Perspectiefnota 2025.
  Toelichting: De verwachting is dat extra kosten moet worden gemaakt om nieuwbouw voor het onderwijs op locatie De Paedwizer mogelijk te maken. Deze extra kosten worden vooral bepaald door de huur van noodlokalen (gedurende 1,5 jaar) en de sloopkosten van het huidige schoolgebouw van De Paedwizer.

  00:02:21 - 00:06:28 - Voorzitter Petear
  00:06:28 - 00:06:58 - G.A.M Homma-Visser
  00:07:25 - 00:07:34 - G.A.M Homma-Visser
  00:07:35 - 00:07:38 - Voorzitter Petear
  00:07:39 - 00:08:12 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:08:43 - 00:08:51 - Voorzitter Petear
  00:08:51 - 00:08:52 - Voorzitter Petear
  00:08:52 - 00:09:33 - J. Postma
  00:09:33 - 00:10:06 - J. Postma
  00:10:06 - 00:10:10 - Voorzitter Petear
  00:10:10 - 00:10:15 - J. Postma
  00:10:16 - 00:11:20 - Voorzitter Petear
  00:11:20 - 00:11:44 - Voorzitter Petear
  00:11:44 - 00:17:47 - Voorzitter Petear
  00:17:47 - 00:17:48 - Voorzitter Petear
  00:17:48 - 00:18:30 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:18:30 - 00:18:51 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:18:54 - 00:18:58 - Voorzitter Petear
  00:18:58 - 00:20:29 - J.H. Roest
  00:20:29 - 00:21:10 - J.H. Roest
  00:21:12 - 00:21:18 - Voorzitter Petear
  00:21:19 - 00:22:23 - G.A.M Homma-Visser
  00:22:23 - 00:22:46 - G.A.M Homma-Visser
  00:22:46 - 00:23:13 - G.A.M Homma-Visser
  00:23:13 - 00:23:22 - Voorzitter Petear
  00:23:23 - 00:23:25 - Voorzitter Petear
  00:23:25 - 00:24:04 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:24:04 - 00:25:19 - Voorzitter Petear
 11. 2.8

  Voorstel: Positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media om Radio Spannenburg aan te wijzen als lokale omroep voor gemeente De Fryske Marren voor de periode 2024-2029.
  Toelichting: Op 19 augustus 2019 is Stichting Radio Spannenburg aangewezen als lokale publieke media-instelling in Gemeente De Fryske Marren. De huidige zendmachtiging eindigt op 18 augustus 2024. De gemeenteraad, is vanuit de Mediawet verplicht om advies uit te brengen over de aanvragen aan de hand van de eisen die de Mediawet stelt.

 12. 2.9

  Voorstel: In te stemmen met de benoeming van mevrouw Zwiers en de heer Storm als leden van de Raad van Toezicht van schoolbestuur Ambion. Voor beide benoemingen geldt een periode van maximaal vier jaar en een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar.
  Toelichting: De rol van de gemeenteraad is om deze benoeming te formaliseren. De GMR en het College van Bestuur hebben de kandidaten getoetst aan de profielschets. Omdat Ambion een verzelfstandigd schoolbestuur is, is het niet aan de gemeenteraad om de kandidaat te toetsen.

 13. 2.10

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân
  2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân
  3. Met de bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te laten weten geen zienswijzen in te dienen op de programmabegroting 2025
  Toelichting: In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2023 zijn behaald op het gebied van publieke gezondheidszorg, brandweerzorg en crisisbeheersing. In de programmabegroting zijn de plannen uitgewerkt voor 2025. Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen

 14. 2.11

  Voorstel:
  1. Met ingang van 1 januari 2025 de huidige aanplakborden verkiezingen niet meer te gebruiken.
  2. Te kiezen voor optie 1: bij de gemeenteraadsverkiezingen spandoeken in een frame te plaatsen.
  Toelichting: I.p.v. het gebruik van de huidige aanplakborden verkiezingen, in 2025 te kiezen voor het voorgestelde alternatief.

 15. 2.12

  Voorstel:
  1. De visie op internationale betrekkingen (bijlage 1) vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten;
  Toelichting: De Fryske Marren heeft twee stedenbanden binnen Europa. Eén met Drolshagen in Duitsland en één met Mediaş in Roemenië. In 2020 heeft het college de keuze gemaakt om de stedenbanden onder te brengen in maatschappelijke stichtingen. Deze stichtingen onderhouden vanuit de lokale samenleving de banden. Met het vaststellen van de uitgangspunten in de Adviesnota internationale betrekkingen kunnen keuzes voor de toekomst worden gemaakt.

  00:25:12 - 00:25:19 - Voorzitter Petear
  00:30:17 - 00:30:36 - Voorzitter Petear
  00:36:26 - 00:36:44 - Voorzitter Petear
  00:36:44 - 00:37:07 - Voorzitter Petear
  00:37:07 - 00:37:12 - A. Merkuur
  00:37:15 - 00:38:05 - S.D. van der Meer
  00:38:05 - 00:38:11 - Voorzitter Petear
  00:38:43 - 00:38:50 - Voorzitter Petear
  00:38:50 - 00:40:33 - T.J. Maat
  00:40:33 - 00:41:39 - Voorzitter Petear
  00:41:39 - 00:41:46 - Voorzitter Petear
  00:41:46 - 00:42:34 - T.J. Maat
  00:42:34 - 00:42:40 - Voorzitter Petear
  00:42:40 - 00:43:01 - I. de Wolff
  00:43:13 - 00:43:17 - Voorzitter Petear
  00:43:18 - 00:43:58 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:43:58 - 00:44:32 - Voorzitter Petear
  00:44:32 - 00:45:08 - Voorzitter Petear
 16. 3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2

  00:48:31 - 00:48:52 - Voorzitter Petear
  00:49:28 - 00:49:45 - Voorzitter Petear
  00:49:45 - 00:50:12 - R.J. Roelevink
  00:50:12 - 00:51:14 - Voorzitter Petear
 17. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

  01:33:00 - 01:33:36 - Voorzitter Petear
  01:33:36 - 01:36:59 - R.J. Roelevink
  01:36:59 - 01:39:55 - C. van Hes, wethâlder
  01:39:55 - 01:40:01 - Voorzitter Petear
  01:40:01 - 01:40:18 - R.J. Roelevink
  01:40:19 - 01:40:21 - Voorzitter Petear
  01:40:21 - 01:40:54 - C. van Hes, wethâlder
  01:40:57 - 01:41:03 - Voorzitter Petear
  01:41:05 - 01:41:53 - A. van Keimpema
  01:41:53 - 01:42:02 - Voorzitter Petear
  01:42:02 - 01:42:13 - A. van Keimpema
  01:42:15 - 01:42:16 - Voorzitter Petear
  01:42:16 - 01:42:59 - C. van Hes, wethâlder
  01:42:59 - 01:43:01 - Voorzitter Petear
  01:43:01 - 01:43:09 - A. van Keimpema
  01:43:09 - 01:43:20 - A. Langejans
  01:43:20 - 01:43:23 - A. van Keimpema
  01:43:23 - 01:45:07 - A. Langejans
  01:45:07 - 01:45:18 - Voorzitter Petear
  01:45:18 - 01:47:13 - C. van Hes, wethâlder
  01:47:14 - 01:47:23 - Voorzitter Petear
  01:47:23 - 01:49:16 - J. Dijkstra
  01:49:16 - 01:49:17 - Voorzitter Petear
  01:49:17 - 01:49:32 - J.W. Quartel
  01:49:32 - 01:50:41 - J. Dijkstra
  01:50:41 - 01:50:59 - C. van Hes, wethâlder
  01:50:59 - 01:51:09 - J. Dijkstra
  01:51:09 - 01:51:11 - Voorzitter Petear
  01:51:11 - 01:52:57 - C. van Hes, wethâlder
  01:52:57 - 01:53:17 - J. Dijkstra
  01:53:21 - 01:53:22 - Voorzitter Petear
  01:53:22 - 01:53:39 - C. van Hes, wethâlder
  01:53:41 - 01:53:43 - Voorzitter Petear
  01:53:43 - 01:54:23 - S. Holtrop
  01:54:24 - 01:54:26 - Voorzitter Petear
  01:54:27 - 01:54:30 - Voorzitter Petear
  01:54:30 - 01:55:05 - J. Postma
  01:55:05 - 01:55:11 - Voorzitter Petear
  01:55:12 - 01:56:06 - T.J. Maat
  01:56:11 - 01:57:31 - C. van Hes, wethâlder
  01:57:31 - 01:57:35 - Voorzitter Petear
  01:57:35 - 01:57:47 - T.J. Maat
  01:57:48 - 01:57:56 - C. van Hes, wethâlder
  01:57:58 - 01:58:01 - Voorzitter Petear
  01:58:01 - 01:58:51 - J.W. Quartel
  01:58:52 - 01:58:56 - Voorzitter Petear
  01:58:56 - 01:59:28 - J. Dijkstra
  01:59:28 - 01:59:29 - Voorzitter Petear
  01:59:29 - 01:59:54 - J.W. Quartel
  01:59:54 - 02:00:21 - Voorzitter Petear
  02:00:21 - 02:01:03 - Voorzitter Petear
 18. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

  02:00:31 - 02:01:03 - Voorzitter Petear
  02:01:03 - 02:01:59 - I. de Wolff
  02:02:00 - 02:02:06 - Voorzitter Petear
  02:02:07 - 02:02:50 - C. van Hes, wethâlder
  02:02:52 - 02:03:01 - Voorzitter Petear
  02:03:01 - 02:03:48 - J.W. Quartel
  02:03:49 - 02:03:52 - Voorzitter Petear
  02:03:52 - 02:05:57 - C. van Hes, wethâlder
  02:05:57 - 02:06:02 - Voorzitter Petear
  02:06:02 - 02:06:43 - R.J. Roelevink
  02:06:44 - 02:08:21 - Voorzitter Petear
 19. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

  02:07:05 - 02:08:21 - Voorzitter Petear
 20. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

  02:07:48 - 02:08:21 - Voorzitter Petear
  02:08:21 - 02:08:24 - J. Postma
  02:08:27 - 02:08:51 - H.W. Koops
  02:08:52 - 02:08:58 - Voorzitter Petear
  02:08:58 - 02:09:49 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  02:09:49 - 02:09:52 - Voorzitter Petear
  02:09:52 - 02:11:06 - H.W. Koops
  02:11:06 - 02:12:00 - Voorzitter Petear
 21. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

  02:11:33 - 02:12:00 - Voorzitter Petear
  02:12:00 - 02:12:36 - J. Meester
  02:12:38 - 02:13:29 - Voorzitter Petear
 22. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

  02:12:49 - 02:13:29 - Voorzitter Petear
  02:13:29 - 02:13:52 - J.H. Roest
  02:13:52 - 02:14:05 - Voorzitter Petear
  02:14:05 - 02:15:15 - I. de Wolff
  02:15:17 - 02:15:22 - Voorzitter Petear
  02:15:22 - 02:16:14 - J. Meester
  02:16:15 - 02:16:17 - Voorzitter Petear
  02:16:17 - 02:16:38 - A. van Keimpema
  02:16:41 - 02:16:50 - Voorzitter Petear
  02:16:54 - 02:17:19 - F. Hoekstra
  02:17:19 - 02:17:25 - Voorzitter Petear
  02:17:25 - 02:20:02 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:20:02 - 02:20:16 - I. de Wolff
  02:20:16 - 02:21:07 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:21:07 - 02:21:20 - A. van Keimpema
  02:21:20 - 02:22:33 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:22:33 - 02:23:29 - J. Meester
  02:23:29 - 02:23:37 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:23:37 - 02:23:52 - I. de Wolff
  02:23:52 - 02:25:39 - Voorzitter Petear
 23. 3.7

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7

  00:50:35 - 00:51:14 - Voorzitter Petear
  00:51:14 - 00:51:18 - G.A.M Homma-Visser
  00:51:18 - 00:55:42 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:55:42 - 00:55:59 - G.A.M Homma-Visser
  00:55:59 - 00:56:03 - Voorzitter Petear
  00:56:03 - 00:57:16 - J. Postma
  00:57:16 - 00:57:21 - Voorzitter Petear
  00:57:22 - 00:59:03 - J.H. Roest
  00:59:03 - 00:59:08 - Voorzitter Petear
  00:59:08 - 01:01:10 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:01:12 - 01:01:28 - Voorzitter Petear
  01:01:29 - 01:03:48 - G.A.M Homma-Visser
  01:03:48 - 01:04:24 - Voorzitter Petear
  01:04:24 - 01:10:47 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:10:47 - 01:11:17 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:11:17 - 01:12:08 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:12:08 - 01:12:10 - Voorzitter Petear
  01:12:10 - 01:12:59 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:12:59 - 01:13:02 - Voorzitter Petear
  01:13:02 - 01:13:34 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:13:36 - 01:14:23 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:14:24 - 01:14:26 - Voorzitter Petear
  01:14:26 - 01:15:09 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  01:15:09 - 01:15:16 - Voorzitter Petear
  01:15:16 - 01:15:45 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:15:45 - 01:15:51 - Voorzitter Petear
  01:15:51 - 01:17:30 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:17:33 - 01:17:37 - Voorzitter Petear
  01:17:37 - 01:17:45 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:17:46 - 01:17:54 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:17:54 - 01:17:56 - Voorzitter Petear
  01:17:56 - 01:18:06 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:18:06 - 01:18:11 - Voorzitter Petear
  01:18:11 - 01:20:42 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:20:42 - 01:22:05 - Voorzitter Petear
 24. 3.8

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.8

  02:24:24 - 02:25:39 - Voorzitter Petear
 25. 3.9

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.9

  02:25:22 - 02:25:39 - Voorzitter Petear
  02:25:40 - 02:25:46 - J. Postma
  02:25:46 - 02:27:25 - Voorzitter Petear
 26. 3.10

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.10

  02:26:01 - 02:27:25 - Voorzitter Petear
 27. 3.11

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.11

  02:26:55 - 02:27:25 - Voorzitter Petear
  02:27:25 - 02:28:55 - A. Merkuur
  02:28:56 - 02:29:06 - Voorzitter Petear
  02:29:06 - 02:29:09 - Voorzitter Petear
  02:29:09 - 02:29:24 - J.W. Quartel
  02:29:26 - 02:29:28 - Voorzitter Petear
  02:29:28 - 02:30:40 - I. de Wolff
  02:30:41 - 02:30:48 - Voorzitter Petear
  02:30:51 - 02:31:54 - B.J. de Wolff
  02:31:56 - 02:32:00 - Voorzitter Petear
  02:32:02 - 02:32:14 - T.J. Maat
  02:32:15 - 02:32:19 - Voorzitter Petear
  02:32:19 - 02:33:07 - J.H. Roest
  02:33:07 - 02:33:10 - Voorzitter Petear
  02:33:10 - 02:33:35 - F.C. van Nijkerk
  02:33:36 - 02:33:43 - Voorzitter Petear
  02:33:44 - 02:34:20 - A. van Keimpema
  02:34:22 - 02:34:39 - Voorzitter Petear
  02:34:40 - 02:36:10 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:36:10 - 02:36:32 - A. van Keimpema
  02:36:32 - 02:37:22 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:37:22 - 02:38:54 - Voorzitter Petear
 28. 3.12

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.12

  01:21:18 - 01:22:05 - Voorzitter Petear
  01:22:05 - 01:22:50 - I. de Wolff
  01:22:51 - 01:23:03 - Voorzitter Petear
  01:23:03 - 01:24:34 - S.D. van der Meer
  01:24:35 - 01:24:42 - Voorzitter Petear
  01:24:42 - 01:25:23 - T.J. Maat
  01:25:23 - 01:25:28 - Voorzitter Petear
  01:25:28 - 01:26:46 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:26:46 - 01:26:56 - Voorzitter Petear
  01:26:56 - 01:32:21 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:32:21 - 01:33:36 - Voorzitter Petear
 29. 4

  02:38:30 - 02:38:54 - Voorzitter Petear