Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 7 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
J.K. Volbeda
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:04 - 00:03:25 - Voorzitter Petear
 2. 1

  Het Petear van woensdag 7 februari 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór maandag 5 februari 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 7 februari, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  00:00:10 - 00:03:25 - Voorzitter Petear
 3. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 4. 2.1

  Voorstel:
  1. Het exploitatieplan ‘Exploitatieplan 2012 Tramdijk-Oost Lemmer’ af te sluiten.
  2. De ‘Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3’ vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  3. Het bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3, als vervat in de bestandenset met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPLEM22TRAMDIJKOF3-VA01, gewijzigd vast te stellen.
  4. De voor het bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3 voorgestelde welstands-ontwikkelingscriteria vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
  5. Geen exploitatieplan in de zin van art. 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  6. De herziene grondexploitatie voor Lemmer – Tramdijk Oost vast te stellen.
  Toelichting: voor fase drie van de wijk Tramdijk Oost in Lemmer is het - om een passend juridisch-planologisch kader te realiseren - noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Voor ligt de reactienota op de ingediende zienswijze. En daarnaast de voorgestelde welstandscriteria.

 5. 2.2

  Voorstel:
  1. De ‘Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Industrieweg 3’ vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Lemmer - Industrieweg 3, als vervat in de bestandenset met plan-identificatienummer NL.IMRO.1940.BPLEM23INDUSTRIEW3-VA01, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan in de zin van art. 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Toelichting: IJB groep Lemmer wenst in verband met ambities tot verduurzamen uit te breiden. Om de ontwikkeling te kunnen realiseren is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. Voorgesteld wordt het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen.

 6. 2.3

  Voorstel:
  1. De gemeentelijke grondexploitatie Oosterzee-West vast te stellen.
  2. Een krediet van € 608.151,- voor de realisatie van Oosterzee-West beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Oosterzee-West.
  Toelichting: De gemeente is voornemens aan de westzijde van Oosterzee een compacte kleinschalige dorpsuitbreiding te realiseren. Hiervoor dient de gemeentelijke grondexploitatie te worden vastgesteld.

 7. 2.4

  Voorstel: het Integraal veiligheidsplan 2024-2027 vast te stellen.
  Toelichting: Iedere vier jaar stelt de gemeenteraad een veiligheidsplan op. Het huidige ‘Integraal veiligheidsplan 2018-2022’ is toe aan actualisatie. Voorstel is het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 vast te stellen.

 8. 2.5

  Voorstel: de 'Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2024' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2023' vastgesteld door de raad van de gemeente De Fryske Marren op 21 december 2022.
  Toelichting: In artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening de regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering door het college van de Wmo. De gemeenteraad wordt voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen.

 9. 2.6

  Voorstel:
  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking SDF 2022
  2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de gewijzigde Centrumgemeenteregeling SDF 2022
  Toelichting: Met ingang van 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De wetswijziging versterkt de mogelijkheden van onder andere gemeenteraden voor wat betreft hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen.Het betreft een technische aanpassing van de Centrumgemeenteregeling SDF 2022.

 10. 2.7

  Voorstel:
  1. kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2023;
  2. de financiële compensatie voor de energietoeslag bij de jaarrekening 2023 mee te nemen bij de resultaatbestemming;
  3. de financiële effecten 2024 conform de begrotingswijziging te verwerken (zie bijlage 3).
  Toelichting: Jaarlijks verschijnen drie circulaires, de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. In deze circulaires informeert het Rijk gemeenten over de ontwikkelingen in het gemeentefonds. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2023, die handelt over de afronding van het lopende jaar

 11. 3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2

  00:01:51 - 00:03:25 - Voorzitter Petear
 12. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

  00:01:50 - 00:03:25 - Voorzitter Petear
  00:03:25 - 00:03:41 - G. ten Boom
  00:03:41 - 00:03:49 - Voorzitter Petear
  00:03:49 - 00:06:08 - R.J. Roelevink
  00:06:08 - 00:06:20 - Voorzitter Petear
  00:06:20 - 00:09:35 - C. van Hes, wethâlder
  00:09:38 - 00:09:41 - Voorzitter Petear
  00:09:41 - 00:10:00 - R.J. Roelevink
  00:10:00 - 00:10:23 - C. van Hes, wethâlder
  00:10:24 - 00:10:37 - Voorzitter Petear
  00:10:37 - 00:12:07 - J. Dijkstra
  00:12:08 - 00:12:15 - Voorzitter Petear
  00:12:15 - 00:16:03 - C. van Hes, wethâlder
  00:16:04 - 00:16:10 - Voorzitter Petear
  00:16:10 - 00:17:29 - J. Dijkstra
  00:17:29 - 00:18:06 - C. van Hes, wethâlder
  00:18:08 - 00:18:24 - Voorzitter Petear
  00:18:24 - 00:18:37 - J.W. Quartel
  00:18:38 - 00:18:45 - Voorzitter Petear
  00:18:53 - 00:19:32 - J. Postma
  00:19:34 - 00:19:46 - Voorzitter Petear
  00:19:47 - 00:22:18 - C. van Hes, wethâlder
  00:22:20 - 00:22:23 - Voorzitter Petear
  00:22:23 - 00:22:34 - J. Postma
  00:22:35 - 00:23:09 - Voorzitter Petear
  00:23:09 - 00:23:12 - J. Dijkstra
  00:23:12 - 00:23:15 - Voorzitter Petear
  00:23:15 - 00:23:30 - G. ten Boom
  00:23:30 - 00:24:40 - Voorzitter Petear
 13. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

  00:23:41 - 00:24:40 - Voorzitter Petear
  00:24:41 - 00:25:06 - M.P. Miedema
  00:25:06 - 00:25:13 - Voorzitter Petear
  00:25:13 - 00:26:16 - A. Langejans
  00:26:16 - 00:26:47 - Voorzitter Petear
  00:26:47 - 00:27:10 - C. van Hes, wethâlder
  00:27:11 - 00:28:26 - Voorzitter Petear
 14. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

  00:27:25 - 00:28:26 - Voorzitter Petear
  00:28:26 - 00:29:12 - F.C. van Nijkerk
  00:29:13 - 00:29:34 - Voorzitter Petear
  00:29:34 - 00:30:45 - M.P. Miedema
  00:30:45 - 00:32:28 - Voorzitter Petear
 15. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

  00:31:04 - 00:32:28 - Voorzitter Petear
  00:32:28 - 00:33:39 - R.J. Roelevink
  00:33:39 - 00:33:51 - Voorzitter Petear
  00:33:51 - 00:35:42 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:35:42 - 00:35:50 - Voorzitter Petear
  00:35:50 - 00:36:51 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:36:53 - 00:37:18 - Voorzitter Petear
  00:37:20 - 00:37:39 - J.G. Tabak, wethouder
  00:37:41 - 00:37:50 - Voorzitter Petear
  00:37:50 - 00:38:45 - R.N. IJntema
  00:38:46 - 00:38:57 - Voorzitter Petear
  00:38:58 - 00:40:24 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:40:24 - 00:41:07 - R.N. IJntema
  00:41:08 - 00:41:44 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:41:44 - 00:41:48 - Voorzitter Petear
  00:41:48 - 00:42:22 - J.G. Tabak, wethouder
  00:42:22 - 00:42:29 - Voorzitter Petear
  00:42:29 - 00:44:14 - F.C. van Nijkerk
  00:44:16 - 00:44:19 - Voorzitter Petear
  00:44:19 - 00:44:20 - J.G. Tabak, wethouder
  00:44:20 - 00:44:42 - Voorzitter Petear
  00:44:42 - 00:45:58 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:45:58 - 00:47:02 - F.C. van Nijkerk
  00:47:02 - 00:48:47 - Voorzitter Petear
 16. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

  00:47:37 - 00:48:47 - Voorzitter Petear
  00:48:47 - 00:49:30 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:49:31 - 00:49:52 - Voorzitter Petear
  00:49:52 - 00:51:17 - J. Piersma
  00:51:18 - 00:51:24 - Voorzitter Petear
  00:51:24 - 00:52:14 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:52:14 - 00:52:23 - Voorzitter Petear
  00:52:23 - 00:53:29 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  00:53:30 - 00:54:58 - Voorzitter Petear
 17. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

  00:54:12 - 00:54:58 - Voorzitter Petear
  00:54:59 - 00:56:53 - S. Holtrop
  00:56:57 - 00:57:23 - Voorzitter Petear
  00:57:26 - 00:57:50 - J.G. Tabak, wethouder
  00:57:52 - 00:57:53 - Voorzitter Petear
  00:57:53 - 00:58:53 - S. Holtrop
  00:58:53 - 00:58:56 - J.G. Tabak, wethouder
  00:58:56 - 00:59:04 - Voorzitter Petear
  00:59:06 - 00:59:56 - J.G. Tabak, wethouder
  00:59:57 - 01:02:18 - Voorzitter Petear
 18. 3.7

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7

  01:00:46 - 01:02:18 - Voorzitter Petear
  01:02:18 - 01:03:39 - J. Dijkstra
  01:03:39 - 01:08:29 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:08:29 - 01:08:30 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:08:30 - 01:08:32 - Voorzitter Petear
  01:08:32 - 01:09:14 - J. Dijkstra
  01:09:14 - 01:09:15 - Voorzitter Petear
  01:09:15 - 01:10:08 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:10:08 - 01:10:38 - Voorzitter Petear
  01:10:40 - 01:11:08 - H.W. Koops
  01:11:09 - 01:11:13 - Voorzitter Petear
  01:11:13 - 01:11:16 - H.W. Koops
  01:11:16 - 01:11:24 - Voorzitter Petear
  01:11:24 - 01:11:58 - R.M. van Iddekinge, wethâlder
  01:11:58 - 01:12:01 - Voorzitter Petear
  01:12:01 - 01:12:41 - W.J. Wouda
  01:12:42 - 01:13:34 - Voorzitter Petear
 19. 4

  01:13:12 - 01:13:34 - Voorzitter Petear