Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de websitewww.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:03 - 00:05:30 - Voorzitter Petear
 2. 1

  Het Petear van woensdag 27 maart 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór maandag 25 maart 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  00:00:17 - 00:05:30 - Voorzitter Petear
 3. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 4. 2.1

  Voorstel: Het bestemmingsplan Mirns – Wieldyk 8 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPMIR23WIELDYK8-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Op het perceel Wieldyk 8 Mirns is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Vanwege het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en het gewenste gebruik niet past binnen de geldende beheersverordening is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.

 5. 2.2

  Voorstel: Het bestemmingsplan Sondel - Beuckenswijkstraat 60 met planidentificatie
  NL.IMRO.1940.BPSON23BEUCKENW60-VA01 ongewijzigd vast te stellen
  Toelichting: Door het perceel Beuckenswijkstraat 60 te Sondel, te voorzien van een actueel bestemmingsplan, wordt een uitbreiding van een bestaande kapschuur van circa 400 m2 planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.

 6. 2.3

  Voorstel:
  1. de Nota zienswijze bestemmingsplan Oudega - It Stalt 3 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Oudega – It Stalt 3 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPOUG23ITSTALT3-VA01 vast te stellen;
  3. de gemeentelijke grondexploitatie Oudega – It Stalt 3 vast te stellen, een krediet van € 172.720,-- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van deze grondexploitatie.
  Toelichting: Er is gewerkt aan een nieuwe, kleine dorpsuitbreiding van Oudega, dat een vervolg is op eerdere uitbreidingen aan It Stalt. Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure gebrachten moet worden vastgesteld. Evenals de exploitatieopzet en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet

 7. 2.4

  Voorstel:
  1. De aanvullende criteria dakkapellen en zonnepanelen vast te stellen;
  2. De welstandsnota De Fryske Marren 2024 vast te stellen;
  3. De welstandsnota De Friese Meren 2014 in te trekken.
  Toelichting: Met de aanvullende criteria dakkapellen en zonnepanelen wordt meer samenhang in het beleid geboden dat zich richt op het uiterlijk van bouwwerken; het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente en ruimte biedt aan verduurzaming

 8. 2.5

  Voorstel: In te stemmen met de ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen.
  Toelichting: De raad heeft in juni 2023 ingestemd met het ontwerp van de gewijzigde regeling (GR) van hûs en hiem. Het college is toestemming gegeven de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen. Vervolgens heeft het dagelijks bestuur de wijzigingen in de Wgr op een juiste wijze verwerkt binnen de gemeenschappelijke regeling van hûs en hiem. Het college adviseert in te stemmen met de ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen.

 9. 2.6

  Voorstel: De in de brief van Hûs en Hiem van 16 november 2023 over advisering omgevingskwaliteit genoemde personen, te (her-) benoemen als leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2024.
  Toelichting: Met de door de raad vastgestelde Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente De Fryske Marren dienen volgens artikel 5 van deze verordening de leden en de plaatsvervangers voor een termijn van ten hoogste drie jaar door de raad te worden benoemd. De gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit is een geïntegreerde commissie waar ook leden op het gebied van monumentenzorg in zijn vertegenwoordigd.

 10. 2.7

  Voorstel: In te stemmen met het toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2040.
  Toelichting: Het huidige Integraal Huisvestingsplan (2016-2024) voor onderwijs loopt af. Samen met de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties is gewerkt aan het opstellen van een nieuw toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP).

  00:00:55 - 00:05:30 - Voorzitter Petear
  00:05:30 - 00:08:16 - Voorzitter Petear
  00:08:16 - 00:09:24 - S. Holtrop
  00:09:24 - 00:10:19 - S.D. van der Meer
  00:10:19 - 00:10:54 - S.D. van der Meer
  00:10:54 - 00:11:40 - S.D. van der Meer
  00:11:40 - 00:12:20 - S.D. van der Meer
  00:12:20 - 00:12:31 - Voorzitter Petear
  00:12:31 - 00:13:18 - R.N. IJntema
  00:13:18 - 00:13:44 - R.N. IJntema
  00:13:44 - 00:19:35 - J.H. Boerland
  00:19:35 - 00:19:41 - Voorzitter Petear
  00:19:41 - 00:20:43 - R.N. IJntema
  00:20:43 - 00:20:46 - R.N. IJntema
  00:20:46 - 00:22:18 - Voorzitter Petear
 11. 2.8

  Voorstel:
  1. De Verordening minima De Fryske Marren 2024 overeenkomstig vast te stellen.
  Toelichting: Na de vaststelling van het Aanvalsplan armoede op 18 oktober 2023 worden de maatregelen nu geïmplementeerd. Enkele belangrijke wijzigingen uit het Aanvalsplan armoede zijn van invloed op de minimabijdrage in 2024. Ook wordt aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Om de wijzigingen mogelijk te maken, dient de Verordening minima De Fryske Marren uit 2021 aangepast te worden.

 12. 2.9

  Voorstel:
  1. Het advies van de beoordelingscommissie te volgen en de Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten 2024 e.v. te gunnen aan de inschrijver conform het proces verbaal van gunning;
  2. De structureel extra benodigde financiële middelen voor accountantsdiensten mee te nemen als aanmelding in de Perspectiefnota 2025.
  Toelichting: De huidige overeenkomst met de accountant loopt tot en met boekjaar 2023. Deze nieuwe overeenkomst zal ingaan op 3 mei 2024 met een looptijd van 4 jaren, met de mogelijkheid te verlengen met maximaal 2 x 1 jaar.

 13. 3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

  01:17:39 - 01:17:40 - Voorzitter Petear
  01:17:48 - 01:17:54 - Voorzitter Petear
  01:17:59 - 01:18:11 - Voorzitter Petear
  01:18:49 - 01:18:53 - Voorzitter Petear
  01:18:56 - 01:18:57 - Voorzitter Petear
  01:18:59 - 01:19:37 - Voorzitter Petear
 14. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

  01:19:09 - 01:19:37 - Voorzitter Petear
  01:19:37 - 01:19:39 - Voorzitter Petear
  01:19:39 - 01:20:04 - G. ten Boom
  01:20:05 - 01:20:17 - Voorzitter Petear
  01:20:17 - 01:20:53 - C. van Hes, wethâlder
  01:20:55 - 01:20:58 - Voorzitter Petear
  01:20:58 - 01:21:05 - G. ten Boom
  01:21:07 - 01:22:13 - Voorzitter Petear
 15. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

  01:21:19 - 01:22:13 - Voorzitter Petear
 16. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

  01:21:48 - 01:22:13 - Voorzitter Petear
  01:22:14 - 01:22:28 - M.P. Miedema
  01:22:28 - 01:23:14 - C. Flapper
  01:23:14 - 01:24:03 - Voorzitter Petear
 17. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

  01:23:19 - 01:24:03 - Voorzitter Petear
  01:24:03 - 01:24:10 - Voorzitter Petear
  01:24:42 - 01:24:52 - Voorzitter Petear
  01:24:52 - 01:27:00 - R.J. Roelevink
  01:27:00 - 01:27:11 - Voorzitter Petear
  01:27:11 - 01:27:23 - T.A.M. van Bruggen
  01:27:24 - 01:27:26 - Voorzitter Petear
  01:27:26 - 01:27:53 - W. Hoekstra
  01:27:53 - 01:28:13 - R.J. Roelevink
  01:28:13 - 01:29:39 - I. de Wolff
  01:29:42 - 01:29:43 - Voorzitter Petear
  01:29:43 - 01:30:18 - S. Holtrop
  01:30:18 - 01:30:26 - Voorzitter Petear
  01:30:26 - 01:31:43 - F.C. van Nijkerk
  01:31:43 - 01:31:54 - Voorzitter Petear
  01:31:54 - 01:34:20 - C. van Hes, wethâlder
  01:34:20 - 01:34:27 - Voorzitter Petear
  01:34:27 - 01:34:39 - R.J. Roelevink
  01:34:39 - 01:34:41 - W. Hoekstra
  01:34:41 - 01:34:43 - R.J. Roelevink
  01:34:43 - 01:34:55 - W. Hoekstra
  01:34:55 - 01:35:01 - R.J. Roelevink
  01:35:03 - 01:35:23 - Voorzitter Petear
 18. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5.

  01:35:09 - 01:35:23 - Voorzitter Petear
  01:35:25 - 01:37:24 - S. Holtrop
  01:37:24 - 01:38:03 - W. Hoekstra
  01:38:03 - 01:38:10 - S. Holtrop
  01:38:10 - 01:39:01 - I. de Wolff
  01:39:01 - 01:39:03 - Voorzitter Petear
  01:39:03 - 01:39:04 - S. Holtrop
  01:39:05 - 01:39:16 - S. Holtrop
  01:39:17 - 01:39:25 - Voorzitter Petear
  01:39:25 - 01:41:31 - C. van Hes, wethâlder
  01:41:31 - 01:41:40 - Voorzitter Petear
  01:41:40 - 01:41:46 - S. Holtrop
  01:41:46 - 01:41:51 - Voorzitter Petear
  01:41:55 - 01:42:29 - Voorzitter Petear
 19. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6.

  01:42:02 - 01:42:29 - Voorzitter Petear
  01:42:29 - 01:43:42 - T.A.M. van Bruggen
  01:43:43 - 01:43:49 - Voorzitter Petear
  01:43:49 - 01:45:18 - C. van Hes, wethâlder
  01:45:18 - 01:46:55 - Voorzitter Petear
 20. 3.7

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7.

  00:21:54 - 00:22:18 - Voorzitter Petear
  00:22:21 - 00:22:22 - Voorzitter Petear
  00:22:22 - 00:25:48 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:25:48 - 00:26:06 - Voorzitter Petear
  00:26:06 - 00:31:12 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:31:12 - 00:31:16 - Voorzitter Petear
  00:31:16 - 00:31:23 - R.N. IJntema
  00:31:23 - 00:31:24 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:31:24 - 00:31:25 - R.N. IJntema
  00:31:25 - 00:31:26 - Voorzitter Petear
  00:31:26 - 00:31:30 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:31:30 - 00:31:31 - R.N. IJntema
  00:31:31 - 00:32:41 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:32:41 - 00:32:42 - Voorzitter Petear
  00:32:43 - 00:35:06 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:35:06 - 00:35:31 - Voorzitter Petear
  00:35:31 - 00:39:50 - J.H. Boerland
  00:39:50 - 00:40:00 - Voorzitter Petear
  00:40:00 - 00:40:16 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:40:16 - 00:40:26 - J.H. Boerland
  00:40:27 - 00:41:01 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:41:01 - 00:41:20 - J.H. Boerland
  00:41:20 - 00:41:21 - Voorzitter Petear
  00:41:21 - 00:43:14 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:43:14 - 00:43:40 - J.H. Boerland
  00:43:41 - 00:44:44 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:44:44 - 00:44:45 - J.H. Boerland
  00:44:45 - 00:45:00 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:45:01 - 00:45:02 - J.H. Boerland
  00:45:02 - 00:45:08 - Voorzitter Petear
  00:45:08 - 00:47:08 - S. Holtrop
  00:47:08 - 00:47:10 - Voorzitter Petear
  00:47:10 - 00:48:44 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:48:45 - 00:48:46 - Voorzitter Petear
  00:48:46 - 00:49:45 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:49:46 - 00:49:58 - Voorzitter Petear
  00:50:01 - 00:55:11 - G.A.M Homma-Visser
  00:55:11 - 00:59:40 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  00:59:41 - 00:59:43 - Voorzitter Petear
  00:59:43 - 00:59:53 - G.A.M Homma-Visser
  00:59:55 - 01:02:20 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:02:20 - 01:02:24 - Voorzitter Petear
  01:02:24 - 01:05:06 - S.D. van der Meer
  01:05:06 - 01:05:17 - Voorzitter Petear
  01:05:17 - 01:06:43 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:06:43 - 01:07:06 - J.H. Boerland
  01:07:06 - 01:07:46 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:07:46 - 01:07:47 - Voorzitter Petear
  01:07:47 - 01:08:11 - S.D. van der Meer
  01:08:11 - 01:08:33 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:08:33 - 01:08:36 - S.D. van der Meer
  01:08:37 - 01:08:43 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:08:43 - 01:08:47 - Voorzitter Petear
  01:08:47 - 01:09:07 - A. Langejans
  01:09:07 - 01:09:14 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:09:14 - 01:09:26 - A. Langejans
  01:09:26 - 01:10:43 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:10:44 - 01:10:51 - Voorzitter Petear
  01:10:51 - 01:11:34 - B.H.M. Gardeniers, wethouder
  01:11:34 - 01:12:10 - Voorzitter Petear
  01:17:39 - 01:17:40 - Voorzitter Petear
  01:17:48 - 01:17:54 - Voorzitter Petear
  01:17:59 - 01:18:11 - Voorzitter Petear
  01:18:49 - 01:18:53 - Voorzitter Petear
  01:18:56 - 01:18:57 - Voorzitter Petear
  01:18:59 - 01:19:37 - Voorzitter Petear
  01:19:37 - 01:19:39 - Voorzitter Petear
  01:19:39 - 01:20:04 - G. ten Boom
  01:20:05 - 01:20:17 - Voorzitter Petear
  01:20:17 - 01:20:53 - C. van Hes, wethâlder
  01:20:55 - 01:20:58 - Voorzitter Petear
  01:20:58 - 01:21:05 - G. ten Boom
  01:21:07 - 01:22:13 - Voorzitter Petear
  01:22:14 - 01:22:28 - M.P. Miedema
  01:22:28 - 01:23:14 - C. Flapper
  01:23:14 - 01:24:03 - Voorzitter Petear
  01:24:03 - 01:24:10 - Voorzitter Petear
  01:24:42 - 01:24:52 - Voorzitter Petear
  01:24:52 - 01:27:00 - R.J. Roelevink
  01:27:00 - 01:27:11 - Voorzitter Petear
  01:27:11 - 01:27:23 - T.A.M. van Bruggen
  01:27:24 - 01:27:26 - Voorzitter Petear
  01:27:26 - 01:27:53 - W. Hoekstra
  01:27:53 - 01:28:13 - R.J. Roelevink
  01:28:13 - 01:29:39 - I. de Wolff
  01:29:42 - 01:29:43 - Voorzitter Petear
  01:29:43 - 01:30:18 - S. Holtrop
  01:30:18 - 01:30:26 - Voorzitter Petear
  01:30:26 - 01:31:43 - F.C. van Nijkerk
  01:31:43 - 01:31:54 - Voorzitter Petear
  01:31:54 - 01:34:20 - C. van Hes, wethâlder
  01:34:20 - 01:34:27 - Voorzitter Petear
  01:34:27 - 01:34:39 - R.J. Roelevink
  01:34:39 - 01:34:41 - W. Hoekstra
  01:34:41 - 01:34:43 - R.J. Roelevink
  01:34:43 - 01:34:55 - W. Hoekstra
  01:34:55 - 01:35:01 - R.J. Roelevink
  01:35:03 - 01:35:23 - Voorzitter Petear
  01:35:25 - 01:37:24 - S. Holtrop
  01:37:24 - 01:38:03 - W. Hoekstra
  01:38:03 - 01:38:10 - S. Holtrop
  01:38:10 - 01:39:01 - I. de Wolff
  01:39:01 - 01:39:03 - Voorzitter Petear
  01:39:03 - 01:39:04 - S. Holtrop
  01:39:05 - 01:39:16 - S. Holtrop
  01:39:17 - 01:39:25 - Voorzitter Petear
  01:39:25 - 01:41:31 - C. van Hes, wethâlder
  01:41:31 - 01:41:40 - Voorzitter Petear
  01:41:40 - 01:41:46 - S. Holtrop
  01:41:46 - 01:41:51 - Voorzitter Petear
  01:41:55 - 01:42:29 - Voorzitter Petear
  01:42:29 - 01:43:42 - T.A.M. van Bruggen
  01:43:43 - 01:43:49 - Voorzitter Petear
  01:43:49 - 01:45:18 - C. van Hes, wethâlder
  01:45:18 - 01:46:55 - Voorzitter Petear
 21. 3.8

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.8.

  01:45:53 - 01:46:55 - Voorzitter Petear
  01:46:56 - 01:47:30 - G. ten Boom
  01:47:30 - 01:47:43 - Voorzitter Petear
  01:47:43 - 01:48:37 - I. de Wolff
  01:48:37 - 01:50:07 - L. Boelsma-Hoekstra, wethâlder
  01:50:08 - 01:50:48 - Voorzitter Petear
 22. 3.9

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.9

  01:50:27 - 01:50:48 - Voorzitter Petear
  01:50:49 - 01:50:56 - Voorzitter Petear
  01:51:02 - 01:52:14 - J. van Zanden
  01:52:16 - 01:52:18 - Voorzitter Petear
  01:52:18 - 01:52:25 - S.D. van der Meer
  01:52:25 - 01:52:26 - Voorzitter Petear
  01:52:27 - 01:53:01 - Voorzitter Petear
 23. 4

  01:52:42 - 01:53:01 - Voorzitter Petear