Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 17 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:03 - 00:01:42 - Voorzitter Petear
 2. 1

  Het Petear van woensdag 17 april 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór maandag 15 april 2024, 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  00:00:11 - 00:01:42 - Voorzitter Petear
 3. 2

  00:01:17 - 00:01:42 - Voorzitter Petear
 4. 2.1

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van het rapport ‘Denkrichtingen voor het ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn’;
  2. Zienswijzen in te dienen op de denkrichtingen zoals beschreven in dit raadsvoorstel bij 2.5.
  Toelichting: De Lelylijn strekt zich van Lelystad tot aan Leeuwarden en Groningen uit over 150 kilometer land. Tot 17 mei 2024 kan worden gereageerd worden op de denkrichtingen. Deze reacties (zienswijzen) kunnen vervolgens worden meegenomen door de (regionale) vertegenwoordigers (provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden) in de stuurgroep Lelylijn. Er wordt niet gevraagd om voor of tegen de Lelylijn te zijn, dan wel een keus te maken uit de denkrichtingen.

 5. 2.2

  Dit onderwerp zal worden behandeld in een extra Petear op 24 april 2024.

 6. 2.3

  Voorstel:
  1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de legesverordening.
  2. De wijzigingsverordening met aangepaste tarieventabel inclusief bijlage A en B vast te stellen.
  Toelichting: Tijdens het vaststellingsproces van de legesverordening in de raad van 20 december 2023 zijn enkele stukken van de tarieventabel van de legesverordening weggevallen. Door een wijzigingsverordening vast te stellen waarin verwezen wordt naar de aangepaste tarieventabel wordt dit hersteld.

 7. 2.4

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de FUMO ontwerpbegroting 2025 en hierop een reactie te sturen conform de conceptbrief bij het raadsvoorstel.
  Toelichting: Voordat de begroting wordt vastgesteld door het AB FUMO wordt eerst door het DB FUMO een ontwerpbegroting gemaakt en voor zienswijzen naar de gemeenteraad gestuurd. De zienswijzeprocedure is een wettelijk instrument waarmee de raad participeert in het vaststellen van de begroting voor de collegetaken die de FUMO uitvoert.

  00:01:21 - 00:01:42 - Voorzitter Petear
  00:04:12 - 00:04:21 - Voorzitter Petear
  00:04:23 - 00:04:26 - Voorzitter Petear
  00:04:49 - 00:05:28 - J. Dijkstra
  00:06:15 - 00:06:42 - J. Dijkstra
  00:07:41 - 00:07:42 - Voorzitter Petear
  00:07:43 - 00:07:54 - J. Dijkstra
  00:08:25 - 00:08:26 - Voorzitter Petear
  00:08:26 - 00:08:30 - I. de Wolff
  00:08:30 - 00:08:32 - J. Dijkstra
  00:08:32 - 00:08:57 - I. de Wolff
  00:09:59 - 00:10:03 - Voorzitter Petear
  00:10:03 - 00:10:42 - S. Holtrop
  00:10:42 - 00:10:47 - Voorzitter Petear
  00:10:47 - 00:11:10 - J. Dijkstra
  00:12:57 - 00:13:44 - Voorzitter Petear
 8. 2.5

  Voorstel:
  1. In te stemmen met de ontwerp wijziging GR Bedrijvenparken A7;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp wijziging GR Bedrijvenparken A7;
  3. Toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenparken A7.
  Toelichting: Het doel is de GR Bedrijvenparken A7 in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wgr per 1 juli 2024. Voorgesteld wordt geen zienswijzen in te dienen op de nu voorliggende Ontwerp Regeling.

 9. 2.6

  Voorstel: Het bestemmingsplan Oudemirdum – Skouleane 2 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPOUM23SKOUL2-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Het initiatief is een nieuwe woning op het perceel te realiseren, de twee recreatiewoningen en de stacaravan te slopen en van de huidige beeldbepalende woning een recreatiewoning te maken.
  Er is voor dit perceel een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Tijdens de ter inzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend.

 10. 2.7

  Voorstel:
  1. De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg vast te stellen en deze als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.
  2. Het bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg, als vervat in de bestandenset met planidentificatie-nummer NL.IMRO.1940.BPLEM22FRLPARKBREK-VA01 vast te stellen.
  3. Geen kostenverhaal met of zonder tijdvak o.g.v. artikel 13.14 of 13.15 van de Omgevingswet vast te stellen.
  Toelichting: Het geldende bestemmingsplan, maakt per 1 januari 2024 van rechtswege onderdeel uit van het Omgevingsplan De Fryske Marren en past nog in het juridisch planologisch kader. Gedurende de periode van 2007 tot heden zijn er wijzigingen doorgevoerd binnen het werkingsgebied en is op diverse fronten beleid en regelgeving veranderd. Daarom wordt de geldende regeling herzien en is een geactualiseerd bestemmingsplan opgesteld. Er zijn tijdens de ter inzagelegging geen zienswijzen ingediend. Wel zijn vijf schriftelijke reacties ontvangen, waarvan twee vanuit de belanghebbenden deels aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.

  00:13:09 - 00:13:44 - Voorzitter Petear
  00:13:44 - 00:15:05 - Voorzitter Petear
  00:15:06 - 00:15:11 - Voorzitter Petear
  00:15:11 - 00:15:20 - J.W. Quartel
  00:15:24 - 00:18:44 - Voorzitter Petear
 11. 2.8

  Voorstel: Het bestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPDeGrieneLeane3-ON01 ongewijzigd vast te stellen. xxx
  Toelichting: De wijziging van de bestemming heeft als doel om de planologische situatie in overeenstemming te brengen met het feitelijke (vergunde) gebruik van het adres als recreatiewoning.
  Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend.

 12. 2.9

  Voorstel:
  1. In te stemmen met het schetsontwerp en het verkavelingsplan BTO Ouwsterhaule;
  2. De voorbereiding te treffen voor het starten van de planologische procedure.
  Toelichting: Het voorstel richt zich op het woningbouwproject Build to Order (BTO) Ouwsterhaule. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het schetsontwerp en verkavelingsplan en de voorbereiding te treffen voor het starten van de planologische procedure.

  00:15:41 - 00:18:44 - Voorzitter Petear
  00:18:44 - 00:18:51 - Voorzitter Petear
  00:18:51 - 00:19:28 - G. ten Boom
  00:19:28 - 00:20:25 - G. ten Boom
  00:20:25 - 00:20:30 - G. ten Boom
  00:20:31 - 00:20:35 - Voorzitter Petear
  00:20:37 - 00:20:39 - Voorzitter Petear
  00:20:40 - 00:20:41 - Voorzitter Petear
  00:20:42 - 00:20:46 - Voorzitter Petear
  00:20:46 - 00:22:00 - B.J. de Wolff
  00:22:00 - 00:23:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:23:19 - 00:24:14 - Voorzitter Petear
 13. 2.10

  Voorstel:
  1. In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te verlenen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een schuur aan de Westeind 3 A in Oosterzee;
  2. Te bepalen dat de ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen tevens een definitieve Verklaring van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerpbesluit zijn ingediend, conform het raadsbesluit van 30 maart 2016.
  Toelichting: Om het bouwen van een nieuwe schuur achterop het perceel aan Westeind 3 A in Oosterzee mogelijk te maken is een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 14. 2.11

  Voorstel:
  1. de begroting 2024 van Schoolbestuur Ambion goed te keuren;
  2. de meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.
  Toelichting: Ambion heeft veel kleine openbare scholen, in De Fryske Marren zijn zes van de zeven scholen kleine scholen volgens de rijksnorm (minder dan 145 leerlingen).De toezichthoudende taak van de gemeenteraad richt zich op een beperkt aantal onderwerpen, waaronder de financiële jaarstukken (begroting en jaarrekening). De gemeenteraad wordt gevraagd de begroting 2024 goed te keuren en de meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.

 15. 2.12

  Voorstel:
  1. In te stemmen met de begroting 2024 van schoolbestuur Stichting VariO-Onderwijsgroep;
  2. kennis te nemen van de meerjarenprognose 2025-2028;
  3. akkoord te gaan met het versturen van bijgaande zienswijze.
  Toelichting: Volgens de statuten van VariO moet de begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd “voor overleg”. De meerjarenprognose heeft geen officiële status en wordt aan de gemeenteraad ter kennisgeving aangeboden. De begroting 2024 van VariO sluit met een tekort van € 922.000. De reserves van VariO zijn ruim voldoende om dit bedrag te dekken.

 16. 3

  00:23:29 - 00:24:14 - Voorzitter Petear
 17. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

  00:57:04 - 00:58:19 - Voorzitter Petear
  00:58:19 - 00:59:03 - I. de Wolff
  00:59:03 - 00:59:09 - Voorzitter Petear
  00:59:10 - 01:04:04 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:04:04 - 01:04:05 - I. de Wolff
  01:04:05 - 01:05:27 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:05:27 - 01:06:13 - I. de Wolff
  01:06:13 - 01:06:46 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:06:46 - 01:06:55 - I. de Wolff
  01:06:55 - 01:07:46 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:07:47 - 01:08:10 - H.W. Koops
  01:08:10 - 01:08:57 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:08:57 - 01:08:58 - Voorzitter Petear
  01:08:59 - 01:09:18 - I. de Wolff
  01:09:19 - 01:09:21 - Voorzitter Petear
  01:09:21 - 01:09:27 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:09:30 - 01:09:33 - Voorzitter Petear
  01:09:33 - 01:09:37 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:09:37 - 01:09:38 - Voorzitter Petear
  01:09:38 - 01:09:44 - I. de Wolff
  01:09:46 - 01:09:52 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:09:52 - 01:09:57 - Voorzitter Petear
  01:09:57 - 01:15:04 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  01:15:04 - 01:19:34 - B.J. de Wolff
  01:19:35 - 01:19:47 - Voorzitter Petear
  01:19:47 - 01:20:36 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:20:38 - 01:20:41 - Voorzitter Petear
  01:20:41 - 01:22:20 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  01:22:22 - 01:23:42 - B.J. de Wolff
  01:23:42 - 01:23:50 - Voorzitter Petear
  01:23:53 - 01:26:29 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:26:29 - 01:26:30 - Voorzitter Petear
  01:26:30 - 01:26:52 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:26:52 - 01:27:13 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:27:13 - 01:27:17 - Voorzitter Petear
  01:27:17 - 01:27:53 - G. ten Boom
  01:27:53 - 01:27:54 - Voorzitter Petear
  01:27:56 - 01:28:27 - B.J. de Wolff
  01:28:28 - 01:28:29 - G. ten Boom
  01:28:31 - 01:28:32 - Voorzitter Petear
  01:28:32 - 01:28:35 - G. ten Boom
  01:28:38 - 01:28:42 - Voorzitter Petear
  01:28:42 - 01:29:00 - I. de Wolff
  01:29:00 - 01:29:23 - A. Merkuur
  01:29:24 - 01:29:28 - Voorzitter Petear
  01:29:29 - 01:30:30 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:30:30 - 01:30:44 - G.H. de Vries-Suierveld
  01:30:45 - 01:30:46 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:30:47 - 01:30:57 - Voorzitter Petear
  01:30:57 - 01:31:26 - I. de Wolff
  01:31:27 - 01:31:35 - Voorzitter Petear
  01:31:35 - 01:37:44 - A. Merkuur
  01:37:44 - 01:38:12 - G. ten Boom
  01:38:14 - 01:38:57 - A. Merkuur
  01:38:57 - 01:39:24 - A. Langejans
  01:39:24 - 01:39:57 - A. Merkuur
  01:39:57 - 01:40:04 - A. Langejans
  01:40:07 - 01:40:30 - A. Merkuur
  01:40:30 - 01:40:31 - Voorzitter Petear
  01:40:31 - 01:40:32 - A. Merkuur
  01:40:32 - 01:41:18 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  01:41:18 - 01:41:19 - Voorzitter Petear
  01:41:19 - 01:42:30 - A. Merkuur
  01:42:31 - 01:42:36 - Voorzitter Petear
  01:42:38 - 01:43:17 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:43:17 - 01:47:20 - H.W. Koops
  01:47:20 - 01:47:32 - I. de Wolff
  01:47:32 - 01:48:22 - H.W. Koops
  01:48:22 - 01:48:24 - Voorzitter Petear
  01:48:25 - 01:49:20 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:49:20 - 01:49:24 - Voorzitter Petear
  01:49:24 - 01:50:40 - A. Langejans
  01:50:41 - 01:50:57 - B.J. de Wolff
  01:50:57 - 01:51:29 - A. Langejans
  01:51:29 - 01:52:02 - B.J. de Wolff
  01:52:03 - 01:52:17 - A. Langejans
  01:52:18 - 01:52:19 - Voorzitter Petear
  01:52:22 - 01:52:49 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  01:52:50 - 01:52:55 - Voorzitter Petear
  01:52:55 - 01:53:28 - I. de Wolff
  01:53:29 - 01:53:49 - A. Langejans
  01:53:51 - 01:53:53 - Voorzitter Petear
  01:53:54 - 01:58:58 - S. Holtrop
  01:58:58 - 01:59:38 - H.W. Koops
  01:59:40 - 01:59:41 - Voorzitter Petear
  01:59:42 - 02:00:36 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  02:00:36 - 02:00:39 - Voorzitter Petear
  02:00:39 - 02:01:14 - S. Holtrop
  02:01:14 - 02:01:27 - Voorzitter Petear
  02:01:27 - 02:06:52 - I. Groeneveld, Wethouder
  02:06:52 - 02:06:55 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:06:55 - 02:08:28 - I. Groeneveld, Wethouder
  02:08:29 - 02:08:30 - Voorzitter Petear
  02:08:30 - 02:09:35 - I. Groeneveld, Wethouder
  02:09:35 - 02:09:51 - Voorzitter Petear
 18. 3.2

  Dit onderwerp zal worden behandeld in een extra Petear op 24 april 2024.

 19. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

  02:09:45 - 02:09:51 - Voorzitter Petear
  02:10:17 - 02:11:03 - Voorzitter Petear
 20. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

  00:23:42 - 00:24:14 - Voorzitter Petear
  00:24:16 - 00:24:44 - B.J. de Wolff
  00:24:44 - 00:24:51 - Voorzitter Petear
  00:24:52 - 00:26:14 - I. Groeneveld, Wethouder
  00:26:14 - 00:26:16 - Voorzitter Petear
  00:26:16 - 00:27:41 - J. Dijkstra
  00:27:41 - 00:31:57 - I. Groeneveld, Wethouder
  00:31:57 - 00:32:45 - J. Dijkstra
  00:32:45 - 00:33:30 - I. Groeneveld, Wethouder
  00:33:34 - 00:34:10 - Voorzitter Petear
 21. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

  02:10:52 - 02:11:03 - Voorzitter Petear
  02:11:04 - 02:11:47 - S. Holtrop
  02:11:48 - 02:11:53 - Voorzitter Petear
  02:11:53 - 02:12:12 - J.F. van der Werf-Vaatstra
  02:12:12 - 02:12:18 - Voorzitter Petear
  02:12:21 - 02:14:26 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:14:26 - 02:14:28 - Voorzitter Petear
  02:14:32 - 02:14:34 - Voorzitter Petear
  02:14:34 - 02:14:36 - H.W. Koops
  02:14:36 - 02:14:38 - Voorzitter Petear
  02:14:40 - 02:14:43 - Voorzitter Petear
  02:14:44 - 02:15:23 - S. Holtrop
  02:15:23 - 02:16:21 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:16:21 - 02:16:47 - S. Holtrop
  02:16:47 - 02:17:01 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:17:03 - 02:17:13 - J. van Zanden
  02:17:16 - 02:17:24 - Voorzitter Petear
  02:17:24 - 02:17:31 - Portefeuillehouder F. Veenstra
  02:17:31 - 02:18:44 - Voorzitter Petear
 22. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

  02:17:44 - 02:18:44 - Voorzitter Petear
 23. 3.7

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7

  00:33:50 - 00:34:10 - Voorzitter Petear
  00:34:19 - 00:34:33 - Voorzitter Petear
  00:34:34 - 00:35:07 - G.A.M Homma-Visser
  00:35:07 - 00:35:26 - Voorzitter Petear
 24. 3.8

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.8

  02:18:20 - 02:18:44 - Voorzitter Petear
 25. 3.9

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.9

  00:35:21 - 00:35:26 - Voorzitter Petear
  00:35:35 - 00:35:38 - Voorzitter Petear
  00:35:38 - 00:36:16 - G. ten Boom
  00:36:17 - 00:36:23 - Voorzitter Petear
  00:36:23 - 00:36:44 - I. de Wolff
  00:36:44 - 00:36:46 - Voorzitter Petear
  00:36:47 - 00:37:49 - W.J. Wouda
  00:37:50 - 00:37:53 - Voorzitter Petear
  00:37:53 - 00:40:09 - J. Dijkstra
  00:40:09 - 00:40:23 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:40:23 - 00:40:28 - J. Dijkstra
  00:40:28 - 00:40:39 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:40:39 - 00:41:22 - J. Dijkstra
  00:41:22 - 00:41:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:41:26 - 00:42:20 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:42:21 - 00:42:28 - Voorzitter Petear
  00:42:30 - 00:46:02 - C. van Hes, wethâlder
  00:46:02 - 00:46:05 - Voorzitter Petear
  00:46:05 - 00:46:30 - J. Dijkstra
  00:46:30 - 00:46:42 - C. van Hes, wethâlder
  00:46:42 - 00:46:47 - J. Dijkstra
  00:46:49 - 00:47:33 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:47:33 - 00:47:45 - C. van Hes, wethâlder
  00:47:45 - 00:47:48 - Voorzitter Petear
  00:47:48 - 00:48:14 - I. de Wolff
  00:48:14 - 00:48:15 - Voorzitter Petear
  00:48:15 - 00:48:27 - Voorzitter Petear
  00:48:27 - 00:48:29 - Voorzitter Petear
  00:48:29 - 00:48:35 - G. ten Boom
  00:48:35 - 00:48:50 - Voorzitter Petear
  00:48:51 - 00:48:57 - Voorzitter Petear
  00:55:52 - 00:55:59 - Voorzitter Petear
  00:56:21 - 00:56:26 - Voorzitter Petear
  00:56:27 - 00:56:28 - Voorzitter Petear
  00:56:29 - 00:56:31 - Voorzitter Petear
  00:56:42 - 00:58:19 - Voorzitter Petear
 26. 3.10

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.10

  02:18:35 - 02:18:44 - Voorzitter Petear
  02:18:44 - 02:19:05 - G. ten Boom
  02:19:07 - 02:19:14 - Voorzitter Petear
  02:19:16 - 02:20:57 - C. van Hes, wethâlder
  02:20:58 - 02:21:00 - G. ten Boom
  02:21:01 - 02:21:22 - G. ten Boom
  02:21:23 - 02:22:55 - Voorzitter Petear
 27. 3.11

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.11

  02:21:39 - 02:22:55 - Voorzitter Petear
 28. 3.12

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.12

  02:22:31 - 02:22:55 - Voorzitter Petear
 29. 4

  02:22:48 - 02:22:55 - Voorzitter Petear