Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 5 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.
Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2.
Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen of terug te kijken via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het Petear van woensdag 5 juni 2024 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden (o.v.v. agendapunt en contactgegevens) vóór donderdag 30 mei 12.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 2. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 3. 2.1

  Voorstel:
  1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een nieuw regelstation op de locatie Sewei naast nummer 4 te Joure.
  2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting: Voor een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk rond Joure is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw regelstation op de locatie Sewei. De vergunning kan alleen worden verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 4. 2.2

  Voorstel:
  1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de door de provincie Fryslân te verlenen omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken ten behoeve van het plaatsen van 5 tanks aan de Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug
  2. de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting: Naast de provincie Fryslân is de gemeente De Fryske Marren, gedeeltelijk verantwoordelijk voor een onderdeel, het plaatsen van de tanks, van de vergunningsaanvraag. Dit is alleen mogelijk
  door af te wijken van de bestemmingsplanregels en hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven

 5. 2.3

  Voorstel:
  1. In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Joure – Koarte Ekers 2;
  2. het bestemmingsplan Joure – Koarte Ekers 2 met planidentificatie nl-imro-1940-bpjre23koarteeker2-va01 gewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Op 18 oktober 2023 heeft de gemeenteraad op verzoek van de initiatiefnemer, het bouwen van 6 tweekappers en 6 schuurwoningen op de locatie De Koarte Ekers 2 te Joure, besloten de coördinatieregeling op deze aanvraag toe te passen.Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn 2 zienswijzen ingediend.

 6. 2.4

  Voorstel:
  1. Onder voorbehoud van de financiering en met als randvoorwaarden: het opstellen van een plan “inrichtingsbijdrage Mienskip” en een overzicht “intentie overeenkomsten gebruik mfc Balk” binnen een half jaar na besluitvorming, in te stemmen met de realisatie in Balk van mfc scenario 1c. waarbij:
  - aan de centrumzijde van sporthal De Trime worden vast gebouwd: 1 zaaldeel ter vervanging van de gymzaal en 1 zaaldeel voor multifunctioneel gebruik;
  - zalencentrum de Treemter wordt gesloopt en de vrijvallende locatie wordt herontwikkeld;
  - ‘t Haske wordt verkocht.
  2. De kosten gemoeid met de realisatie van mfc scenario 1c. en de samenhangende jaarlijkse extra lasten die drukken op de begroting zijnde € 714.000 integraal af te wegen bij de Perspectiefnota 2025.
  Toelichting: Door middel van het realiseren van een multifunctioneel centrum het behoud en stimuleren van activiteiten voor sport & bewegen, sociaalmaatschappelijke en culturele activiteiten in Balk.

 7. 2.5

  Voorstel: Geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het met inbegrip van de opschortende voorwaarde “overeenstemming over passende maatregelen geluidsreductie padelbanen in relatie met woningbouw” voorgenomen besluit van het college om gedurende 15 jaar voor € 160.000 borg te staan voor een door Tennisvereniging Joure af te sluiten lening van € 320.000 ten behoeve van renovatie en volledige verduurzaming van haar clubgebouw.
  Toelichting: Het verstrekken van een borgstelling en daarmee de renovatie en volledige verduurzaming van het clubgebouw van TV Joure mogelijk te maken.

 8. 2.6

  Voorstel: Kennis te nemen van de startnotitie Frysk taalbelied 2025-2029 (NL + FR) en deze vast te stellen.
  Toelichting: Met dit nieuw Fries taalbeleid versterkt en verankert de gemeente De Fryske Marren de taal, cultuur en identiteit in de organisatie en samenleving.

 9. 2.7

 10. 2.8

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2025 van de GR Fryslân-West;
  2. Geen zienswijzen in te dienen op de eerste begroting 2025.
  Toelichting: De eerste begroting 2025 sluit met een positief resultaat van € 176.000 en voldoet aan de toezichtcriteria van de Provincie. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om hun mening te geven (“gevoelen te uiten”) over de begrotingen van de GR F-W en hun visie aan hun respectievelijke colleges mee te geven.

 11. 2.10

  Voorstel:
  1. kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van hûs en hiem.
  2. Kennis te nemen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van hûs en hiem en geen zienswijzen in te dienen.
  Toelichting: De jaarrekening is afgesloten met een negatief saldo er is echter geen noodzaak om een bijdrage van de gemeenten te vragen. De meerjarenbegroting geeft geen aanleiding om onze begroting aan te passen. De begroting en de meerjarenraming zijn opgesteld vanuit de verwachting van een ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk.

 12. 2.11

  Voorstel: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028 en jaarstukken 2023 van Recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze.
  Toelichting: De jaarschijven 2025 tot en met 2027 zijn incidenteel niet sluitend. Om vanaf 2028 een sluitende begroting te realiseren heeft de Marrekrite wel een aantal maatregelen moeten doorvoeren. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

 13. 3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 14. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

 15. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

 16. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

 17. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

 18. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

 19. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

 20. 3.7

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7

 21. 3.8

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.8

 22. 3.9

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.9

 23. 3.10

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.10

 24. 3.11

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.11

 25. 4
  Sluiting