Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 20 april 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda. U bent van harte welkom in de raadszaal om vanaf de publieke tribune het Petear te volgen. Het Petear wordt niet opgenomen en is dus niet live of achteraf te bekijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. Het Petear van woensdag 20 april 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 15 april 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 20 april na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 20 april, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 2. Voorstel:
  1.    In te stemmen met de Stuit als locatie voor de realisatie van het Brûsplak Joure
  2.    Met inachtneming van de motie van 27 oktober 2021 het reeds gereserveerde krediet vrij te geven voor de voorbereiding en realisatie van een Brûsplak.
  Toelichting: In de raad van 27 oktober 2021 heeft de raad een motie vreemd aan de orde van de dag Brûsplak aangenomen. In deze motie heeft de raad gevraagd om een nadere uitwerking en (verduidelijking van de) onderbouwing van de scenario’s die uitmonden in de realisatie van een Brûsplak. Daarnaast vroeg de raad om per scenario de effecten op de omgeving in beeld te brengen en mee te nemen in de afweging. Bij een besluit voor de Stuit zal vorm en inhoud worden gegeven aan de beheerovereenkomst en zal de concrete voorbereiding voor de bouw van de Stuit direct in gang worden gezet.

  Bijlagen

 3. Voorstel:
  1.    De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vaststellingsprocedure Ontwerp Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven en Ontwerp Partiële herziening Beheersverordening windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria, vast te stellen.
  2.    Het Paraplubestemmingsplan Windturbines agrarische bedrijven en Partiële herziening Beheersverordening Windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria, gewijzigd vast te stellen.
  3.    Geen exploitatieplan vast te stellen.
  Toelichting: Het Ontwerp Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische
  bedrijven en de Partiële herziening Beheersverordening windturbines agrarische bedrijven inclusief welstands-ontwikkelingscriteria hebben zes weken ter inzage gelegen. De ontwerpplannen vormen het juridisch-planologisch kader voor het onder voorwaarden mogelijk maken van maximaal 3 windturbines met een maximale as-hoogte van 15 meter bij agrarische bedrijven. Er is een zienswijze ontvangen.

 4. Voorstel:
  1.    Het bestemmingsplan Oosterzee - West met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.PBOOS19OOSTZEEWEST-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2.    De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oosterzee – West vast te stellen.
  3.    De welstandsontwikkeling-criteria Oosterzee - West als bijlage bij het bestemmingsplan vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
  4.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  Toelichting: Door aan de westzijde van Oosterzee een compacte kleinschalige dorpsuitbreiding
  te realiseren, zal een nieuw woongebied bestaande uit 9 woningen, waarvan
  één vrijstaande woning en acht woningen in de bouwstijl 'twee-onder-een-kap' worden ontwikkeld.

 5. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een vervangende plattelandswoning op het perceel Oude Postweg 24a te Rottum;
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend
  Toelichting: De initiatiefnemer is van plan de huidige plattelandswoning Oude Postweg 24a te Rottum af te breken en te vervangen door een nieuwe plattelandswoning. De oude plattelandswoning is klein en zeer gedateerd. Het loont niet om deze te renoveren. De nieuwe plattelandswoning zal iets noordelijker wordt gebouwd. Omdat het plan  in strijd is met het geldende bestemmingsplan kan de vergunning alleen worden verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 6. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor de verbouw van een boerderij tot woonboerderij op de locatie Binnendyk 13 in Rottum;
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van
  de boerderij naar een woonboerderij op de locatie Binnendyk 13 in Rottum. Ook is de wens de
  achterliggende aangebouwde schuur bij de woning te betrekken. Omdat de woonfunctie alleen mogelijk is  aan de rechterzijde van deze schuur is, heeft het verzoek alleen betrekking op dit deel. Het linker deel van de schuur blijft in gebruik als bijgebouw of schuur bij de woning.

 7. Voorstel:
  Kennis nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023 en instemmen met het voorstel een reactie in te dienen conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.
  Toelichting: De FUMO is een uitvoeringsorganisatie van de colleges van B&W van de Friese gemeenten, het college van GS van de provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
  De FUMO voert mede namens ons college taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. De taken richten zich met name op vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu (de VTH milieutaken) en kunnen ook andere taken van het omgevingsrecht omvatten. Door de FUMO is een ontwerpbegroting 2023 gemaakt, de raad kan hierop een zienswijze indienen.

 8. Voorstel:
  kennis te nemen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze.
  Toelichting: Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 13 Friese gemeenten en de provincie. Deze GR realiseert en beheert vrije ligplaatsen in het buitengebied van heel Fryslân. Daarnaast zorgt Marrekrite voor baggeren van de recreatieligplaatsen, afvoer van recreatieafval en onderhoud van boeien en bakens in recreatievaarten. Als deelnemer van de GR kan de raad reageren op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van recreatieschap Marrekrite.

 9. Voorstel:
  De begroting 2022 van VariO Onderwijsgroep goed te keuren en de meerjarenbegroting voor
  kennisgeving aan te nemen.
  Toelichting: De VariO Onderwijsgroep heeft in Lemmer een voortgezet onderwijs vestiging: het Zuyderzee Lyceum. De gemeenteraad heeft de zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners en heeft een aantal taken en bevoegdheden als extern toezichthouder. De toezichthoudende taak richt zich op een beperkt aantal onderwerpen, waaronder de financiële jaarstukken.

 10. Voorstel:
  Een gewijzigde aanvliegroute voor de perspectiefnota 2023, zijnde nieuwe aanmeldingen voor 2023 en volgende jaren op te nemen in de begroting 2023 in plaats van de perspectiefnota 2023, vast te stellen.
  Toelichting: Het college biedt voor 1 juni 2022 de raad de perspectiefnota 2023 aan met daarin o.a. het gewenste nieuwe beleid voor de komende jaren. Op dit moment is het financieel meerjarenperspectief nog niet duidelijk door onzekerheden over de hoogte van de meerjarige algemene uitkering. Er wordt nu voorgesteld om de perspectiefnota 2023 op een andere manier aan te vliegen.

 11. Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 12. Voorstel: zie agendapunt 2.1

 13. Voorstel: zie agendapunt 2.2

 14. Voorstel: zie agendapunt 2.3

 15. Voorstel: zie agendapunt 2.4

 16. Voorstel: zie agendapunt 2.5

 17. Voorstel: zie agendapunt 2.6

 18. Voorstel: zie agendapunt 2.7

 19. Voorstel: zie agendapunt 2.8

 20. Voorstel: zie agendapunt 2.9