Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 19 januari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
I. de Wolff
Toelichting

Het Petear van 19 januari 2022 wordt digitaal gehouden.Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 14 januari 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 19 januari na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 19 januari, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van 19 januari 2022 wordt digitaal gehouden. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 14 januari 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 19 januari na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 19 januari, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 19 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BP SON21BEUCKENSW19-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting: Aanvrager wil een perceel grond graag bij zijn perceel betrekken en er een woonbestemming aan geven. Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Om deze reden wordt voor de locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen de gewenste situatie mogelijk is.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
2.    In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals deze verwoord zijn in de ‘Nota zienswijzen Mientwei 18 Rijs’;
3.    De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een droogloods en camperplaatsen Mientwei 18 Rijs.
Toelichting: Initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een droogloods en het realiseren van camperplaatsen. Dit perceel heeft een bestemming. Op 18 februari 2021 heeft u de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit plan. Conform de te volgen procedure heeft de ontwerp-omgevingsvergunning samen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage gelegen zodat een ieder hiertegen een zienswijze kon indienen. Hiervan is gebruik gemaakt. Volgens raadsbesluit van februari 2021 wordt de aanvraag met de reactienota weer aan de raad voorgelegd.

Voorstel:
In te stemmen met het herbevestigen van het Dekkingsplan 2.0 Brandweer Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.
Toelichting: De Veiligheidsregio Fryslân geeft de raden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over het onderwerp “herbevestiging Dekkingsplan 2.0” en om wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot de oprichting van en deelname aan “de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s”. Omdat dit twee verschillende onderwerpen betreft wordt het verzoek van de VR Fryslân in twee aparte raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd. Het Dekkingsplan 2.0 “Samen paraat” is een belangrijke leidraad voor de inrichting van de brandweerzorg in Fryslân. In de wet staat dat Veiligheidsregio’s hun dekkingsplan iedere 4 jaar opnieuw moeten vaststellen.

Voorstel:
1.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en / of bedenkingen inzake het voornemen om deel te nemen aan de landelijke “Stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen” ter kennis te brengen van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân;
2.    Het Algemeen bestuur van dit standpunt op de hoogte te brengen.
Toelichting: Het veiligheidsberaad heeft het principebesluit genomen een landelijke “Stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen” op te richten, met als doel het adviseren van de veiligheidsregio’s over risicobeheer bij ongevallen en schade en het gezamenlijk inkopen van verzekeringen. Veiligheidsregio Fryslân (VRF) wil deelnemen aan deze stichting. O.g.v. de gemeenschappelijke regeling mag het Algemeen bestuur besluiten tot het oprichten een deelnemen in een stichting, mits daarmee het openbaar belang wordt gediend èn nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur.

Voorstel:
1.    akkoord te gaan met de reactienota op de 1e ontwerp omgevingsvisie
2.    de 2e ontwerp omgevingsvisie inspraakrijp te verklaren
Dit agendapunt is reeds besproken met betrokkenen in het Petear van 20 december 2021. In dit Petear van 19 januari a.s. vindt alleen het gesprek tussen raadsleden onderling en met het college plaats (zie agendapunt 3.6).

Voorstel:
de beleidsnotitie “Wikselwurk: De Fryske Marren-lijn voor inwoners- en overheidsparticipatie” vast te stellen.
Toelichting: De Fryske Marren werkt onder de naam “Wikselwurk” aan de professionalisering van inwoners- en overheidsparticipatie. In januari 2021 stelde uw raad na het traject Lokale Democratie de notitie Samenspel vast met daarbij een plan van aanpak. Voor de uitwerking van de notitie Samenspel is het wikselwurktraject opgestart, waarmee het beleid voor overheids- en inwonersparticipatie verder wordt ontwikkeld. De raad kan dit beleid nu vaststellen.

Dit punt is van de agenda afgevoerd. Na de verkiezingen zal het opnieuw op de agenda van het Petear komen.

Voorstel:
Het Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2022 – 2026 vast te stellen.
Toelichting: Het vierjaarlijkse P&H-plan wordt gelijk met het Beleidsplan Gezondheid door de raad vastgesteld met daarin de hoofdzaken van het beleid voor preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren en de handhaving. Omdat alcohol ook een belangrijk speerpunt is van het Beleidsplan Gezondheid 2020 – 2024 van gemeente De Fryske Marren, is gekozen om de ambities en doelen van dit Beleidsplan Gezondheid op te nemen in het P&H-plan. Andere ambities en doelen op het gebied van middelengebruik, namelijk drugsgebruik en tabaksgebruik zijn ook opgenomen en daarom richt dit P&H-plan richt zich ook op middelengebruik in bredere zin.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

Dit punt is van de agenda afgevoerd. Na de verkiezingen zal het opnieuw op de agenda van het Petear komen.