Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 9 februari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Het Petear van 9 februari 2022 wordt digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 4 februari 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 9 februari na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 9 februari, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. Het Petear van 9 februari 2022 wordt digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 4 februari 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 9 februari na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 9 februari, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 2. Voorstel:
  1.    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
  2.    De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel.
  Toelichting: De ontwerp omgevingsvergunning heeft samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel Goïngarijp ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen door omwonenden van het plan ingediend. De raad wordt gevraagd in te stemmen met beantwoording van de zienswijzen en de verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Tijdens het Petear van 9 februari is besloten dit agendapunt van de agenda af te voeren en opnieuw te agenderen voor een volgend Petear.

 3. Voorstel:
  1.    In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Rijs-Mientwei 9’;
  2.    het bestemmingsplan Rijs-Mientwei 9 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPRIJ21MIENTWEI9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, waarbij 4 zienswijzen zijn ingediend. Het betreft een perceel waar een horecabestemming op rust. I.v.m. de wens van reguliere bewoning moet  de bestemming worden omgezet in een woonbestemming en is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de reactie van het college op de zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 4. Voorstel:
  Het gemeentelijk plan van aanpak project huisvesting sport- en sociaal maatschappelijke organisaties Balk vast te stellen.
  Toelichting: Het plan is verder uitgewerkt met kaders, planning en de benodigde informatie- en beslismomenten, en wordt de raad ter vaststelling aangeboden. Er heeft  afstemming met de werkgroep huisvesting Balk en de daarin vertegenwoordigers van de gebruikers van de sporthal De Trime, multifunctioneel centrum De Treemter en Plaatselijk Belang Balk plaatsgevonden. De raad wordt gevraagd het plan van aanpak project huisvesting sport- en sociaal maatschappelijke verenigingen Balk vast te stellen.

 5. Voorstel:
  De personen zoals genoemd in de brief van hûs en hiem van 10 december 2021 over welstandsadvisering en monumentenzorg te ontslaan en te (her-) benoemen als leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022.
  Toelichting: Om aan de wettelijke verplichting van de Woningwet, Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet) en de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem  te voldoen worden jaarlijks, via een brief van  AB Hûs en hiem, aan de raad voorgesteld de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening te ontslaan en te (her)benoemen.

 6. Voorstel:
  1.    Vaststellen van de vernieuwingsvoorstellen doorontwikkeling P&C-documenten
  2.    Vaststellen financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2022
  Toelichting:. De raad heeft in 2018 de wens uitgesproken om de P&C documenten verder door te ontwikkelen. De vernieuwingsvoorstellen  van de P&C documenten zijn verbeterde leesbaarheid, flexibilisering begrotingswijzigingen, rekening houden met de Sustainable Development Goals, inzicht in de voortgang van de kredieten en een publieksversie van de P&C-documenten. De financiële verordening 2022 sluit aan op de vernieuwingsvoorstellen Aan de raad wordt gevraagd naast de vernieuwingsvoorstellen van de planning & control documenten , ook de geactualiseerde financiële verordening 2022 vast te stellen.

 7. Voorstel:
  Het controleprotocol jaarrekening 2022 en het als bijlage daarbij behorende normenkader   (opsomming verordeningen) vast te stellen.
  Toelichting: M.i.v. 2022 wordt de rechtmatigheidsverantwoording  opgesteld door het college.  De controlerende accountant en het college krijgen met het controleprotocol een richtlijn in handen  voor het uitvoeren van haar rechtmatigheidsverantwoording en het opstellen van zijn rapport van bevindingen. Na besluitvorming door de raad over het controleprotocol wordt direct gestart met de rechtmatigheidsverantwoording door het college, de accountant zal hierin begeleiden.

 8. Voorstel:
  1.    De Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026 vast te stellen.
  2.    De  governance van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West aan te passen conform optie 1, en optie 4c (het opheffen van Empaselect B.V. en Empathiek B.V.) te onderzoeken binnen het implementatieplan.
  3.    De financiële implicaties, zijnde het evenredig deel, het bovenevenredig deel en het pluspakket voor de re-integratieactiviteiten – specifiek te verwerken in de gemeentelijke begroting.
  4.    Het college de opdracht te verstrekken om:  de GR te verzoeken de N.V. Empatec in samenwerking met de gemeenten een implementatieplan te laten opstellen en aan te bieden aan de GR, waarna de GR de colleges verzoekt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5.    Het decentraal budget werk en inkomen (algemene dekkingsmiddelen) te verlagen en het re-integratiebudget (PR 5) te verhogen door middel van een budgettair neutrale begrotingswijziging.
  Toelichting: De raden van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke hebben in 2021 het Keuzedocument “Voor iedereen een zinvol leven” geamendeerd vastgesteld. Dit Keuzedocument geeft richting aan de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening in onze regio. De opdracht aan de GR Fryslân-West is het Keuzedocument te concretiseren en uit te werken in een Businesscase. Specifiek wilden de raden geïnformeerd worden via die Businesscase over
  a. het dienstverleningsmodel; b. de organisatiestructuur (governance); c. financieel meerjarenbeleid.
  Met het vaststellen van de Businesscase zorgen we direct voor zekerheid en duidelijkheid voor inwoners en werknemers van het door ons gewenste Werkleerbedrijf en houden we de regie op de doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf.

 9. Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 10. Tijdens het Petear van 9 februari is besloten dit agendapunt van de agenda af te voeren en opnieuw te agenderen voor een volgend Petear.