Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 8 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
I. de Wolff
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen  van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda (er zijn aanmeldingen om deel te nemen aan het Petear op 8 juni. zie agendapunt 0). U bent van harte welkom in de raadszaal om vanaf de publieke tribune het Petear te volgen. Het Petear wordt niet opgenomen en is dus niet live of achteraf te bekijken.

Agendapunten

Het Petear van woensdag 8 juni 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 3 juni 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 8 juni na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 8 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel: Het bestemmingsplan Wijckel – Jeen Hornstraweg 18 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPWIJ21JEENHORNS18-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting: Initiatiefnemer exploiteert samen met zijn broer een tuincentrum aan de Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel. Hij woont in de bedrijfswoning naast het tuincentrum en wenst i.v.m. pensionering regulier hierin te verblijven. Om de gewenste ontwikkeling op deze locatie juridisch-planologisch mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van de melkveehouderij met een serreligboxenstal, twee mestsilo’s en een mestbezinkput aan de Wildehornstersingel 6 te Haskerhorne;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de melkveehouderij aan de Wildehornstersingel 6 in Haskerhorne. Omdat de plannen niet passen binnen het bestemmingsplan, is het verzoek door middel van een uitgebreide Wabo-procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de GR Fryslân-West;
2.    geen zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2023.
Toelichting: De gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: de GR en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid hun mening te geven (‘gevoelens te uiten) over begrotingen van de GR. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de GR Fryslân-West en geen zienswijze in te dienen.

Voorstel:
1.    De huidige Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Fryske Marren 2022 in te trekken;
2.    De aangepaste Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Fryske Marren 2022 vast te stellen.
Toelichting: Omdat veel schoolgebouwen in onze gemeente nu en in de toekomst gerenoveerd of nieuw gebouwd worden, wordt i.s.m. de schoolbesturen nagedacht hoe extra kan worden ingezet op duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Volgens de huidige Verordening is het niet mogelijk om aanvullend beleid te maken op gebied van duurzaamheid. Door het wijzigen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kan aanvullend beleid worden vastgesteld en uitvoering worden gegeven aan het duurzaamheidsbeleid.

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing en van de begroting 2022 van Stichting Samenwerkingsbestuur Kyk.
Toelichting: Op grond van de Wet Primair Onderwijs wordt de begroting 2022 van Stichting Samenwerkingsbestuur Kyk (Krêft yn Kollektyf) en de jaarrekening 2020 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing  voorgelegd  aan de gemeenteraad. De achtergrond van deze bepaling is dat de gemeente een wettelijke taak heeft voor het openbaar onderwijs. De financiële stukken worden alleen ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft geen instemmingsrecht.

Voorstel: In te stemmen met de nieuwe dienstverleningsvisie 2022 - 2026 ‘Tsjinsterferliening, ús nammekaartsje’.
Toelichting: Na de ambtelijke samenvoeging tot de gemeente De Fryske Marren in 2013, heeft de dienstverleningsvisie ‘Graag gedaan’ gediend als richtinggevend kader. De basis voor onze dienstverlening is de afgelopen jaren na de herindeling op orde gebracht. O.b.v. deze nieuwe dienstverleningsvisie 2022 - 2026 ‘Tsjinsterferliening, ús nammekaartsje wordt onze dienstverlening doorontwikkeld aan inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Voorstel: De nota verbonden partijen 2022 “In gezamenlijkheid sturing geven aan samenwerken” vaststellen.
Toelichting: Op 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wgr en de daaraan gekoppelde wijzigingen binnen de Gemeentewet in werking, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de raadsleden om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de besluitvorming van gemeenschappelijke organen beter vorm te geven.
Ook is er meer aandacht voor de governance en de daarbij horende controlemechanismen, die terug te vinden zijn binnen de aspecten sturen, beheersen, verantwoording afleggen en toezicht houden. De nota stelt een beleidskader vast voor de samenwerking in verbonden partijen.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7