Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 18 mei 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen  van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda (er zijn geen aanmeldingen om deel te nemen aan het Petear op 18 mei. zie agendapunt 0). U bent van harte welkom in de raadszaal om vanaf de publieke tribune het Petear te volgen. Het Petear wordt niet opgenomen en is dus niet live of achteraf te bekijken.

Agendapunten

Het Petear van woensdag 18 mei 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 13 mei 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 18 mei na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 18 mei, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
De raad van De Fryske Marren besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van
maximaal 10 woningen op de locatie De Boegen te Oudemirdum.
Toelichting: Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden voor de activiteit bouwen gecoördineerd voorbereid, waardoor een aanzienlijke versnelling wordt bereikt. De raad wordt gevraagd de coördinatieregeling van toepassing te verklaren, opdat gestart kan worden met de formele procedure om tot een bestemmingsplan en omgevingsvergunning te komen.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven op het perceel Westerein 23 in Harich.
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Voor het perceel Westerein 23 in Harich is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend t.b.v. het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven.
Het gaat om het verplaatsen van de huidige dierenverblijven naar een locatie meer richting de provinciale weg voor een betere spreiding van de aanwezige katten en honden. In één van de bestaande bijgebouwen is een ICT-bedrijf gevestigd, die met deze aanvraag wordt verplaatst naar de aanwezige woning. De raad wordt gevraagd om d.m.v. een uitgebreide Wabo-procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag

Voorstel:
1.    Het beleidskader recreatieappartementen in de gemeente De Fryske Marren ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting: Omdat het huidige bestemmingsplan Buitengebied Noord 2017 meestal als beleidskader wordt gebruikt en recreatieappartementen alleen mogelijk maakt in bijgebouwen, wanneer deze karakteristiek zijn heeft de raad  in zijn vergadering van 26 januari jl. een motie aangenomen. In deze motie is verzocht een wijziging van het bestaande beleidskader voor te leggen over het toestaan van recreatieappartementen in bijgebouwen. Het voorgestelde beleidskader geldt als kader om aanvragen te kunnen toetsen, die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Voorstel:
Besluit in te stemmen met de toekomstvisie voor de gemeente zoals deze is vastgelegd in het document: Brede Welvaart voor De Fryske Marren; visie tot voorbij 2030.
Toelichting: In mei 2021 is gestart met de actualisering van de lange termijn gemeentelijke visie (voorbij 2030). De Visie De Friese Meren is opgesteld voor drie doelgroepen: inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven en stelt kaders voor de gemeentelijke organisatie. Deze zijn ingekleurd
vanuit vier perspectieven: ruimte, economie, maatschappij en bestuur en organisatie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de visie.

Voorstel:
de beleidsnotitie “Wikselwurk: De Fryske Marren-lijn voor inwoners- en overheidsparticipatie” vast te stellen.
Toelichting: De Fryske Marren werkt onder de naam “Wikselwurk” aan de professionalisering van inwoners- en overheidsparticipatie. In januari 2021 stelde uw raad na het traject Lokale Democratie de notitie Samenspel vast met daarbij een plan van aanpak. Voor de uitwerking van de notitie Samenspel is het wikselwurktraject opgestart, waarmee het beleid voor overheids- en inwonersparticipatie verder wordt ontwikkeld. De raad kan dit beleid nu vaststellen.

Voorstel:
1.    De resultaten van de inventarisatie naar de toegankelijkheid van het bestaande gemeentelijk vastgoed voor kennisgeving aan te nemen.
2.    De Richtlijn Toegankelijk Vastgoed De Fryske Marren vast te stellen voor renovatie, nieuw- en verbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed.
Toelichting: De raad wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de toegankelijkheid van het bestaande gemeentelijk vastgoed. Het uitgangspunt is dat mensen met een lichamelijke beperking zich zonder obstakels in de openbare ruimte kunnen bewegen en dat openbare gebouwen voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Voorstel:
1.    de komgrenzen volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet vast te stellen zoals opgenomen in bijlage I waarop kaarten te zien zijn, met de nieuwe komgrenzen;
2.    Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân bij brief (zie bijlage II) te verzoeken de bebouwde komgrenzen voor de gemeente De Fryske Marren vast te stellen volgens artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet overeenkomstig het komgrenzenbesluit op basis van de Wegenverkeerswet onder de voorwaarde dat het besluit onder punt 1 onherroepelijk is;
3.    alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen volgens de Wegenverkeerswet in te trekken.
Toelichting: Voor het vaststellen van de wegenlegger is een besluit tot vaststelling van de komgrenzen in de Wegenwet noodzakelijk.
Voor de gemeente De Fryske Marren zijn besluiten tot vaststelling van de komgrenzen Wegenwet niet beschikbaar, in tegenstelling tot de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Alle in de gemeente aanwezige komgrenzen zijn thans geïnventariseerd en nader bepaald. De raad wordt gevraagd op grond van artikel 20a, lid 1 van de wegenverkeerswet 1994 de nieuwe grenzen van de bebouwde kommen vast te stellen.

Voorstel:
1.    De afstemmingsverordening 2022 vast te stellen.
Toelichting:. De verantwoordelijkheid voor de gemeente is toe te zien op de voortgang van het inburgeringstraject van een statushouder en de inspanningsverplichting. In de Participatiewet is een artikel opgenomen over het afstemmen van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen. Om de afstemmingsverordening 2022 aan te sluiten op de Wet inburgering 2021 moet deze verordening  worden aangepast, aangezien er sprake is van een samenloopregeling.

Voorstel:
1.    Precariobelasting/rechten voor terrassen 2021 niet op te leggen aan ondernemers die gemeentegrond als zodanig in gebruik hadden.
2.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2021 met ingang van 1 januari 2021 buiten werking te stellen;
3.    om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariorechten 2021 met ingang van 1 januari 2021 buiten werking te stellen.
Toelichting: De aanpak tot beperking van verspreiding van het coronavirus heeft ertoe geleid dat ondernemers geheel dan wel deels beperkt waren in het gebruik van openbare grond voor het stallen en de exploiteren van een terras in 2021. De raad wordt gevraagd de precariobelasting/rechten voor terrassen 2021 niet op te leggen aan ondernemers die gemeentegrond als zodanig in gebruik hadden.

Voorstel:
Geen zienwijzen in te dienen n.a.v. de jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân .
Toelichting: Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over het beleid van de VRF in te dienen d.m.v. de jaarrekening, begrotingswijziging(en) en begroting

Voorstel:
Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022-1 en de begroting 2023 van de GR A-7 en geen zienswijze in te dienen.
Toelichting: Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over het beleid van de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7  in te dienen d.m.v. de jaarrekening, controleverklaring, accountantsverslag, begrotingswijziging(en) en begroting

Voorstel:
1.    kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van hûs en hiem;
2.    kennis te nemen van de (meerjaren) begroting 2023-2026 van hûs en hiem en geen zienswijzen in te dienen.
Toelichting: Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over het beleid van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem in te dienen middels het jaarverslag en de (meerjaren) begroting. De dienstverlening is afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten en de tarifering is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.1

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.4

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.5.

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.6.

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.7.

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.8.

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.9.

Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 2.12.