Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van 29 juni 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 24 juni 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 29 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering, agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent van harte welkom om op de publieke tribune het Petear te volgen.

Voorstel:
1.    Instemmen met het starten van een haalbaarheidsonderzoek naar flexwonen op de A7 zone
2.    Akkoord gaan met de startnotitie met daarin
- de uitgangspunten voor het woonprogramma
- de stedenbouwkundige uitgangspunten
Toelichting: Bij de woonopgave in de gemeente DFM is er óók behoefte is aan een flexibele schil met andere woningconcepten voor een periode van 10 - 15 jaar. Vanwege de urgente wooncrisis wordt voorgesteld in plaats van een woonwerklocatie de locatie voor flexwonen te ontwikkelen. De startnotitie geeft duidelijkheid over achtergrond en de scope van de opdracht. Met de startnotitie kan gericht de haalbaarheid naar de flexibele schil van circa 150 tijdelijke woningen op de voormalige snelweg A7 in Joure onderzocht worden.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2022 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is.
2.    Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg, als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30455194-02 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30455194-02 waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 8 april 2022.
3.    Te concluderen dat de percelen, waarvan dat is aangegeven in de laatste kolom van de bij dit besluit behorende de perceelslijst met kenmerk PL-30455194-02, in een eerdere aanwijzing ex artikel 5 Wvg betrokken zijn geweest. Tot de desbetreffende aanwijzing is besloten bij besluit van de toenmalige gemeenteraad d.d. 27 mei 2009, vooraf gegaan door een voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wvg van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009. De eerdere aanwijzing is van rechtswege vervallen (na de werkingsduur van drie jaar) op 27 mei 2012. De overige percelen zijn niet bij een eerdere aanwijzing betrokken geweest.
4.    Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie of bestemmingsplan is vastgesteld (dan wel onder de Omgevingswet een omgevingsvisie of omgevingsplan), indien en voor zover in de structuurvisie (omgevingsvisie) of het bestemmingsplan (omgevingsplan) aan de gronden binnen het bij dit aanwijzingsbesluit behorende vestigingsgebied van het bestaande gebruik afwijkende niet agrarische bestemmingen of functies zijn toegedacht of toegekend.
5.    Te concluderen dat als eerst volgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie (omgevingsvisie).
6.    Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 14 juli 2022, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
7.    Te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Om te voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied ten zuidoosten van de bebouwde kom van Joure, gelegen in de driehoek die wordt begrensd door de Haulstersingel, de Parallelwei en de (verplaatste) Rijksweg A7, worden vervreemd en mogelijke grip op een (gedeeltelijke) herontwikkeling van de locatie te verliezen, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het desbetreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen.

Voorstel:
1.    De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied Noord - 2017' vast te stellen.
2.    Het bestemmingsplan '’Veegplan Buitengebied Noord -2017’' gewijzigd vast te stellen.
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
Toelichting: Met ingang van 16 februari 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord -2017’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen met zienswijzenmogelijkheid. Er zijn drie schriftelijke zienswijze ontvangen en er zijn drie ambtshalve wijzigingen. De zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijlagen

Voorstel:
1.    de Verordening nadeelcompensatie gemeente De Fryske Marren vaststellen;
2.    de datum van inwerkingtreding van deze verordening bepalen op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet (Ow).
3.    de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente de Fryske Marren, intrekken en de datum van intrekking van deze verordening bepalen op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5 van de Awb en de Ow.
Toelichting: Met de inwerkingtreding van de Ow vervalt naar verwachting op 1 januari 2023 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en daarmee de wettelijke basis voor onze Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.
In plaats daarvan komt de Verordening nadeelcompensatie, die dan niet alleen geldt voor nadeelcompensatie die nu nog planschade heet, maar ook voor de andere vormen van nadeelcompensatie. Zodra de Ow en titel 4.5 van de Awb in werking treden, kunnen verzoeken om nadeelcompensatie volgens een vaste, uniforme procedure worden afgedaan.

Voorstel: de heer M. van Klinken te benoemen voor een periode van maximaal vier jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion, met een mogelijke eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.
Toelichting: De gemeenteraden van De Fryske Marren en Heerenveen zijn bevoegd de leden van de Raad van Toezicht van Ambion te benoemen. De Raad van Toezicht van schoolbestuur Stichting Ambion heeft een lid ter benoeming voorgedragen.

Voorstel:
1.    Het definitieve jaarverslag en jaarrekening 2021 inclusief de accountantsverklaring en bijlagen vast te stellen met een saldo van € 5.145.000 positief;
2.    De voorgestelde resultaatbestemmingen van € 3.202.000 vast te stellen (onderdelen a t/m h in jaarstukken 2021 op pagina 10);
3.    De coronareserve op te heffen en een bedrag van € 1.943.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve via de resultaatbestemming (onderdeel i in jaarstukken 2021 op pagina 10);
4.    Het resterende deel ad € 3.886.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve (onderdeel k in jaarstukken 2021 op pagina 10);
5.    De verrekening tussen de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen van € 300.000 vast te stellen (onderdeel j in jaarstukken op pagina 10);
6.    De kredieten uit de reeds door het college vastgestelde jaarplan wegen (zie bijlage 3) beschikbaar stellen ten laste van de reserve Onderhanden werk;
7.    De einddatum van de exploitatie van het bedrijventerreinen Woudfennen III vast te stellen op 31-12-2035, met een resterende looptijd van 14 jaar;
8.    Het overzicht met de stand van zaken van de kredieten (zie bijlage 2) ter kennisname aan te nemen.
Toelichting: De jaarstukken 2021 van de gemeente De Fryske Marren, bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de jaarstukken 2021 wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2021 zijn de laatste verantwoording van het college van 2019-2022 met het collegeprogramma ‘De takomst temjitte’. De jaarrekening 2021 sluit met een positief rekeningsaldo.

Voorstel:
1.    de Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen
2.    de begroting 2022 conform bijlage 1 te wijzigen
3.    de verwachte financiële afwijkingen van de kredieten, genoemd in bijlage 2 te autoriseren
Toelichting: In de Voorjaarsrapportage wordt over de voortgang van het beleid en de financiële verwachte afwijkingen over de eerste vier maanden van het huidige jaar verslag uitgebracht. Het voorlopig rekeningresultaat is ontstaan door incidentele middelen, die vanuit het Rijk middels de septembercirculaire en decembercirculaire gecommuniceerd zijn. Incidentele afwijkingen worden meegenomen in de voorjaarsrapportage.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7