Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

donderdag 31 maart 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
I. de Wolff
Toelichting

Het Petear van donderdag 31 maart 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 28 maart 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest donderdag 31 maart na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 31 maart, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

 1. Het Petear van donderdag 31 maart 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 28 maart 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest donderdag 31 maart na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 31 maart, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 2. Voorstel:
  1.    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
  2.    De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel.
  Toelichting: De ontwerp-omgevingsvergunning heeft samen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel Goingarijp ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen door omwonenden van het plan ingediend. De raad wordt gevraagd in te stemmen met beantwoording van de zienswijzen en de verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 3. Voorstel:
  1.    Kennis te nemen van de zienswijze;
  2.    In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen Oude Balksterweg 5 Oudemirdum’;
  3.    De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3o van de Wabo voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.
  Toelichting: Op 17 november 2021 heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit plan. Conform de te volgen procedure heeft de ontwerp-omgevingsvergunning samen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend door de provincie. Naar aanleiding van deze zienswijze is de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsvergunning op een aantal punten aangepast en aangevuld.

 4. Voorstel:
  1.    Het bestemmingsplan Wijckel – Iwert 19 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPWIJ21IWERT19-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: Er is een verzoek ingediend om naast de huidige functie ook bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van (kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen op deze locatie toe te staan. Deze werkzaamheden zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de gewenste situatie juridisch-planologisch mogelijk te maken is voor de locatie Iwert 19 in Wijckel een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 6 december jl. gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 5. Voorstel:
  De raad van De Fryske Marren besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en
  bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van maximaal 99 woningen op de locatie De Polle te Lemmer.
  Toelichting: Door herstructurering, middels sloop en nieuwbouw, voorziet het nieuwbouwplan in 20 grondgebonden woningen en 79 appartementen inclusief de realisatie van een jachthaven op locatie De Polle in Lemmer. Om de ontwikkeling te kunnen realiseren is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. Om een versnelling in de procedure te bereiken stelt het college voor om de coördinatieregeling toe te passen.

 6. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een zonnepark met instandhoudingstermijn van 30 jaar op de voormalig vuilstort nabij Haulstersingel te Ouwsterhaule.
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een zonnepark met instandhoudingstermijn van 30 jaar op de voormalige vuilstort in Ouwsterhaule. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Noord - 2017” waarbinnen de percelen de bestemming ‘agrarisch’ hebben en de oprichting van een zonnepark niet is toegestaan. Indien er geen zienswijzen worden ingediend is de ontwerpverklaring ook de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 7. Voorstel:
  1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een zonnepark met instandhoudingstermijn van 30 jaar nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga.
  2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een zonnepark nabij Tsjûkemarwei 20 d te Sint Nicolaasga. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Noord - 2017” waarbinnen de percelen de bestemming ‘agrarisch’ hebben en de oprichting van een zonnepark niet is toegestaan. Indien er geen zienswijzen worden ingediend is de ontwerpverklaring ook de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 8. Voorstel:
  De begroting 2022 van Stichting Ambion goed te keuren en de meerjarenbegroting 2022-2025 voor kennisgeving aan te nemen.
  Toelichting: Stichting Ambion heeft 8 openbare basisscholen in De Fryske Marren. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs heeft de gemeente een toezichthoudende taak op het openbaar onderwijs. De toezichthoudende taak richt zich op een beperkt aantal onderwerpen, waaronder de financiële jaarstukken. Wettelijk zijn er weinig mogelijkheden tot ingrijpen, behalve bij ernstige taakverwaarlozing.

 9. Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 10. 00:00:59 - 00:01:35 - A. Merkuur
  00:01:35 - 00:01:38 - Voorzitter Petear
  00:01:39 - 00:02:16 - J. Dijkstra
  00:02:16 - 00:02:20 - Voorzitter Petear
  00:02:20 - 00:02:59 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:03:00 - 00:03:12 - Voorzitter Petear
  00:03:31 - 00:04:03 - R.N. IJntema
  00:04:04 - 00:04:10 - Voorzitter Petear
  00:04:15 - 00:05:56 - R. de Jong, wethouder
  00:07:27 - 00:07:41 - Voorzitter Petear
  00:07:41 - 00:07:42 - S. Holtrop
  00:07:42 - 00:08:23 - Voorzitter Petear
 11. 00:08:26 - 00:08:55 - Voorzitter Petear
 12. 00:08:55 - 00:09:38 - J. Dijkstra
  00:09:38 - 00:09:57 - Voorzitter Petear
 13. 00:09:57 - 00:10:36 - J. Dijkstra
  00:10:36 - 00:10:43 - Voorzitter Petear
  00:10:43 - 00:11:28 - R. de Jong, wethouder
  00:11:29 - 00:11:32 - Voorzitter Petear
  00:11:32 - 00:11:57 - S. Holtrop
  00:11:59 - 00:12:12 - R. de Jong, wethouder
  00:12:14 - 00:12:48 - Voorzitter Petear
 14. 00:12:49 - 00:13:28 - A. van Keimpema
  00:13:28 - 00:13:29 - Voorzitter Petear
  00:13:31 - 00:14:57 - J. van Zanden
  00:14:57 - 00:14:58 - Voorzitter Petear
  00:14:59 - 00:16:05 - S. Holtrop
  00:16:05 - 00:16:07 - Voorzitter Petear
  00:16:07 - 00:16:34 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:16:35 - 00:16:37 - Voorzitter Petear
  00:16:38 - 00:16:59 - R.N. IJntema
  00:17:03 - 00:17:05 - Voorzitter Petear
  00:17:05 - 00:19:59 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:19:59 - 00:20:16 - Voorzitter Petear
  00:20:17 - 00:27:19 - R. de Jong, wethouder
  00:27:19 - 00:27:25 - Voorzitter Petear
  00:27:25 - 00:30:33 - F. Veltman, wethouder
  00:30:33 - 00:31:10 - S. Holtrop
  00:31:13 - 00:31:39 - F. Veltman, wethouder
  00:31:39 - 00:32:05 - S. Holtrop
  00:32:05 - 00:32:10 - Voorzitter Petear
  00:32:12 - 00:32:27 - F. Veltman, wethouder
  00:32:27 - 00:32:30 - Voorzitter Petear
  00:32:30 - 00:32:59 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:32:59 - 00:33:52 - Voorzitter Petear
  00:33:53 - 00:34:03 - A. van Keimpema
  00:34:03 - 00:34:27 - Voorzitter Petear
 15. 00:34:28 - 00:35:27 - S. Holtrop
  00:35:27 - 00:35:29 - Voorzitter Petear
  00:35:29 - 00:36:47 - T.A.M. van Bruggen
  00:36:47 - 00:36:49 - Voorzitter Petear
  00:36:50 - 00:36:53 - G.E.M. Swart-Jorna
  00:36:53 - 00:36:55 - Voorzitter Petear
  00:36:56 - 00:37:45 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:37:45 - 00:37:49 - Voorzitter Petear
  00:37:50 - 00:39:43 - R. de Jong, wethouder
  00:39:43 - 00:39:46 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  00:39:46 - 00:40:09 - R. de Jong, wethouder
  00:40:09 - 00:40:10 - Voorzitter Petear
  00:40:11 - 00:40:15 - F. Veltman, wethouder
  00:40:16 - 00:40:24 - Voorzitter Petear
  00:40:24 - 00:42:21 - F. Veltman, wethouder
  00:42:21 - 00:43:17 - Voorzitter Petear