Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 26 januari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal of fysiek
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 26 januari 2022 wordt digitaal gehouden.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 26 januari 2022 wordt digitaal gehouden.

PvdA - Oude vuurtoren te Lemmer

Voorstel:
1.    In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van twee recreatieve appartementen bij de locatie Ringvaart 5 in Bantega;
2.    Te bepalen dat de ontwerp-weigering van geen bedenkingen tevens een definitieve weigering van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerp besluit zijn ingediend.

Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 12 januari 2022. Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 10B.

Voorstel:
1.    Het beleidsplan kunst en cultuur: Kunst stroomt! met inbegrip van de beleidsvoorstellen kunst en cultuur voor de periode 2022-2028 vast te stellen;
2.    De daarbij behorende financiële consequenties te verwerken in de Programmabegroting vanaf 2023.

Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 12 januari 2022. Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 19 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BP SON21BEUCKENSW19-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 19 januari 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B

Voorstel:
In te stemmen met het herbevestigen van het Dekkingsplan 2.0 Brandweer Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 19 januari 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B

Voorstel: zie agendapunt 5D.

Voorstel: zie agendapunt 6D.

Voorstel: zie agendapunt 8D.