Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 2 februari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 2 februari 2022 wordt digitaal gehouden.

Uitzending

Agendapunten

 1. De raadsvergadering van 2 februari 2022 wordt digitaal gehouden.

 2. PvdA - (fin)aanpak Huis ter Heide
  CDA - Coronafonds

 3. Voorstel:
  a.    de besluitenlijst vaststellen;
  b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c.    lijst moties en amendementen.

 4. Voorstel:
  1.    Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
  2.    In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals deze verwoord zijn in de ‘Nota zienswijzen Mientwei 18 Rijs’;
  3.    De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een droogloods en camperplaatsen Mientwei 18 Rijs.
  Over dit voorstel is door de fractie van de BP DFM tijdens het Petear van 19 januari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

 5. Voorstel:
  In te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026 van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.
  Over dit voorstel is door de fractie van de VVD tijdens het Petear van 19 januari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

 6. Voorstel:
  1.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en / of bedenkingen inzake het voornemen om deel te nemen aan de landelijke “Stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen” ter kennis te brengen van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân;
  2.    Het Algemeen bestuur van dit standpunt op de hoogte te brengen.
  Over dit voorstel is door de fractie van de VVD tijdens het Petear van 19 januari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

 7. Voorstel:
  1.    akkoord te gaan met de reactienota op de 1e ontwerp omgevingsvisie
  2.    de 2e ontwerp omgevingsvisie inspraakrijp te verklaren
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 19 januari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

  Via de link https://arcg.is/1PO1je0 komt u bij Bijlage 1  (= de 2e ontwerp omgevingsvisie). Deze link is tevens opgenomen in het raadsvoorstel (1.  RV 2e ontwerp omgevingsvisie).

 8. Voorstel:
  Het Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2022 – 2026 vast te stellen.
  Over dit voorstel is door de fractie van de ChristenUnie tijdens het Petear van 19 januari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 9. Voorstel: zie agendapunt 5D.

 10. Voorstel: zie agendapunt 6D.

 11. Voorstel: zie agendapunt 7D.

 12. Voorstel: zie agendapunt 8D.

 13. Voorstel: zie agendapunt 9D.