Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 juli 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorstel:
  1.    De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied Noord - 2017' vast te stellen.
  2.    Het bestemmingsplan '’Veegplan Buitengebied Noord -2017’' gewijzigd vast te stellen.
  3.    Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 29 juni 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

  De stemresultaten vindt u bij agendapunt 12B.

  Bijlagen

 2. Voorstel:
  1.    de Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen
  2.    de begroting 2022 conform bijlage 1 te wijzigen
  3.    de verwachte financiële afwijkingen van de kredieten, genoemd in bijlage 2 te autoriseren
  Over dit voorstel is door de fracties KFM en NCPN tijdens het Petear op 29 juni 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

 3. Voorstel:
  1.    Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2022 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is.
  2.    Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg, als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30455194-02 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30455194-02 waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 8 april 2022.
  3.    Te concluderen dat de percelen, waarvan dat is aangegeven in de laatste kolom van de bij dit besluit behorende de perceelslijst met kenmerk PL-30455194-02, in een eerdere aanwijzing ex artikel 5 Wvg betrokken zijn geweest. Tot de desbetreffende aanwijzing is besloten bij besluit van de toenmalige gemeenteraad d.d. 27 mei 2009, vooraf gegaan door een voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wvg van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009. De eerdere aanwijzing is van rechtswege vervallen (na de werkingsduur van drie jaar) op 27 mei 2012. De overige percelen zijn niet bij een eerdere aanwijzing betrokken geweest.
  4.    Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie of bestemmingsplan is vastgesteld (dan wel onder de Omgevingswet een omgevingsvisie of omgevingsplan), indien en voor zover in de structuurvisie (omgevingsvisie) of het bestemmingsplan (omgevingsplan) aan de gronden binnen het bij dit aanwijzingsbesluit behorende vestigingsgebied van het bestaande gebruik afwijkende niet agrarische bestemmingen of functies zijn toegedacht of toegekend.
  5.    Te concluderen dat als eerst volgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie (omgevingsvisie).
  6.    Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 14 juli 2022, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  7.    Te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 29 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

 4. Voorstel:
  1.    de Verordening nadeelcompensatie gemeente De Fryske Marren vaststellen;
  2.    de datum van inwerkingtreding van deze verordening bepalen op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet (Ow).
  3.    de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente de Fryske Marren, intrekken en de datum van intrekking van deze verordening bepalen op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5 van de Awb en de Ow.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 29 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 5. Voorstel: de heer M. van Klinken te benoemen voor een periode van maximaal vier jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion, met een mogelijke eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 29 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 6. Voorstel:
  1.    Het definitieve jaarverslag en jaarrekening 2021 inclusief de accountantsverklaring en bijlagen vast te stellen met een saldo van € 5.145.000 positief;
  2.    De voorgestelde resultaatbestemmingen van € 3.202.000 vast te stellen (onderdelen a t/m h in jaarstukken 2021 op pagina 10);
  3.    De coronareserve op te heffen en een bedrag van € 1.943.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve via de resultaatbestemming (onderdeel i in jaarstukken 2021 op pagina 10);
  4.    Het resterende deel ad € 3.886.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve (onderdeel k in jaarstukken 2021 op pagina 10);
  5.    De verrekening tussen de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen van € 300.000 vast te stellen (onderdeel j in jaarstukken op pagina 10);
  6.    De kredieten uit de reeds door het college vastgestelde jaarplan wegen (zie bijlage 3) beschikbaar stellen ten laste van de reserve Onderhanden werk;
  7.    De einddatum van de exploitatie van het bedrijventerreinen Woudfennen III vast te stellen op 31-12-2035, met een resterende looptijd van 14 jaar;
  8.    Het overzicht met de stand van zaken van de kredieten (zie bijlage 2) ter kennisname aan te nemen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 29 juni 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 7. De stemresultaten vindt u bij agendapunt 17B.1

 8. Voorstel: zie agendapunt 6D.

 9. Voorstel: zie agendapunt 7D.

 10. Voorstel: zie agendapunt 8D.

 11. Voorstel: zie agendapunt 9D.

 12. Voorstel: zie agendapunt 10D.

 13. Zie agendapunt 10D.1

  00:56:34 - 00:57:01 - Vice -voorzitter
 14. 00:57:13 - 01:00:52 - Vice -voorzitter
  01:02:28 - 01:09:42 - F. Veltman, wethouder
  01:10:03 - 01:19:39 - J.H. Boerland, wethouder
  01:20:11 - 01:26:07 - R. de Jong, wethouder
  01:26:18 - 01:26:26 - Vice -voorzitter
 15. Na de schorsing kan er een debat plaatsvinden over de agendapunten 18 t/m 20. Aansluitend volgt besluitvorming over de agendapunten 19 en 20.

  01:44:01 - 01:44:40 - Vice -voorzitter
 16. 01:44:53 - 01:51:06 - J. Meester
  01:51:06 - 01:51:10 - Vice -voorzitter
  01:51:20 - 01:56:27 - J. van Zanden
  01:56:30 - 01:56:34 - Vice -voorzitter
  01:56:43 - 01:58:15 - S.D. van der Meer
  01:58:16 - 01:58:22 - Vice -voorzitter
  01:58:32 - 02:00:51 - A. Merkuur
  02:00:53 - 02:01:25 - Vice -voorzitter
  02:01:25 - 02:02:34 - S. Holtrop
  02:02:35 - 02:02:41 - Vice -voorzitter
  02:03:06 - 02:08:44 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:08:45 - 02:08:50 - Vice -voorzitter
  02:09:03 - 02:11:52 - H.W. Koops
  02:11:54 - 02:12:04 - Vice -voorzitter
  02:12:19 - 02:20:29 - E.T. de Vrij
  02:20:37 - 02:28:33 - A. van Keimpema
  02:28:33 - 02:32:47 - R. Visser
  02:32:49 - 02:32:54 - Vice -voorzitter
  02:33:14 - 02:35:34 - A. Krijgsman
  02:35:36 - 02:35:52 - Vice -voorzitter
  02:35:58 - 02:36:47 - S. Holtrop
  02:36:50 - 02:36:54 - Vice -voorzitter
  02:36:55 - 02:37:30 - J. Meester
  02:37:31 - 02:37:32 - Vice -voorzitter
  02:37:33 - 02:37:35 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:38:07 - 02:38:09 - R. Visser
  02:38:09 - 02:38:10 - Vice -voorzitter
  02:38:11 - 02:38:12 - R. Visser
  02:38:12 - 02:38:13 - Vice -voorzitter
  02:38:13 - 02:38:36 - J. van Zanden
  02:38:38 - 02:39:09 - R. Visser
  02:39:15 - 02:39:38 - A. van Keimpema
  02:39:39 - 02:39:42 - Vice -voorzitter
  02:39:42 - 02:40:14 - A. Merkuur
  02:40:15 - 02:40:43 - Vice -voorzitter
  02:40:43 - 02:41:24 - A. Merkuur
  02:41:25 - 02:41:33 - Vice -voorzitter
  02:41:55 - 02:42:39 - A. Krijgsman
  02:42:46 - 02:42:48 - Vice -voorzitter
  02:42:48 - 02:43:36 - J. Meester
  02:43:38 - 02:47:14 - Vice -voorzitter
 17. Voorstel:
  1.    Het aantal te benoemen wethouders voor de gemeente De Fryske Marren te bepalen op 6 wethouders in deeltijd (5 fte);
  2.    Als wethouder van de gemeente De Fryske Marren te benoemen:
  -    De heer R.M. van Iddekinge met een tijdsbesteding van 1,0 fte;
  -    De heer C. van Hes met een tijdsbesteding van 1,0 fte;
  -    Mevrouw L. Boelsma - Hoekstra met een tijdsbesteding van 0,75 fte;
  -    Mevrouw B.H.M. Gardeniers met een tijdsbesteding van 0,75 fte;
  -    Mevrouw J.G. Tabak met een tijdsbesteding van 0,75 fte;
  -    Mevrouw I. Groeneveld met een tijdsbesteding van 0,75 fte;
  3.    Mevrouw J.G. Tabak een ontheffing te verlenen van de verplichting van ingezetenschap voor de periode van een jaar;
  4.    De uitbreiding van de wethouders met 1 fte volgens bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022 en volgende jaren.

  02:53:11 - 02:53:19 - Vice -voorzitter
  02:54:21 - 02:54:44 - S. Holtrop
  02:54:45 - 02:55:15 - Vice -voorzitter
  03:01:17 - 03:02:00 - S. Holtrop
  03:02:01 - 03:03:15 - Vice -voorzitter
 18. Stukken volgen.

  03:21:43 - 03:21:47 - Vice -voorzitter
  03:21:48 - 03:22:12 - S. Holtrop
  03:22:13 - 03:22:18 - Vice -voorzitter