Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 3 maart 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra

Uitzending

Agendapunten

 1. De raadsvergadering van 3 maart 2022 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure.

 2. FNP - Proses fan de ferbou fan de âld skoalleTerkaple
  FNP - Publiciteitkampanje fan it ôffal
  PvdA - Bouwplan Bûterkamp te Oudemirdum
  CDA - Sportnota 'Scoren door samenspel'
  VVD - Vervolgvragen stroomkwestie familie Ploegstra
  PvdA - Vluchtelingenopvang in zusterstad Mediaş

 3. Voorstel:
  a.    de besluitenlijst vaststellen;
  b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c.    lijst moties en amendementen.

 4. Voorstel:
  1.    In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Rijs-Mientwei 9’;
  2.    het bestemmingsplan Rijs-Mientwei 9 met planidentificatie NL.IMRO.1940.BPRIJ21MIENTWEI9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is tijdens het Petear van 9 februari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

 5. Voorstel:
  1.    De Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026 vast te stellen.
  2.    De governance van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West aan te passen conform optie 1, en optie 4c (het opheffen van Empaselect B.V. en Empathiek B.V.) te onderzoeken binnen het implementatieplan.
  3.    De financiële implicaties, zijnde het evenredig deel, het bovenevenredig deel en het pluspakket voor de re-integratieactiviteiten – specifiek te verwerken in de gemeentelijke begroting.
  4.    Het college de opdracht te verstrekken om:  de GR te verzoeken de N.V. Empatec in samenwerking met de gemeenten een implementatieplan te laten opstellen en aan te bieden aan de GR, waarna de GR de colleges verzoekt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5.    Het decentraal budget werk en inkomen (algemene dekkingsmiddelen) te verlagen en het re-integratiebudget (PR 5) te verhogen door middel van een budgettair neutrale begrotingswijziging.
  Over dit voorstel is tijdens het Petear van 9 februari 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

 6. Voorstel:
  De personen zoals genoemd in de brief van hûs en hiem van 10 december 2021 over welstandsadvisering en monumentenzorg te ontslaan en te (her-) benoemen als leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 9 februari 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt16B.

 7. Voorstel:
  1.    Vaststellen van de vernieuwingsvoorstellen doorontwikkeling P&C-documenten
  2.    Vaststellen financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2022
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 9 februari 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 8. Voorstel:
  Het controleprotocol jaarrekening 2022 en het als bijlage daarbij behorende normenkader   (opsomming verordeningen) vaststellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 9 februari 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 9. Dit is een aangekondigde motie. De voorzitter zal na indiening van deze motie ‘vreemd aan de orde’ de gemeenteraad voorstellen deze toe te voegen aan de agenda en deze te behandelen nadat alle op de agenda voorkomende agenda/bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

  02:49:10 - 02:49:11 - J. Meester
  02:49:11 - 02:51:05 - J. Speelman-Drees
  02:51:05 - 02:51:09 - F. Veenstra, voorzitter
  02:51:09 - 02:51:50 - I. de Wolff
  02:51:50 - 02:52:17 - J. Speelman-Drees
  02:52:18 - 02:52:47 - F. Veenstra, voorzitter
  02:52:47 - 02:54:05 - M.J.A. Derks
  02:54:05 - 02:54:12 - F. Veenstra, voorzitter
  02:54:12 - 02:54:24 - I. de Wolff
  02:54:24 - 02:54:28 - F. Veenstra, voorzitter
  02:54:28 - 02:54:40 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  02:54:40 - 02:54:41 - F. Veenstra, voorzitter
  02:54:41 - 02:55:20 - J. Meester
  02:55:20 - 02:55:21 - F. Veenstra, voorzitter
  02:55:21 - 02:55:39 - I. de Wolff
  02:55:40 - 02:56:12 - J. Meester
  02:56:12 - 02:56:15 - F. Veenstra, voorzitter
  02:56:15 - 02:56:19 - J. Dijkstra
  02:56:19 - 02:56:23 - F. Veenstra, voorzitter
  02:56:23 - 02:56:36 - G. ten Boom
  02:56:37 - 02:56:42 - F. Veenstra, voorzitter
  02:56:42 - 02:58:06 - R. de Jong, wethouder
  02:58:06 - 02:58:23 - J. Speelman-Drees
  02:58:24 - 02:58:27 - F. Veenstra, voorzitter
  02:58:27 - 02:59:10 - R. de Jong, wethouder
  02:59:11 - 02:59:35 - F. Veenstra, voorzitter
  02:59:35 - 02:59:43 - J. Meester
  02:59:43 - 02:59:44 - F. Veenstra, voorzitter
  03:00:16 - 03:00:17 - J. Meester
  03:00:17 - 03:00:58 - F. Veenstra, voorzitter
 10. Voorstel: zie agendapunt 5D

 11. Voorstel: zie agendapunt 6D.

  03:00:58 - 03:01:10 - R. Visser
  03:01:10 - 03:01:12 - F. Veenstra, voorzitter
  03:01:12 - 03:01:13 - T.N. Nota
  03:01:13 - 03:01:20 - F. Veenstra, voorzitter
  03:01:20 - 03:01:24 - G.A. Holtrop - Hoekstra
  03:01:24 - 03:02:12 - F. Veenstra, voorzitter
 12. Voorstel: zie agendapunt 7D.

 13. Voorstel: zie agendapunt 8D.

 14. Voorstel: zie agendapunt 9D.

 15. Voorstel: zie agendapunt 10D.

 16. 03:03:02 - 03:03:09 - A. van Keimpema
  03:03:10 - 03:04:09 - F. Veenstra, voorzitter