Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 12 januari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 12 januari 2022 wordt digitaal gehouden, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen.

Uitzending

Agendapunten

De raadsvergadering van 12 januari 2022 wordt digitaal gehouden, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 "Grondstof is geen afval" en de Reacties op inwonersbijeenkomsten - In gesprek over afval.
2.    Het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 vast te stellen en over te gaan naar een nieuwe inzamelfrequentie voor afvalinzameling in combinatie met ondersteunende maatregelen.
3.    De financiële consequenties van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 te verwerken in de Afvalstoffenheffing 2022 en opvolgende jaren.
Doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 15 december 2021. Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B.

Voorstel:
1.    In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van twee recreatieve appartementen bij de locatie Ringvaart 5 in Bantega;
2.    Te bepalen dat de ontwerp-weigering van geen bedenkingen tevens een definitieve weigering van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerp besluit zijn ingediend.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

Voorstel:
1.    Het beleidsplan kunst en cultuur: Kunst stroomt! met inbegrip van de beleidsvoorstellen kunst en cultuur voor de periode 2022-2028 vast te stellen;
2.    De daarbij behorende financiële consequenties te verwerken in de Programmabegroting vanaf 2023.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

Voorstel:
af te zien van het recht om de openbare basisschool De Wynbrekker in stand te houden.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B

Voorstel:
De gemeentelijke coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Hoge Dijk 9 te Rotsterhaule en de samenhangende omgevingsvergunning.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 december 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Voorstel: zie agendapunt 5D.

Voorstel: zie agendapunt 6D.

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 8D

Voorstel: zie agendapunt 9D.