Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

donderdag 4 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

Het Petear van donderdag 4 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 1 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest donderdag 4 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 4 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van donderdag 4 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 1 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest donderdag 4 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 4 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Voorstel: het conceptprogramma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren inspraakrijp te verklaren.
Toelichting: Voorgesteld wordt om het Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren inspraakrijp te verklaren, zodat het daarna (eventueel gewijzigd) voor een periode van vier weken ter visie kan worden gelegd. Na de ter visie legging wordt het programma, voorzien van een reactie op de eventuele ingekomen zienswijzen, aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

00:07:14 - 00:07:33 - J. Piersma voorzitter
00:11:51 - 00:17:32 - R. Visser
00:17:32 - 00:17:43 - J. Piersma voorzitter
00:17:43 - 00:18:59 - J.T. de Vries
00:19:16 - 00:19:27 - J. Piersma voorzitter
00:24:22 - 00:25:17 - J.T. de Vries
00:25:19 - 00:25:34 - J. Piersma voorzitter
00:31:49 - 00:33:39 - J. Dijkstra
00:33:47 - 00:35:29 - R. Visser
00:40:51 - 00:43:11 - J. Piersma voorzitter
00:43:24 - 00:44:15 - J.T. de Vries
00:44:15 - 00:44:55 - J. Piersma voorzitter

Voorstel:
1.    de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 in Oudemirdum.
Toelichting: De aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren (legaliseren) van een mestsilo op De Bûterkamp 1 in Oudemirdum (IJsboerderij) is strijdig met het bestemmingsplan en daarom is een uitgebreide Wabo-procedure nodig. Op 3 februari 2021 heeft de raad een ontwerp VVGB afgegeven voor dit plan onder de voorwaarde ook de definitieve VVGB vast te stellen. Er zijn tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen ingediend. De aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan alle daaraan gestelde eisen en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening, zodat nu aan de raad kan worden gevraagd de definitieve VVGB vast te stellen.

00:52:31 - 00:52:53 - J. Piersma voorzitter

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een ondergeschikt horecagedeelte bij een palingkwekerij aan de Meerweg 1a te Rohel;
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Er is een vergunning aangevraagd voor de realisatie van een horecadeel in de palingkwekerij aan de Meerweg 1a te Rohel dat bedoeld is om het bedrijf meer uit te dragen naar de ‘buitenwereld’ via workshops en rondleidingen. Het horecagedeelte blijft gerelateerd en ondergeschikt aan de palingkwekerij. Dit is echter in strijd met het bestemmingsplan, waardoor er afgeweken moet worden van dit bestemmingsplan. Dat kan als de raad een ontwerp VVGB afgeeft en de zienswijzeprocedure daarna kan starten.

00:55:47 - 00:55:52 - J. Piersma voorzitter
00:56:35 - 00:57:01 - J. Meester
00:57:02 - 00:58:06 - J. Piersma voorzitter

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een verhoging van de toegestane bouwhoogte tot 4,5m voor chalets op de bestaande camping aan de Beukenlaan 5 te Oudemirdum
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Camping Elfbergen wil een kwaliteitsverbetering doorvoeren door ruimere opzet van de kavels/plaatsen en door chalets te plaatsen met een landelijke uitstraling. De nokhoogte van de chalets is 4,50m terwijl het huidige bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van 3,60m aangeeft. Daardoor is het initiatief alléén voor wat betreft de bouwhoogte strijdig met het bestemmingsplan. Als de raad een ontwerp VVGB afgeeft, kan de zienswijzeprocedure starten.

01:02:16 - 01:02:33 - J. Piersma voorzitter

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een camperterrein op het eigen erf voor 14 plaatsen met bijbehorend bijgebouw voor o.a. toilet op de Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.  Dit bijgebouw komt op de locatie waar nu reeds een (kleiner) bijgebouw staat. Hiervoor is nodig dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gestart met de ter inzage legging het plan en de door de raad vast te stellen ontwerp vvgb. Dat voorstel ligt nu voor.

Voorstel: Het duurzaamheidsprogramma vast te stellen.
Toelichting: Op 31 oktober 2012 hebben de gemeenteraden van de voormalige fusiegemeenten de (gezamenlijke) Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Deze moet worden geactualiseerd en herijkt.

Voorstel:
1.    De Warmtevisie, ‘de Fryske Marren aardgasvrij’ inclusief publiekssamenvatting vast te stellen
2.    Balk, Elahuizen, Boornzwaag en Terherne aan te wijzen als potentiële startdorpen.
Toelichting: Wereldwijde afspraken om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan ten hoogste de twee graden, moeten leiden tot het beheersbaar houden van klimaatverandering. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn er landelijk afspraken gemaakt met bedrijven en organisaties. Dit Nationaal Klimaatakkoord is door de VNG ondertekend met voorwaarden t.a.v haalbaarheid en betaalbaarheid. Gemeenten moeten daarom de regie nemen in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving en een Transitievisie Warmte met een gefaseerde uitvoeringsaanpak opstellen, die uiterlijk in 2021 door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld.

Voorstel:
1.    in te stemmen met de jaarrekening 2020 van schoolbestuur Stichting Ambion;
2.    kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Ambion.
Toelichting: De gemeenteraad moet op basis van de wet instemmen met de financiële jaarstukken van Ambion, en daarnaast kennis nemen van het verslag van de werkzaamheden van Ambion. Ambion is op 1 augustus 2020 ontstaan uit de fusie tussen De Basis (met basisscholen in Heerenveen) en Primus (met acht basisscholen in De Fryske Marren). De jaarrekening 2020 van Ambion sluit met een negatief saldo van € 1.486.510. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserves van Ambion.

Voorstel: om de navolgende verordeningen plus tarieventabellen vast te stellen:
1.    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2022
2.    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022
3.    Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022
4.    Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2022
5.    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022
6.    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022
7.    Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022
8.    Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022
9.    Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2022
10.    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2022
11.    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
12.    Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022
13.    Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2022
14.    Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2022
15.    Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2022
16.    Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2022

II    om kennis te nemen van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2022
III    om kennis te nemen van de Nota belastingen 2022
Toelichting: De raad stelt jaarlijks de belastingverordeningen vast. De hierin opgenomen belastingtarieven zijn gebaseerd op de inkomstenramingen uit de begroting 2022. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting vindt u het meerjarenperspectief voor de periode 2022 – 2025 met inbegrip van een globaal overzicht van de (meeste) tarieven 2022 op de laatste pagina van deze paragraaf. In één oogopslag ziet u de veranderingen ten opzichte van 2021. In de Nota Belastingen zijn de overige tariefswijzigingen - die niet in de paragraaf zijn genoemd - voorzien van een toelichting.

Bijlagen

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

01:09:27 - 01:09:52 - J. Piersma voorzitter
01:09:53 - 01:10:47 - G.H. de Vries-Suierveld
01:10:47 - 01:11:17 - J. Piersma voorzitter

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1.

01:11:18 - 01:11:35 - J. Piersma voorzitter
01:11:37 - 01:13:45 - A. Merkuur
01:13:47 - 01:13:53 - J. Piersma voorzitter
01:13:53 - 01:15:18 - S. Holtrop
01:15:18 - 01:15:23 - J. Piersma voorzitter
01:15:23 - 01:19:39 - J.T. de Vries
01:19:39 - 01:21:21 - J. Dijkstra
01:21:21 - 01:21:24 - J. Piersma voorzitter
01:21:24 - 01:22:48 - W.J.H. Alderse Baas
01:22:48 - 01:22:49 - J. Piersma voorzitter
01:22:49 - 01:23:23 - J. Dijkstra
01:23:23 - 01:23:45 - W.J.H. Alderse Baas
01:23:49 - 01:23:52 - A. Merkuur
01:23:52 - 01:26:16 - R. Visser
01:26:18 - 01:26:19 - J. Piersma voorzitter
01:26:19 - 01:27:34 - A. Merkuur
01:27:34 - 01:27:51 - J. Piersma voorzitter
01:27:51 - 01:33:11 - F. Veltman, wethouder
01:33:11 - 01:33:30 - J.T. de Vries
01:33:30 - 01:33:31 - F. Veltman, wethouder
01:33:31 - 01:34:32 - J.T. de Vries
01:34:32 - 01:36:19 - F. Veltman, wethouder
01:36:19 - 01:36:25 - J.T. de Vries
01:36:25 - 01:37:54 - F. Veltman, wethouder
01:37:54 - 01:38:07 - R. Visser
01:38:11 - 01:38:13 - J. Piersma voorzitter
01:38:13 - 01:38:14 - J. Dijkstra
01:38:14 - 01:38:17 - J. Piersma voorzitter
01:38:25 - 01:38:26 - J. Dijkstra
01:38:26 - 01:38:31 - S. Holtrop
01:38:31 - 01:38:35 - J. Piersma voorzitter
01:38:38 - 01:39:45 - F. Veltman, wethouder
01:39:45 - 01:42:26 - R. de Jong, wethouder
01:42:26 - 01:42:26 - F. Veltman, wethouder
01:42:26 - 01:43:13 - J. Dijkstra
01:43:13 - 01:43:14 - F. Veltman, wethouder
01:43:14 - 01:43:18 - R. de Jong, wethouder
01:43:18 - 01:43:19 - F. Veltman, wethouder
01:43:19 - 01:43:45 - J. Dijkstra
01:43:45 - 01:44:41 - R. de Jong, wethouder
01:44:41 - 01:45:25 - F. Veltman, wethouder

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2.

01:45:25 - 01:45:26 - J. Piersma voorzitter
01:45:30 - 01:47:12 - S. Holtrop
01:47:12 - 01:47:23 - R. de Jong, wethouder
01:47:23 - 01:47:45 - S. Holtrop

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3.

01:47:46 - 01:47:47 - J. Piersma voorzitter
01:47:47 - 01:47:55 - J. Meester
01:47:56 - 01:47:58 - J. Piersma voorzitter
01:47:58 - 01:48:02 - R. de Jong, wethouder
01:48:03 - 01:48:35 - J. Piersma voorzitter
01:48:35 - 01:49:40 - J. van Zanden
01:49:42 - 01:49:46 - J. Piersma voorzitter
01:49:46 - 01:49:48 - S. Holtrop
01:49:48 - 01:49:50 - J. Piersma voorzitter
01:49:50 - 01:50:18 - S. Holtrop
01:50:21 - 01:50:25 - J. Piersma voorzitter
01:50:25 - 01:50:39 - R. de Jong, wethouder
01:52:16 - 01:53:33 - J. Meester
01:53:33 - 01:53:38 - J. Piersma voorzitter
01:53:38 - 01:54:17 - R. de Jong, wethouder
01:54:17 - 01:55:02 - J. Piersma voorzitter

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4.

01:55:02 - 01:55:35 - J. Dijkstra
01:55:36 - 01:55:39 - J. Piersma voorzitter
01:55:39 - 01:56:11 - R. de Jong, wethouder
01:56:14 - 01:58:33 - J. Piersma voorzitter

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6.

01:58:37 - 02:03:05 - P.F. Westra
02:03:05 - 02:03:08 - J. Piersma voorzitter
02:03:08 - 02:05:51 - M. van Dijk
02:05:51 - 02:05:55 - J. Piersma voorzitter
02:06:32 - 02:11:00 - J.T. de Vries
02:11:00 - 02:11:07 - J. Piersma voorzitter
02:11:07 - 02:12:15 - A. Merkuur
02:12:16 - 02:12:17 - J. Piersma voorzitter
02:12:17 - 02:12:23 - R. Visser
02:12:23 - 02:12:25 - F. Veltman, wethouder
02:12:25 - 02:13:50 - R. Visser
02:13:52 - 02:13:59 - J. Piersma voorzitter
02:13:59 - 02:21:08 - F. Veltman, wethouder
02:21:08 - 02:21:13 - P.F. Westra
02:21:13 - 02:21:21 - F. Veltman, wethouder
02:21:21 - 02:21:36 - P.F. Westra
02:21:36 - 02:21:41 - J. Piersma voorzitter
02:21:41 - 02:22:10 - P.F. Westra
02:22:10 - 02:22:15 - J. Piersma voorzitter
02:22:15 - 02:22:23 - F. Veltman, wethouder
02:22:23 - 02:22:43 - P.F. Westra
02:22:43 - 02:23:20 - F. Veltman, wethouder
02:23:23 - 02:24:30 - J. Piersma voorzitter

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7.

02:24:41 - 02:24:41 - J. Piersma voorzitter
02:24:58 - 02:25:17 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:25:22 - 02:25:24 - J. Piersma voorzitter
02:25:24 - 02:27:36 - A. Merkuur
02:27:37 - 02:27:41 - J. Piersma voorzitter
02:27:41 - 02:29:56 - J.T. de Vries
02:29:56 - 02:30:01 - J. Piersma voorzitter
02:30:01 - 02:30:07 - P.F. Westra
02:30:08 - 02:30:15 - J. Piersma voorzitter
02:30:15 - 02:31:09 - S. Holtrop
02:31:11 - 02:31:17 - J. Piersma voorzitter
02:31:17 - 02:32:13 - M. van Dijk
02:32:13 - 02:32:20 - J. Piersma voorzitter
02:32:20 - 02:36:13 - F. Veltman, wethouder
02:36:13 - 02:36:21 - J.T. de Vries
02:36:21 - 02:38:25 - F. Veltman, wethouder
02:38:25 - 02:39:29 - J. Piersma voorzitter
02:40:00 - 02:40:22 - A. Merkuur
02:40:23 - 02:40:27 - J. Piersma voorzitter

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.8.

02:40:58 - 02:41:22 - G.E.M. Swart-Jorna
02:41:23 - 02:41:27 - J. Piersma voorzitter
02:41:27 - 02:42:29 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:42:29 - 02:42:39 - J. Piersma voorzitter

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.9.

02:43:28 - 02:43:31 - J. Piersma voorzitter
02:43:31 - 02:47:11 - R. Visser
02:47:12 - 02:47:17 - J. Piersma voorzitter
02:47:17 - 02:47:45 - S. Holtrop
02:47:45 - 02:47:47 - J. Piersma voorzitter
02:47:47 - 02:47:57 - W.J.H. Alderse Baas
02:47:57 - 02:48:02 - J. Piersma voorzitter
02:48:02 - 02:48:39 - A. Merkuur
02:48:40 - 02:48:45 - J. Piersma voorzitter
02:48:45 - 02:49:45 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:49:45 - 02:49:48 - J. Piersma voorzitter
02:49:52 - 02:50:37 - J. Meester
02:50:39 - 02:50:49 - J. Piersma voorzitter
02:50:49 - 02:53:28 - J.H. Boerland, wethouder
02:53:28 - 02:53:30 - J. Piersma voorzitter
02:53:30 - 02:53:50 - J. Meester
02:53:50 - 02:53:52 - J. Piersma voorzitter
02:53:52 - 02:54:09 - J.H. Boerland, wethouder
02:54:09 - 02:54:43 - J. Meester
02:54:43 - 02:54:49 - J.H. Boerland, wethouder
02:54:49 - 02:54:50 - R. Visser
02:54:50 - 02:55:03 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:55:03 - 02:55:48 - R. Visser
02:56:15 - 02:56:17 - J. Piersma voorzitter
02:56:17 - 02:56:32 - J.H. Boerland, wethouder
02:56:32 - 02:56:33 - J. Piersma voorzitter
02:56:33 - 02:56:36 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:56:44 - 02:56:56 - J.H. Boerland, wethouder
02:56:56 - 02:56:58 - G.A. Holtrop - Hoekstra
02:56:58 - 02:57:16 - J. Piersma voorzitter
02:57:33 - 02:57:35 - R. Visser
02:57:35 - 02:57:36 - J. Piersma voorzitter