Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 15 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen voor het deel van het Petear met betrokkenen, dan vervalt dat onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van 15 september 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 10 september 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 15 september na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 15 september, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de zienswijze.
2.    De beantwoording van de zienswijze gericht tegen de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen gemeenteraad reclamemast McDonalds, Sewei 4 te Joure’ te behandelen.
3.    a. De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de afhandeling van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds.
b. De definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de afhandeling van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds.
Toelichting: Op 6 januari 2021 heeft de raad besloten een ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit plan. Bij de terinzagelegging is 1 zienswijze ingediend waarvan de argumenten tegen deze weigering omgevingsvergunning op een later moment, ná het raadsbesluit, door het college zullen worden beantwoord. Daarnaast waren er argumenten gericht tegen de ontwerp-weigering VvGB. De reactie daarop dient in deze bijzondere situatie door de raad zelf te worden afgewogen en beantwoord. Pas ná dit raadsbesluit kan pas dan een beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning nemen wanner de raad een besluit heeft genomen inzake de verklaring van geen bedenkingen. Om die reden zijn ook twee (concept)besluiten (3a en 3b) toegevoegd, zodat het college niet vooraf een inhoudelijk advies geeft.

00:05:38 - 00:05:43 - R.J. Roelevink
00:05:43 - 00:05:45 - W.J.H. Alderse Baas
00:05:45 - 00:05:48 - R.J. Roelevink
00:05:48 - 00:06:03 - M.J. van Niekerk-Thie
00:07:35 - 00:11:13 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:11:54 - 00:12:26 - W.J.H. Alderse Baas
00:12:26 - 00:12:36 - R.J. Roelevink
00:12:36 - 00:13:03 - G. ten Boom
00:13:10 - 00:14:12 - R.J. Roelevink

Voorstel:
1.    De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Lemmer-Buitengaats’ vast te stellen;
2.    Het bestemmingsplan ‘Lemmer-Buitengaats’ met planid NL.IMRO.1940.BPLEM18BUITENGAATS-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals in de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is aangegeven;
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
Toelichting: Het ontwerp-actualisatiebestemmingsplan ‘Lemmer-Buitengaats’ heeft ter inzage gelegen waarbij 9 zienswijzen zijn ingediend. Het gaat om een actualisatiebestemmingsplan, dat deels de betreffende Beheersverordening gaat vervangen. Naast de zienswijzen is er ook een ambtshalve wijziging toegepast en heeft het Wetterskip Fryslân verzocht om aanvulling van de waterparagraaf. De raad wordt nu gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen

00:18:08 - 00:19:03 - J. van Zanden
00:21:16 - 00:21:17 - R.J. Roelevink
00:21:17 - 00:21:50 - G. ten Boom
00:23:55 - 00:23:58 - R.J. Roelevink
00:23:58 - 00:26:39 - G.A. Holtrop - Hoekstra
00:27:02 - 00:27:04 - R.J. Roelevink
00:27:22 - 00:28:41 - R. Visser
00:29:06 - 00:29:12 - R.J. Roelevink
00:29:16 - 00:30:38 - J. Dijkstra
00:30:38 - 00:30:41 - R.J. Roelevink
00:30:41 - 00:31:04 - G. ten Boom
00:31:55 - 00:31:57 - R.J. Roelevink
00:31:58 - 00:32:32 - M.J. van Niekerk-Thie
00:33:39 - 00:46:33 - R.J. Roelevink

Voorstel:
1.    De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Fryske Marren met ingang van 1 januari 2022 in te trekken;
2.    De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Fryske Marren 2021 vast te stellen. Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Toelichting: Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting en dat moet worden vastgelegd in een Verordening. De afgelopen jaren heeft de VNG diverse vooral tekstuele wijzigingen van de in 2015 gehanteerde modelverordening doorgevoerd / overbodige artikelen verwijderd en daarom moet de in 2015 vastgestelde verordening DFM worden ingetrokken en opnieuw worden vastgesteld. De door schoolbesturen aan te vragen voorzieningen in de onderwijshuisvesting wijzigen niet.

Voorstel:
1.    In te stemmen met de voorgestelde visie op internationale betrekkingen;
2.    zich bij internationale betrekkingen te focussen op thematische internationale samenwerking, in eerste instantie via de Friese Projecten Machine;
3.    daarnaast ruimte te geven voor internationale oriëntatie vanuit afzonderlijke beleidsvelden;
4.    de gemeentelijke betrokkenheid bij de stedenbanden met Drolshagen en Mediaş binnen een periode van 5 jaar tot 10 jaar af te bouwen.
Toelichting: Bij de start van onze gemeente De Fryske Maren is een aantal keuzes gemaakt op het terrein van internationale betrekkingen. Een visie, die destijds ontbrak, kan nu worden vastgesteld. De gemeente richt zich op gelijkwaardige vooral thematische internationale samenwerking via de Friese Projecten Machine.

00:46:33 - 00:47:42 - G.H. de Vries-Suierveld
00:47:46 - 00:47:48 - R.J. Roelevink
00:47:48 - 00:49:48 - R. Visser
00:49:50 - 00:49:53 - R.J. Roelevink
00:49:53 - 00:51:14 - P.F. Westra
00:51:14 - 00:51:14 - R.J. Roelevink
00:51:39 - 00:53:53 - P.F. Westra
00:53:54 - 00:53:55 - R.J. Roelevink
00:54:00 - 00:56:25 - J. Speelman-Drees
00:56:25 - 00:56:27 - R.J. Roelevink
00:56:27 - 00:57:42 - M.J. van Niekerk-Thie
00:58:55 - 00:58:57 - R.J. Roelevink
00:58:57 - 01:01:40 - A. Merkuur
01:01:41 - 01:03:20 - J. van Zanden
01:03:20 - 01:04:47 - R.J. Roelevink
01:04:47 - 01:06:22 - J. van Zanden
01:06:38 - 01:06:40 - R.J. Roelevink
01:06:46 - 01:07:22 - G. ten Boom
01:08:16 - 01:09:22 - R.J. Roelevink

1.    Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de GR Fryslân-West en jaarrekening 2020 NV Empatec.
Toelichting: Op 9 juli 2021 heeft het AB van de GR Fryslan-West de jaarrekening 2020 vastgesteld. Tevens is op 8 juli 2021 in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van NV Empatec de jaarrekening 2020 van NV Empatec vastgesteld. Beide documenten worden aan de raad ter kennisneming aangeboden. Voor de jaarrekening van de GR Fryslân-West (resultaat -€ 954000,-) geldt een meldingsplicht aan de gemeenteraden. De NV Empatec heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 336.000,-. De in de herziene begroting 2021 doorgevoerde kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR Fryslân-West en NV Empatec is ook in de bijgevoegde documenten verwerkt.

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de NCPN.

01:16:38 - 01:16:42 - R.J. Roelevink
01:16:42 - 01:17:26 - M.J. van Niekerk-Thie
01:21:42 - 01:22:19 - R. Visser
01:25:10 - 01:25:42 - J. Speelman-Drees
01:26:36 - 01:26:41 - R.J. Roelevink

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

01:33:42 - 01:33:47 - Voorzitter Petear
01:35:11 - 01:35:26 - G. ten Boom
01:35:26 - 01:35:29 - Voorzitter Petear
01:35:29 - 01:35:30 - G. ten Boom
01:35:30 - 01:35:40 - Voorzitter Petear
01:35:40 - 01:36:19 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:36:19 - 01:36:26 - Voorzitter Petear
01:36:26 - 01:37:04 - R. Visser
01:37:04 - 01:37:43 - R. de Jong, wethouder
01:37:43 - 01:37:45 - R. Visser
01:37:45 - 01:38:08 - Voorzitter Petear
01:38:08 - 01:39:03 - A. Merkuur
01:39:03 - 01:39:11 - Voorzitter Petear
01:39:11 - 01:42:00 - R. de Jong, wethouder
01:42:00 - 01:42:04 - Voorzitter Petear
01:42:04 - 01:44:50 - R.M. van Iddekinge
01:44:50 - 01:44:51 - Voorzitter Petear
01:44:51 - 01:46:52 - R. de Jong, wethouder
01:46:52 - 01:46:53 - Voorzitter Petear
01:49:31 - 01:50:29 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:50:29 - 01:51:34 - R. de Jong, wethouder
01:51:37 - 01:52:39 - M.J. van Niekerk-Thie
01:52:39 - 01:54:00 - R. de Jong, wethouder
01:54:00 - 01:55:03 - M.J. van Niekerk-Thie
01:55:04 - 01:55:05 - Voorzitter Petear
01:55:05 - 01:56:17 - R. de Jong, wethouder
01:56:17 - 01:57:04 - M.J. van Niekerk-Thie
01:57:06 - 01:57:09 - Voorzitter Petear
01:57:09 - 01:57:50 - R. de Jong, wethouder
01:57:50 - 01:57:52 - Voorzitter Petear
01:57:52 - 01:58:50 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:58:50 - 01:58:52 - Voorzitter Petear
01:58:52 - 01:59:10 - S. Holtrop
01:59:11 - 01:59:12 - Voorzitter Petear
01:59:12 - 01:59:20 - M.J. van Niekerk-Thie
01:59:20 - 01:59:22 - Voorzitter Petear
01:59:22 - 01:59:27 - G.A. Holtrop - Hoekstra
01:59:27 - 01:59:32 - Voorzitter Petear
01:59:32 - 02:00:30 - R.M. van Iddekinge
02:00:30 - 02:02:26 - R. de Jong, wethouder
02:02:26 - 02:02:32 - Voorzitter Petear
02:02:32 - 02:02:37 - J. Speelman-Drees
02:02:39 - 02:02:43 - Voorzitter Petear
02:02:43 - 02:03:17 - G. ten Boom
02:03:18 - 02:03:57 - Voorzitter Petear
02:03:57 - 02:04:04 - M.J. van Niekerk-Thie
02:04:04 - 02:04:09 - Voorzitter Petear
02:04:09 - 02:04:19 - M.J. van Niekerk-Thie
02:04:19 - 02:04:45 - Voorzitter Petear
02:04:45 - 02:07:19 - G.H. de Vries-Suierveld
02:07:19 - 02:07:21 - Voorzitter Petear
02:07:21 - 02:08:05 - J. Speelman-Drees
02:08:05 - 02:08:05 - Voorzitter Petear
02:08:06 - 02:08:39 - R. Visser
02:08:41 - 02:08:44 - Voorzitter Petear
02:08:44 - 02:10:35 - S. Holtrop
02:10:36 - 02:10:41 - Voorzitter Petear
02:10:41 - 02:11:37 - J. van Zanden
02:11:38 - 02:11:41 - Voorzitter Petear
02:11:41 - 02:12:10 - A. Merkuur
02:12:11 - 02:12:12 - Voorzitter Petear
02:12:13 - 02:15:46 - P.F. Westra
02:15:46 - 02:16:41 - G. ten Boom
02:16:43 - 02:16:47 - Voorzitter Petear
02:16:52 - 02:18:01 - M.J. van Niekerk-Thie
02:18:03 - 02:18:08 - Voorzitter Petear
02:18:14 - 02:19:50 - J.H. Boerland, wethouder
02:19:50 - 02:20:14 - G.H. de Vries-Suierveld
02:20:14 - 02:22:51 - J.H. Boerland, wethouder
02:22:51 - 02:22:54 - Voorzitter Petear
02:22:54 - 02:23:11 - G. ten Boom
02:23:12 - 02:24:00 - J.H. Boerland, wethouder
02:24:00 - 02:24:00 - Voorzitter Petear
02:24:01 - 02:24:41 - M.J. van Niekerk-Thie
02:24:41 - 02:24:55 - J.H. Boerland, wethouder
02:24:56 - 02:25:09 - M.J. van Niekerk-Thie
02:25:09 - 02:25:14 - P.F. Westra
02:25:14 - 02:25:15 - Voorzitter Petear
02:25:15 - 02:25:24 - G.H. de Vries-Suierveld
02:25:24 - 02:25:28 - Voorzitter Petear
02:25:28 - 02:26:05 - P.F. Westra
02:26:05 - 02:26:10 - R. Visser
02:26:10 - 02:26:14 - Voorzitter Petear
02:26:14 - 02:26:41 - M.J. van Niekerk-Thie
02:26:42 - 02:26:58 - R. Visser
02:27:01 - 02:27:04 - Voorzitter Petear
02:27:04 - 02:27:14 - S. Holtrop
02:27:14 - 02:27:23 - Voorzitter Petear
02:27:23 - 02:27:41 - J. van Zanden
02:27:41 - 02:28:05 - Voorzitter Petear
02:28:05 - 02:28:15 - S. Holtrop
02:28:15 - 02:28:17 - Voorzitter Petear
02:28:17 - 02:28:22 - G.H. de Vries-Suierveld
02:28:22 - 02:28:28 - Voorzitter Petear
02:28:28 - 02:29:15 - J.H. Boerland, wethouder
02:29:15 - 02:29:25 - A. Merkuur
02:29:25 - 02:30:22 - J.H. Boerland, wethouder
02:30:22 - 02:30:36 - A. Merkuur
02:30:36 - 02:31:06 - J.H. Boerland, wethouder
02:31:06 - 02:31:20 - J. Speelman-Drees
02:31:20 - 02:32:18 - J.H. Boerland, wethouder
02:32:19 - 02:32:21 - Voorzitter Petear
02:32:22 - 02:32:57 - G.H. de Vries-Suierveld
02:32:57 - 02:33:33 - J.H. Boerland, wethouder
02:33:33 - 02:33:40 - J. van Zanden
02:33:40 - 02:33:41 - M.J. van Niekerk-Thie
02:33:41 - 02:33:48 - J. van Zanden
02:33:48 - 02:34:02 - J.H. Boerland, wethouder
02:34:02 - 02:34:10 - J. van Zanden
02:34:10 - 02:34:41 - J.H. Boerland, wethouder
02:34:41 - 02:34:43 - J. van Zanden
02:34:43 - 02:34:53 - J.H. Boerland, wethouder
02:34:53 - 02:36:01 - J. van Zanden
02:36:01 - 02:36:08 - Voorzitter Petear
02:36:08 - 02:36:10 - J. van Zanden
02:36:10 - 02:36:14 - Voorzitter Petear
02:36:14 - 02:36:35 - G.H. de Vries-Suierveld
02:36:35 - 02:36:50 - J.H. Boerland, wethouder
02:36:50 - 02:36:52 - Voorzitter Petear
02:36:52 - 02:36:55 - M.J. van Niekerk-Thie
02:36:55 - 02:36:56 - Voorzitter Petear
02:36:56 - 02:37:28 - G. ten Boom
02:37:33 - 02:39:06 - J.H. Boerland, wethouder
02:39:06 - 02:39:16 - Voorzitter Petear
02:39:16 - 02:40:03 - S. Holtrop
02:40:03 - 02:40:04 - Voorzitter Petear
02:40:04 - 02:42:14 - P.F. Westra
02:42:16 - 02:42:35 - Voorzitter Petear
02:42:35 - 02:43:01 - S. Holtrop
02:43:02 - 02:43:02 - J. Dijkstra
02:43:02 - 02:43:03 - J. van Zanden
02:43:03 - 02:43:13 - J. Dijkstra
02:43:13 - 02:43:14 - S. Holtrop
02:43:14 - 02:43:15 - J. Dijkstra
02:43:15 - 02:43:18 - Voorzitter Petear
02:43:24 - 02:43:25 - G. ten Boom
02:43:25 - 02:43:28 - Voorzitter Petear
02:43:28 - 02:43:29 - G. ten Boom
02:43:29 - 02:43:30 - Voorzitter Petear
02:43:30 - 02:43:46 - G. ten Boom
02:43:46 - 02:44:14 - Voorzitter Petear
02:44:14 - 02:44:47 - R. Visser
02:44:47 - 02:44:50 - Voorzitter Petear
02:44:50 - 02:45:16 - M.J. van Niekerk-Thie
02:45:18 - 02:46:16 - L. Boelsma-Hoekstra, Wethouder
02:46:16 - 02:46:21 - Voorzitter Petear
02:46:21 - 02:47:00 - P.F. Westra
02:47:00 - 02:47:24 - Voorzitter Petear
02:47:24 - 02:53:16 - R. Visser
02:53:16 - 02:53:17 - Voorzitter Petear
02:53:17 - 02:54:44 - G.E.M. Swart-Jorna
02:54:45 - 02:55:23 - J. van Zanden
02:55:24 - 02:55:25 - Voorzitter Petear
02:55:26 - 02:55:27 - A. Merkuur
02:55:29 - 02:56:05 - M.J. van Niekerk-Thie
02:56:05 - 02:56:07 - Voorzitter Petear
02:56:07 - 02:56:32 - R.M. van Iddekinge
02:56:32 - 02:56:38 - Voorzitter Petear
02:56:38 - 02:58:25 - J.H. Boerland, wethouder
02:58:48 - 02:59:03 - G.E.M. Swart-Jorna
02:59:03 - 02:59:08 - R. Visser
02:59:08 - 02:59:17 - G.E.M. Swart-Jorna
02:59:17 - 02:59:28 - J.H. Boerland, wethouder
02:59:28 - 02:59:40 - G.E.M. Swart-Jorna
02:59:40 - 02:59:50 - J.H. Boerland, wethouder
02:59:50 - 02:59:52 - G.E.M. Swart-Jorna
02:59:52 - 02:59:53 - Voorzitter Petear
02:59:53 - 03:00:36 - R. Visser
03:00:40 - 03:00:41 - Voorzitter Petear
03:00:42 - 03:01:03 - J.H. Boerland, wethouder
03:01:05 - 03:01:20 - R. Visser
03:01:20 - 03:01:52 - J.H. Boerland, wethouder
03:01:52 - 03:01:56 - R. Visser
03:01:56 - 03:02:08 - Voorzitter Petear
03:02:08 - 03:02:11 - J. van Zanden
03:02:11 - 03:02:43 - S. Holtrop
03:02:43 - 03:03:30 - J.H. Boerland, wethouder
03:03:30 - 03:03:35 - Voorzitter Petear
03:03:35 - 03:03:43 - J. van Zanden
03:03:43 - 03:03:47 - Voorzitter Petear
03:03:47 - 03:03:54 - J.H. Boerland, wethouder
03:03:54 - 03:04:25 - Voorzitter Petear