Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 29 maart 2021

20:00 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 24 maart 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 29 maart na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.
Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 29 maart, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

De onderwerpen op de agenda van het Petear van 29 maart worden in principe voor besluitvorming geplaatst op de raadsagenda van 14 april. In het geval de raad op 31 maart besluit over te gaan tot een andere vergaderstructuur vindt de besluitvorming plaats op 21 april.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord, inclusief reclame op de locatie Technykwei 12 te Joure;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: In april 2017 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een onbemand tankstation. De omgevingsvergunning is verleend maar niet in stand gebleven in de procedure bezwaar en beroep. Er is gebleken dat ten onrechte een reguliere procedure is gevolgd van 8 weken terwijl er een uitgebreide procedure had moeten worden doorlopen. Alsnog is er een uitgebreide procedure met de aanvraag doorlopen. Hierin moet de gemeenteraad een besluit nemen over een verklaring van geen bedenkingen. Aan de raad wordt nu voorgesteld medewerking te verlenen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer.
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: Liander wil het elektriciteits onderstation, aan Pasveer 3 in Lemmer uitbreiden om de verwachte groei aan gebruik en opwekking van stroom te kunnen opvangen. Dit is aan de oostzijde van Lemmer noordoostelijk van de kruising van de A6 en de N359. Hiervoor moet een nieuw gebouw voor transformatoren worden bijgebouwd. De transformator bestaat uit een staalconstructie met daarop een installatie van ca. 13 meter hoog en met een bliksemspits van ca. 19 meter hoog. Het bestaande gebouw is inmiddels verwijderd.

Agendapunt 4, Marktverordening De Fryske Marren, is van de agenda afgevoerd en zal op een later moment terugkomen op de agenda.

Voorstel: Kennis te nemen van de begroting 2021 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing.
Toelichting: De begroting 2021 van Stichting samenwerkingsbestuur Gearhing ligt hier voor. 6 van de 24 scholen (544 leerlingen) van Gearhing zijn in De Fryske Marren gevestigd. De begroting sluit met een positief resultaat van € 60.000,--. De gemeenteraad wordt gevraagd de Begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel: de begroting 2021 van Stichting Ambion goed te keuren en de meerjarenbegroting 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen.
Toelichting: De begroting 2021 van Schoolbestuur Ambion (samenvoeging Primus en De Basis) met 8 voornamelijk kleine scholen in De Fryske Marren sluit met een negatief saldo over 2021. Dit tekort kan worden gedekt uit de reserves van Ambion. Van de begroting moet de jaarschijf 2021 door de raad worden goedgekeurd. De meerjarenbegroting heeft geen officiële status en wordt alleen ter kennisneming aangeboden.