Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 7 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 2 juni 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 7 juni na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 7 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 2 juni 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 7 juni na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 7 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van de uitkomst van het draagvlakonderzoek over het verlengen van de gebruiksperiode azc Balk;
2.    de conclusie te trekken dat het aan draagvlak ontbreekt om de gebruiksperiode met 2 jaar te verlengen;
3.    niet in te stemmen met de verlenging van de gebruiksperiode van het azc Balk.
Toelichting: Op basis van een uitgevoerd draagvlakonderzoek kan de raad een conclusie trekken en een standpunt innemen of er draagvlak bestaat onder de inwoners van Balk voor de verlenging van de gebruiksperiode van het azc Balk. De raad wordt gevraagd niet in te stemmen met de verlenging.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1 (als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPDeGrieneLeane1-VA01) gewijzigd vast te stellen.
2.    Geen exploitatieplan vast te stellen.
Toelichting: Bij de verkoop van een bestaande woning op het perceel De Griene Leane 1 in Rijs is naar voren gekomen dat deze geen juridisch-planologische status heeft en dat de bestemming onduidelijk is. Het verzoek is hier een woonbestemming van te maken. De raad wordt gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een woning op het adres nabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum (voormalig Sybrandy’s speelpark).
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: De voormalige locatie van Sybrandy’s speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum, is vrijgekomen. Op 21 april 2021 heeft de raad reeds de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing verklaard. In het voorliggende raadsvoorstel kan de raad besluiten om het perceel te splitsen in twee woonbestemmingen. Zodoende kan de bouw van een extra woning binnen dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven en daarna volgt de terinzagelegging.

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken voor het plaatsen van een boothuis nabij Hoofdweg 29 te Echten.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Toelichting: De Veiligheidsregio Fryslân heeft een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het plaatsen van een boothuis nabij de locatie Hoofdweg 29 te Echten. Het boothuis is ten behoeve van de berging van een brandweerboot. In 2018 is er reeds een principetoezegging gedaan om hieraan planologisch medewerking te verlenen. Aan de raad wordt nu voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Voorstel:
1.    kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van hûs en hiem.
2.    kennis te nemen van de (meerjaren) begroting 2022-2025 van hûs en hiem en geen zienswijzen in te dienen.
Toelichting: Het Jaarverslag 2020 en de (meerjaren) begroting 2022-2025 van hûs en hiem worden ter kennisneming aangeboden aan de raad. De jaarrekening 2020 van hûs en hiem sluit met een positief resultaat van € 8.294. De (meerjaren) begroting 2022-2025, zonder de mogelijke en nog niet voorzienbare effecten van de invoering de Omgevingswet, is kostendekkend. Het college stelt aan de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.