Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 15 maart 2021

20:00 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 10 maart 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 15 maart na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.
Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 15 maart, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 10 maart 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 15 maart na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.
Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 15 maart, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel: De in de brief van Hûs en Hiem van 4 december 2020 over welstandsadvisering en monumentenzorg genoemde personen, te ontslaan en te (her-) benoemen als leden van Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021.
Toelichting: Vanuit het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem is het verzoek inzake de (her-)benoeming van de leden van deze Adviescommissie ontvangen. De bevoegdheid voor deze benoeming ligt zowel bij de gemeenteraad als het college en dient jaarlijks plaats te vinden. Omdat het gaat om een geïntegreerde commissie (Welstandscommissie en de Monumentencommissie) is het is praktisch om deze leden door zowel de raad als door het college te laten ontslaan/ (her-)benoemen.

Keuzedocument uitvoering Participatiewet in Fryslân-West
Voorstel:
1.    Het keuzedocument Voor iedereen een zinvol leven, visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West vast te stellen.
2.    De gezamenlijke gemeentelijke visie, missie en ambitie op uitvoering van de Participatiewet in de GR Fryslân West vast te stellen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van     bijgaande notitie.
3.    De koers van de ontwikkeling van Empatec naar een Werkleerbedrijf te onderschrijven.
4.    Te onderschrijven dat tot de doelgroep van het Werkleerbedrijf worden gerekend:
       a.    inwoners  behorend tot de categorie Perspectiefrijk en
       b.    inwoners behorend tot de categorie Van Waarde voor zover het de Voorziening Beschut Werken betreft.
5.    Te onderschrijven dat de intake voor de doelgroep Perspectiefrijk op uniforme werkwijze door de gemeente wordt georganiseerd in samenwerking met het Werkleerbedrijf.
6.    Te onderschrijven dat de bepaling van loonwaarde en beoordeling van competenties voor de doelgroep Perspectiefrijk centraal wordt gefaciliteerd door het Werkleerbedrijf.
7.    Te onderschrijven dat de GR ,na overleg met de NV, een bedrijfsplan/businesscase maakt op basis van de in hoofdstuk 9 van bijgaande notitie aangegeven kaders en de hiervoor onder 1 t/m 5 genoemde punten.
Toelichting: De GR Fryslân-West heeft als werkbedrijf de NV Empatec. Als gevolg van invoering van de Participatiewet wijzigt de doelgroep en het verdienmodel van deze NV. Het operationeel resultaat komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. Keuzes die nodig zijn om dit te veranderen zijn in een Position Paper als uitgangspunt geformuleerd teneinde te kiezen of en zo ja op welke terreinen tussen de 6 deelnemende gemeenten samengewerkt wordt bij uitvoering van de Participatiewet. Op basis van deze uitgangspunten is het bij dit voorstel behorende Keuzedocument opgesteld. De raad wordt gevraagd dat Keuzedocument vast te stellen, zodat vorm kan worden gegeven aan het toekomstige werkleerbedrijf.

Noot: Het document Analyse raadsvoorstel Keuzedocument uitvoering Participatiewet in Fryslân, is op verzoek van de agendacommissie toegevoegd aan de vergaderstukken.

Voorstel: De perspectiefnota 2022-2025 en de programmabegroting 2022-2025 uit te werken volgens scenario 2.
Toelichting: De perspectiefnota 2021 behelst een bezuinigingsopdracht van € 1,5 miljoen structureel vanaf 2023, die zichtbaar moeten worden in de Perspectiefnota 2022. Er kunnen keuzes worden gemaakt in het meenemen van de bezuinigingsopdracht, de (vermoedelijke gunstige) herijking gemeentefonds en nieuwe beleidsvoorstellen in de perspectiefnota en de programmabegroting 2022-2025 en de raad kan daarin richting geven en het college stelt voor scenario 2 te kiezen; dit voldoet aan onze financiële kaders en biedt op termijn ruimte voor nieuw beleid.

Voorstel: de Financiële Verordening 2020 vast te stellen.
Toelichting: De ChristenUnie De Fryske Marren heeft vragen bij de inrichting van de Programmabegroting 2021 / Meerjarenbegroting 2022-2024 en de behandeling van deze stukken in Petear en Debat en Beslút. De fractie wil bereiken dat de cijfers van Programma 1, productgroep 1.1, Bestuur en van Programma 5 in zijn geheel als zodanig in de financiële stukken inzichtelijk worden gemaakt en stelt aan de raad voor om de daarvoor nodige aanpassing van de financiële verordening vast te stellen.

Voorstel:
1.    In te stemmen met het voorstel voor een nieuwe vergaderstructuur.
2.    Het Reglement van Orde  voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2021 vast te stellen.
Toelichting: Om de vergaderfrequentie in de huidige vergaderstructuur terug te dringen en voorts een extra moment te hebben voor debat onderling en met het college, wordt (op verzoek van het fractievoorzittersoverleg) door de werkgroep Vergaderstructuur uit de raad geadviseerd een andere vergaderstructuur te hanteren. Daarmee komt de voorbereiding naar besluitvorming beter tot zijn recht en moet het Reglement van Orde De Fryske Marren worden aangepast. De raad stelt dit RvO zelf vast.

Noot: in het Reglement van Orde zijn de artikelen die geheel of gedeeltelijk een wijziging hebben ondergaan geel gearceerd.