Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 28 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
S. Holtrop
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen voor het deel van het Petear met betrokkenen, dan vervalt dat onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 23 juni 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 28 juni na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 28 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
2.    De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van 15 camperplaatsen bij de locatie Liemerige Wei 6 in Oudemirdum.
Toelichting: Voor de realisatie van 15 camperplaatsen op een stuk weide bij de Betonpleats, Liemerige Wei 6 in Oudemirdum tussen 15 maart en 1 november is een omgevingsvergunning nodig. De plek voor de campers blijft grasland. In het kader van de daarvoor nodige afwijking van het huidige bestemmingsplan is een uitgebreide procedure gestart. Aan de raad wordt nu gevraagd in te stemmen met de reactienota op de beide zienswijzen en een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Voorstel: Het bestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4 zoals opgenomen in de bestandenset
NL.IMRO.1940.BPSON21KRUSPAED4-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting: De aanvrager/eigenaar van het woonperceel op de locatie Krúspaed 4 te Sondel wil een nieuwe schuur op het erf bouwen maar dat is niet mogelijk zonder dat de raad een nieuw bestemmingsplan vaststelt met een vergroting van de woonbestemming onder de geldende Beheersverordening Zuid-West 2017.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2021 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is.
2.    Te concluderen dat er thans geen planologische grondslag (structuurvisie of bestemmings-plan) aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/ omgevingsvisie.
3.    Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg, als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK- 30442587- 02 en op de perceelslijst met kenmerk PL – 30442587- 02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 17 maart 2021.
4.    Te concluderen dat de percelen als bedoeld onder 2 niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
5.    Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie is vastgesteld.
6.    Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 1 juli 2021 en in het huis-aan-huisblad van 8 juli 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
7.    Te concluderen dat er een zienswijze is ingediend, die is beantwoord in de nota beantwoording zienswijzen.
8.    De nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en er geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of  raadsbesluit aan te passen.
Toelichting: Op een twee kadastrale percelen in dit plan, die nog niet in handen van de gemeente zijn, heeft het college op 13 april 2021 een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. De raad wordt gevraagd uiterlijk vóór 13 juli dit voorkeursrecht te bestendigen, omdat het anders van rechtswege vervalt. Door dit voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het desbetreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen / perceelsgedeelten en houdt de gemeente de regie in de ontwikkeling van dit gebied.

Voorstel: De Verordening minima De Fryske Marren 2021 overeenkomstig vast te stellen.
Toelichting: Wanneer de raad deze verordening vaststelt, wordt de drempel (deels) weggenomen bij inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen om maatschappelijk te kunnen participeren. De huidige regeling wordt op 5 onderdelen gewijzigd waardoor o.a. toekomstige aanvragen worden beoordeeld op basis van het netto besteedbaar inkomen en is daardoor beter maatwerk mogelijk terwijl voorts ook inwoners met (problematische) schulden komen voor een minimabijdrage in aanmerking komen.

1.    Kennis te nemen van de eerste begroting 2022 van de GR Fryslân-West;
2.    Een zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2022.
Toelichting: De gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid, waarin de deelnemende gemeenten als eigenaar de aandelen van de gelieerde NV Empatec in bezit hebben. De raad van iedere deelnemende gemeente kan via een zienswijze zijn gevoelens uiten over onder meer de Begroting 2022. Bij het vaststellen van de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de landelijke ontwikkelingen rond de SW bedrijven en de uitwerking van het keuzedocument.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.