Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 21 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W. de Haan
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 16 juni 12.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 21 juni na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 21 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel: Het bestemmingsplan ‘Beuckenswijkstraat 48 Sondel’ als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPSON20BEUCKENSW48-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Toelichting: Op dit perceel in Sondel was een inmiddels gestopt pluimveehouderijbedrijf gevestigd. Door middel van de ‘ruimte-voor-ruimte regeling’ kan de aanvrager op het perceel een compensatiewoning realiseren, waarbij een 4-tal stallen (1200m2) worden gesloopt. Niet langer intensieve veehouderij op die plek. Twee stallen blijven behouden, bij zowel de te bouwen woning als de bestaande woning ieder één. Uit ecologisch onderzoek bleek dat er nog één klein schuurtje zou moeten worden behouden vanwege het mogelijk voorkomen van beschermde soorten

Voorstel: Het Wmo beleidsplan 2021-2025 vaststellen.
Toelichting: Op grond van de Wmo 2015 stelt de raad periodiek een plan vast met betrekking tot het door het te voeren beleid voor maatschappelijke ondersteuning. Het huidige Wmo beleidsplan tot 2020 moet worden vervangen door een nieuw beleidsplan. Als de raad dit Wmo beleidsplan 2021-2025 vaststelt, wordt bijzondere aandacht gegeven aan een integrale dienstverlening op allerlei gebieden (maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen).

Voorstel:
1.    Het beleidsplan Participatie en Re-integratie 2021-2025 vast te stellen.
2.    De re-integratieverordening 2021 vast te stellen.
3.    De afstemmingsverordening 2021 vast te stellen.
Toelichting:. Omdat het huidige beleidsplan Participatie afloopt, wordt van de raad gevraagd om een nieuw beleidsplan Participatie vast te stellen, inclusief een aantal nodige aanpassingen in de re-integratieverordening en afstemmingsverordening. Er is nog altijd een groep inwoners die ondanks de inspanningen niet richting werk kan worden begeleid. Vaak gaat het om mensen met lichamelijke en/of psychische beperkingen. Met deze beleidsnotitie wil het college met netwerkpartners de wettelijke en maatschappelijke taak voor de komende jaren oppakken.

Voorstel:
1.    Het Beleidsplan mantelzorg 2021 – 2025 vast te stellen.
2.    Kennis te nemen van ons besluit de kosten van punt 1 te dekken uit het budget Vrijwilligers en mantelzorg fcl 660120 tot maximaal € 198.500 in 2021, € 200.500 in 2022, € 193.500 in 2023, € 198.500 in 2024 en € 198.500 in 2025.
Toelichting: Op grond van de WMO 2015 moet de gemeente invulling geven aan de ondersteuning, erkenning en waardering van mantelzorgers. De raad stelt met het Beleidsplan mantelzorg 2021 – 2025 onze ambities, activiteiten en kosten op dit vlak vast. De mantelzorgers, onmisbaar voor hun omgeving én voor de samenleving, kunnen daarmee op tijd passende ondersteuning krijgen, zodat de gemeente iets kan doen aan steun voor de overbelaste mantelzorger en de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Voorstel:
1.    Het jaarverslag en jaarrekening 2020 inclusief de bijlagen vast te stellen met een saldo van
1.    € 8.950.000 positief;
2.    Een deel van het jaarrekeningsaldo ad €2.265.000 toe te voegen aan de Reserve Coronakosten;
3.    Een bedrag van € 1.251.000 toe te voegen aan de Reserve Onderhandenwerk tbv vastgoed;
4.    Een bedrag van € 836.000 toe te voegen aan de Reserve Onderhandenwerk tbv wegen;
5.    Het resterende deel ad € 4.598.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve;
6.    De kredieten uit de reeds door het college vastgestelde jaarplannen wegen en vastgoed beschikbaar stellen ten laste van de reserve Onderhanden werk;
7.    De einddatum van het bedrijventerreinen Woudfennen III vast te stellen op 31-12-2037, met een resterende looptijd van 17 jaar.
Toelichting: Het college legt door middel van het jaarverslag en de jaarrekening beleidsmatig en financieel verantwoording af aan de raad als sluitstuk van de planning en control cyclus 2020. De raad stelt op basis van art. 197 van de gemeentewet deze jaarrekening/jaarverslag vast.

Voorstel:
•    de voorjaarsrapportage 2021, vooruitlopend op het wijzigen van de financiële verordening, vast te stellen.
•    financiële afwijkingen genoemd in bijlage 1 (blz. 47) en bijlage 3 (blz. 49) in de begroting 2021 te wijzigen
•    de verwachte financiële afwijkingen van de kredieten, genoemd in bijlage 2 (blz. 48), te autoriseren
Toelichting: De raad wordt met deze Voorjaarsrapportage geïnformeerd over de voorgang van het beleid en de financiële verwachte afwijkingen, die weer leiden tot een bijgestelde Begroting 2021. Deze rapportage laat een voorlopig rekeningresultaat zien van € 2.075.000. Omdat deze rapportage wijzigingen in het jaar 2021 voorstelt, wordt deze, vooruitlopend op de wijziging van de Financiële Verordening, ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.