Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 6 oktober 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Joure

Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:03 - 00:05:14 - J. Piersma voorzitter
 2. 1

  Het Petear van 6 oktober 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 1 oktober 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 6 oktober na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 6 oktober, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.
  De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad .

  00:00:05 - 00:05:14 - J. Piersma voorzitter
 3. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 4. 2.1

  Voorstel:
  1.    In te zetten op exploitatie van de maximale variant (5,2 ha);
  2.    Te kiezen voor het in erfpacht uitgeven van de grond onder nader door het college vast te stellen voorwaarden;
  3.    De financiële gevolgen van de huidige situatie (€ 200.000) incidenteel mee te nemen in de Najaarsrapportage 2021, incidenteel in de begroting 2022 en structureel in de perspectiefnota 2023-2026;
  4.    De incidentele kosten voor de vertrekregeling van de vaste gasten en het opruimen van de camping (geraamd op max. € 600.000) ten laste te brengen van de algemene reserve
  (€ 50.000 in de Najaarsrapportage 2021, € 550.000 en € 6.000 incidenteel in de begroting 2022 en € 6.000 structureel in de perspectiefnota 2023-2026.) Hiermee kan het uitwerken van camping Lemmer als een top 20 risico genoemd in de perspectiefnota 2022-2025, komen te vervallen.
  Toelichting: De raad heeft op 28 oktober 2020 besloten om de huidige opzet van de gemeentelijke camping in Lemmer per 1 november 2021 te beëindigen met als doel deze te herstructureren en een invulling te geven als een ‘volledig toeristische camping’. Onderzoek naar realistische en haalbare vormen van exploitatie van de camping is verricht. De gevolgen voor de nodige investeringen en verwachte opbrengsten zijn in kaart gebracht aan de hand van verschillende scenario’s op grond waarvan de raad een keus kan maken. In dit voorstel licht het college dit toe met gebruik van de benodigde informatie uit het onderzoeksrapport.

  00:01:03 - 00:05:14 - J. Piersma voorzitter
 5. 2.2

  Voorstel:
  1.    In te stemmen met de Stuit als locatie voor de realisatie van het Brûsplak Joure
  2.    Voor de voorbereiding en realisatie een krediet van € 6.462.600 beschikbaar te stellen.
  Toelichting: In 2019 sluiten diverse sociale en culturele verenigingen zich aan bij ‘It Lokaal’. It Lokaal heeft een huisvestingsbehoefte. De gemeente besluit invulling te geven aan een ondersteunende en faciliterende rol voor dit initiatief door middel van overheidsparticipatie via co-creatie. De opgerichte projectgroep heeft de essentie van het initiatief vastgelegd in het Kerndocument “Brûsplak Joure”. Om een zorgvuldig en afgewogen besluit te kunnen nemen over de eventuele positie en rol van de gemeente in de realisatiefase, is nadere uitwerking en onderzoek noodzakelijk. De projectgroep besloot de co-creatie voort te zetten in de volgende fase waarin het initiatief verder uitgewerkt wordt. De projectgroep heeft scenario’s voor een Brûsplak onderzocht met een voorkeur voor de locatie De Stuit voor de realisatie van het Brûsplak te Joure. De raad besluit over de beschikbaarstelling van het benodigde krediet.
  NB: er is een leeswijzer toegevoegd t.b.v. de stukken van de projectgroep (zie bijlage C, onderaan de lijst met bijlagen).

  Bijlagen

  00:01:10 - 00:05:14 - J. Piersma voorzitter
  00:05:14 - 00:13:12 - J. Piersma voorzitter
  00:13:12 - 00:13:21 - J. Piersma voorzitter
  00:18:30 - 00:20:14 - J. Piersma voorzitter
  00:20:14 - 00:22:13 - J. Piersma voorzitter
  00:22:13 - 00:22:46 - J. Piersma voorzitter
  00:22:57 - 00:23:01 - J. Piersma voorzitter
  00:23:01 - 00:24:04 - J. Dijkstra
  00:24:04 - 00:26:36 - J. Dijkstra
  00:27:29 - 00:28:24 - J. Dijkstra
  00:28:24 - 00:28:40 - J. Dijkstra
  00:28:40 - 00:29:44 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:29:44 - 00:30:54 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:30:54 - 00:31:33 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:31:33 - 00:31:59 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:35:00 - 00:35:50 - G.H. de Vries-Suierveld
  00:35:50 - 00:35:56 - J. Piersma voorzitter
  00:35:58 - 00:36:48 - A. Vonk
  00:38:53 - 00:39:11 - A. Vonk
  00:39:20 - 00:40:37 - J. Piersma voorzitter
  00:40:38 - 00:41:01 - A. Vonk
  00:42:09 - 00:43:40 - A. Vonk
  00:43:40 - 00:44:45 - A. Vonk
  00:44:45 - 00:44:47 - A. Vonk
  00:44:47 - 00:44:50 - J. Piersma voorzitter
  00:44:50 - 00:44:52 - A. Vonk
  00:44:52 - 00:44:57 - J. Piersma voorzitter
  00:44:57 - 00:45:35 - A. van Keimpema
  00:45:35 - 00:46:06 - J. Piersma voorzitter
  00:46:06 - 00:46:18 - A. van Keimpema
  00:46:18 - 00:46:20 - A. van Keimpema
  00:46:20 - 00:46:23 - J. Piersma voorzitter
  00:46:23 - 00:46:25 - A. van Keimpema
  00:46:25 - 00:46:29 - J. Piersma voorzitter
  00:46:29 - 00:49:53 - G.A.M Homma-Visser
  00:49:53 - 00:50:22 - G.A.M Homma-Visser
  00:50:29 - 00:50:51 - G.A.M Homma-Visser
  00:50:51 - 00:50:54 - J. Piersma voorzitter
  00:50:54 - 00:51:49 - G.A.M Homma-Visser
  00:51:49 - 00:51:57 - G.A.M Homma-Visser
  00:51:57 - 00:52:42 - G.A.M Homma-Visser
  00:54:12 - 00:54:24 - J. Piersma voorzitter
  00:54:24 - 00:54:51 - G. ten Boom
  00:55:58 - 00:56:14 - G. ten Boom
  00:56:16 - 00:57:28 - J. Piersma voorzitter
  00:57:28 - 00:58:39 - G. ten Boom
  00:58:39 - 00:58:53 - G. ten Boom
  00:58:55 - 00:59:01 - J. Piersma voorzitter
  00:59:01 - 00:59:05 - G. ten Boom
  00:59:05 - 00:59:11 - J. Piersma voorzitter
  00:59:11 - 00:59:49 - R. Visser
  00:59:51 - 00:59:58 - J. Piersma voorzitter
  00:59:58 - 01:01:00 - A. van Keimpema
  01:01:00 - 01:01:16 - A. van Keimpema
  01:01:18 - 01:01:22 - J. Piersma voorzitter
  01:01:22 - 01:01:23 - J. Piersma voorzitter
  01:01:24 - 01:01:53 - J. Piersma voorzitter
  01:05:38 - 01:05:47 - J. Piersma voorzitter
  01:06:25 - 01:06:28 - J. Piersma voorzitter
  01:06:30 - 01:07:05 - J. Piersma voorzitter
 6. 2.3

  Voorstel:
  Voor de voorbereiding van een multifunctionele voorziening in Balk een krediet van € 245.000 beschikbaar te stellen.
  Toelichting: De raad is in juni 2021 geïnformeerd over de stand van zaken van de huisvesting  van sport- en sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Balk. Deze ‘Huisvesting verenigingen Balk’ is opgenomen in de Perspectiefnota 2022 als z.g. “PM-post”. Hoewel het onderzoek ‘Inpasbaarheid multifunctioneel centrum’ in combinatie met De Trime nog niet is afgerond, is het voor de voorbereiding van de Begroting 2022 toch noodzakelijk dat de raad een concreet kredietbedrag vaststelt voor de verdere voorbereiding en planuitwerking van de huisvestingsproblematiek in Balk (gymzaal aan de Herman Gorterstraat en vervanging van De Treemter).

  01:06:42 - 01:07:05 - J. Piersma voorzitter
  01:12:53 - 01:13:29 - J. Piersma voorzitter
  01:13:29 - 01:13:41 - J. Piersma voorzitter
  01:13:41 - 01:16:04 - J.K. Volbeda
  01:16:04 - 01:16:58 - G. ten Boom
  01:16:58 - 01:18:57 - G.A.M Homma-Visser
  01:18:57 - 01:20:08 - J. Dijkstra
  01:20:08 - 01:20:46 - J. Dijkstra
  01:20:46 - 01:20:52 - J. Piersma voorzitter
  01:21:12 - 01:21:29 - J. Piersma voorzitter
 7. 2.4

  Voorstel:
  1. de notitie “Scoren door samenspel” met inbegrip van de beleidsvoorstellen sport en bewegen vast te stellen en de daarbij behorende financiële consequenties te verwerken in de Programmabegroting 2022;
  2. de notitie “Inregelen bezuinigingsopdracht beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties” met inbegrip van de geactualiseerde en op redelijkheid getoetste twee bestaande en twee aanvullende nieuwe bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zodat de nog openstaande bezuiniging definitief ingeregeld wordt.
  Toelichting: De notitie ”Scoren door samenspel” bevat voorstellen voor het beleid van sport en bewegen in de komende jaren. De notitie “Inregelen bezuinigingsopdracht beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties” bevat maatregelen voor te realiseren bezuinigingen op beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. Hoewel de notities onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is voor het overzicht gekozen voor twee afzonderlijke documenten zodat de raad een integrale afweging kan maken over zowel de beleidsvoorstellen als de in te regelen bezuinigingsopdracht

  01:21:26 - 01:21:29 - J. Piersma voorzitter
  01:21:30 - 01:21:41 - S. Holtrop
  01:22:07 - 01:23:01 - J. Piersma voorzitter
 8. 2.5

  Voorstel:
  Het door Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân vastgestelde Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen.
  Toelichting: Met de Veenweidevisie 2015 hebben Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, betrokken gemeenten en diverse partijen een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om veenoxidatie en bodemdaling in het Friese veenweidegebied te beperken. Deze actualisatie was nodig vanwege het landelijke Klimaatakkoord waarin ook de veenweidegebieden CO2-uitstoot beperkende maatregelen moeten nemen. Daarnaast was het nodig om een Regionale Veenweidestrategie op te stellen. Dit Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. De ingediende zienswijze  van de raad is meegenomen in het definitieve Veenweideprogramma 2021-2030.

  01:22:38 - 01:23:01 - J. Piersma voorzitter
 9. 2.6

  Voorstel:
  1.    De afstemmingsverordening 2022 vast te stellen.
  Toelichting: De gemeente is vanaf 2022 verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ en moet voor de duur van zes maand betalingen doen voor de zorgverzekering, energie, water en huur uit de bijstandsuitkering van de statushouder, die daar aan moet meewerken. Wanneer de inburgeringsplichtige hier niet aan meewerkt, moet het college de bijstandsuitkering verlagen op grond van art. 18 van de Participatiewet. Daarvoor is het nodig dat de raad deze afstemmingsverordening vaststelt. De wet laat voor de gemeente heel weinig ruimte voor eigen invulling van deze plicht

  01:22:53 - 01:23:01 - J. Piersma voorzitter
  01:28:21 - 01:28:35 - J. Piersma voorzitter
  01:29:05 - 01:29:48 - J. Piersma voorzitter
  01:29:55 - 01:29:57 - J. Piersma voorzitter
 10. 3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 11. 3.1

  01:29:55 - 01:29:57 - J. Piersma voorzitter
  01:29:57 - 01:31:01 - M.J. van Niekerk-Thie
  01:31:01 - 01:31:10 - J. Piersma voorzitter
  01:31:11 - 01:33:15 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:33:15 - 01:33:19 - J. Piersma voorzitter
  01:33:20 - 01:33:29 - J. Piersma voorzitter
  01:33:31 - 01:34:14 - S. Barelds
  01:34:14 - 01:34:48 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:34:50 - 01:34:51 - J. Piersma voorzitter
  01:34:51 - 01:35:03 - S. Barelds
  01:35:03 - 01:35:05 - J. Piersma voorzitter
  01:35:06 - 01:35:09 - J. Piersma voorzitter
  01:35:09 - 01:35:52 - S. van Dijk
  01:35:53 - 01:35:55 - J. Piersma voorzitter
  01:35:55 - 01:37:49 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:37:49 - 01:37:56 - S. van Dijk
  01:37:56 - 01:38:12 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:38:14 - 01:38:15 - J. Piersma voorzitter
  01:38:15 - 01:38:45 - M.J. van Niekerk-Thie
  01:38:46 - 01:38:51 - J. Piersma voorzitter
  01:38:51 - 01:40:17 - S. Holtrop
  01:40:17 - 01:40:18 - J. Piersma voorzitter
  01:40:18 - 01:41:53 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:41:53 - 01:41:54 - J. Piersma voorzitter
  01:41:54 - 01:42:06 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:42:06 - 01:42:10 - J. Piersma voorzitter
  01:42:10 - 01:43:04 - J. Dijkstra
  01:43:04 - 01:43:10 - J. Piersma voorzitter
  01:43:10 - 01:43:25 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:43:25 - 01:44:02 - J. Dijkstra
  01:44:03 - 01:44:04 - J. Piersma voorzitter
  01:44:04 - 01:44:07 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:44:07 - 01:44:14 - J. Piersma voorzitter
  01:44:14 - 01:44:31 - J.T. de Vries
  01:44:33 - 01:44:42 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:44:42 - 01:44:47 - J. Piersma voorzitter
  01:44:47 - 01:44:49 - J. Piersma voorzitter
  01:44:49 - 01:45:33 - G. ten Boom
  01:45:35 - 01:45:36 - J. Piersma voorzitter
  01:45:36 - 01:46:09 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:46:10 - 01:46:32 - G. ten Boom
  01:46:34 - 01:47:08 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:47:08 - 01:47:13 - J. Piersma voorzitter
  01:47:13 - 01:48:12 - R. Visser
  01:48:13 - 01:48:15 - J. Piersma voorzitter
  01:48:15 - 01:48:52 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:48:52 - 01:48:53 - J. Piersma voorzitter
  01:48:53 - 01:49:06 - R. Visser
  01:49:08 - 01:49:50 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:49:50 - 01:49:53 - J. Piersma voorzitter
  01:49:53 - 01:49:54 - G. ten Boom
  01:49:54 - 01:49:55 - J. Piersma voorzitter
  01:49:55 - 01:49:56 - S. Barelds
  01:49:56 - 01:49:58 - S. Barelds
  01:49:58 - 01:50:00 - G. ten Boom
  01:50:00 - 01:50:05 - S. Barelds
  01:50:05 - 01:50:09 - G. ten Boom
  01:50:09 - 01:50:10 - S. Barelds
  01:50:13 - 01:50:15 - J. Piersma voorzitter
  01:50:15 - 01:50:18 - G. ten Boom
  01:50:19 - 01:50:21 - J. Piersma voorzitter
  01:50:22 - 01:50:23 - G. ten Boom
  01:50:25 - 01:50:26 - G. ten Boom
  01:50:26 - 01:50:29 - J. Piersma voorzitter
  01:50:29 - 01:50:59 - S. Barelds
  01:50:59 - 01:51:25 - I. Groeneveld, Wethouder
  01:51:25 - 01:52:18 - J. Piersma voorzitter
 12. 3.2

  01:51:40 - 01:52:18 - J. Piersma voorzitter
  01:52:23 - 01:52:41 - J. Piersma voorzitter
  01:52:43 - 01:52:46 - J. Piersma voorzitter
  01:52:46 - 01:53:05 - A. Vonk
  01:53:07 - 01:53:16 - J. Piersma voorzitter
  01:53:16 - 01:53:43 - R. de Jong, wethouder
  01:53:46 - 01:53:52 - J. Piersma voorzitter
  01:53:52 - 01:53:56 - J. Piersma voorzitter
  01:53:56 - 01:54:56 - G.A.M Homma-Visser
  01:54:56 - 01:54:59 - J. Piersma voorzitter
  01:58:09 - 01:58:17 - G.A.M Homma-Visser
  01:58:17 - 01:58:22 - R. Visser
  01:58:22 - 01:58:38 - G.A.M Homma-Visser
  01:59:44 - 02:00:45 - G.A.M Homma-Visser
  02:00:45 - 02:02:23 - R. de Jong, wethouder
  02:02:23 - 02:02:24 - J. Piersma voorzitter
  02:02:27 - 02:02:30 - J. Piersma voorzitter
  02:02:30 - 02:02:32 - G.A.M Homma-Visser
  02:02:39 - 02:08:04 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:08:04 - 02:08:13 - J. Piersma voorzitter
  02:08:18 - 02:11:39 - R. de Jong, wethouder
  02:11:39 - 02:11:45 - R. de Jong, wethouder
  02:11:45 - 02:12:09 - G. ten Boom
  02:12:10 - 02:12:11 - J. Piersma voorzitter
  02:12:11 - 02:13:18 - R. de Jong, wethouder
  02:13:18 - 02:13:21 - J. Piersma voorzitter
  02:13:21 - 02:13:34 - G.A.M Homma-Visser
  02:13:34 - 02:13:43 - R. de Jong, wethouder
  02:13:45 - 02:13:48 - J. Piersma voorzitter
  02:13:48 - 02:16:05 - R. de Jong, wethouder
  02:16:05 - 02:16:20 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:16:20 - 02:16:35 - R. de Jong, wethouder
  02:16:35 - 02:17:31 - S. Holtrop
  02:17:31 - 02:19:43 - R. de Jong, wethouder
  02:19:43 - 02:20:02 - S. Holtrop
  02:20:02 - 02:27:28 - R. de Jong, wethouder
  02:27:28 - 02:28:17 - G.A.M Homma-Visser
  02:28:18 - 02:31:20 - R. de Jong, wethouder
  02:31:20 - 02:31:21 - J. Piersma voorzitter
  02:31:21 - 02:32:08 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:32:08 - 02:32:41 - R. de Jong, wethouder
  02:32:45 - 02:32:49 - J. Piersma voorzitter
  02:32:49 - 02:34:02 - J.H. Boerland, wethouder
  02:34:02 - 02:34:10 - J. Piersma voorzitter
  02:34:10 - 02:34:14 - A. Merkuur
  02:34:15 - 02:34:19 - J. Piersma voorzitter
  02:34:19 - 02:34:48 - S. Holtrop
  02:34:48 - 02:34:51 - J. Piersma voorzitter
  02:34:51 - 02:35:18 - R. de Jong, wethouder
  02:35:20 - 02:35:25 - J. Piersma voorzitter
  02:35:25 - 02:36:28 - R. Visser
  02:36:29 - 02:36:38 - J. Piersma voorzitter
  02:36:39 - 02:36:59 - A. van Keimpema
  02:36:59 - 02:37:13 - A. Merkuur
  02:37:13 - 02:38:16 - A. van Keimpema
  02:38:16 - 02:38:19 - J. Piersma voorzitter
  02:38:19 - 02:39:14 - R. de Jong, wethouder
  02:39:14 - 02:39:24 - A. van Keimpema
  02:39:24 - 02:39:31 - R. de Jong, wethouder
  02:39:31 - 02:39:32 - A. van Keimpema
  02:39:32 - 02:40:17 - R. de Jong, wethouder
  02:40:17 - 02:40:24 - A. van Keimpema
  02:40:24 - 02:42:37 - R. de Jong, wethouder
  02:42:37 - 02:42:41 - J. Piersma voorzitter
  02:42:41 - 02:42:53 - A. van Keimpema
  02:42:53 - 02:42:54 - J. Piersma voorzitter
  02:42:55 - 02:43:20 - R. de Jong, wethouder
  02:43:20 - 02:43:30 - A. van Keimpema
  02:43:30 - 02:43:43 - J. Piersma voorzitter
  02:43:46 - 02:44:03 - J. Piersma voorzitter
  02:44:03 - 02:44:18 - S. Holtrop
  02:44:18 - 02:44:29 - G.H. de Vries-Suierveld
  02:44:29 - 02:44:54 - S. Holtrop
 13. 3.3

  02:44:51 - 02:44:54 - S. Holtrop
  02:45:06 - 02:45:12 - J. Piersma voorzitter
  02:45:12 - 02:45:57 - J. Dijkstra
  02:45:57 - 02:46:33 - J.H. Boerland, wethouder
  02:46:33 - 02:46:43 - J. Dijkstra
  02:46:43 - 02:48:44 - J.K. Volbeda
  02:48:44 - 02:48:45 - J. Piersma voorzitter
  02:48:45 - 02:50:19 - J.H. Boerland, wethouder
  02:50:19 - 02:50:25 - J. Piersma voorzitter
  02:50:25 - 02:51:08 - M.J. van Niekerk-Thie
  02:51:08 - 02:51:10 - J. Piersma voorzitter
  02:51:10 - 02:51:13 - J.H. Boerland, wethouder
  02:51:13 - 02:52:34 - R. de Jong, wethouder
  02:52:36 - 02:52:38 - J. Piersma voorzitter
  02:52:38 - 02:53:05 - M.J. van Niekerk-Thie
  02:53:06 - 02:53:47 - J. Piersma voorzitter
  02:53:47 - 02:54:00 - S. Holtrop
  02:54:00 - 02:54:09 - J. Piersma voorzitter
  02:54:09 - 02:54:17 - J. Dijkstra
  02:54:17 - 02:54:31 - J. Piersma voorzitter
 14. 3.4

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van het Petear op 11 oktober 2021.

  02:51:41 - 02:52:34 - R. de Jong, wethouder
  02:52:36 - 02:52:38 - J. Piersma voorzitter
  02:52:38 - 02:53:05 - M.J. van Niekerk-Thie
  02:53:06 - 02:53:47 - J. Piersma voorzitter
 15. 3.5

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van het Petear op 11 oktober 2021.

 16. 3.6

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van het Petear op 11 oktober 2021.

 17. 4

  02:54:29 - 02:54:31 - J. Piersma voorzitter