Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 6 december 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Via Zoom

Voorzitter
W. de Haan
Toelichting

Het Petear van 6 december 2021 wordt in verband met de maatregelen rond het coronavirus digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 1 december 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 6 december na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 6 december, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Er zijn aanmeldingen voor agendapunt 2.2. Het Petear is live te volgen via www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.
 2. 1

  Het Petear van 6 december 2021 wordt in verband met de maatregelen rond het coronavirus digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 1 december 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 6 december na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 6 december, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 3. 2
  Petear met deelnemers (betrokkenen)
 4. 2.1

  Voorstel:
  1.    Het bestemmingsplan Echtenerbrug – Koopmanweg 10 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPECT21KOOPMANWE10-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Toelichting: De verzoeker, die de agrarische bedrijfsactiviteiten gaat stoppen, wil graag 2 stallen/schuren en de sleufsilo’s slopen met een totale oppervlakte van circa 1443m2, om op die plek een nieuwe woning te kunnen bouwen.  Met toepassing van de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling maar ook dan moet de raad een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Dat voorstel ligt nu bij de raad.

 5. 2.2

  Voorstel:
  1.    Kennis te nemen van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 "Grondstof is geen afval" en de Reacties op inwonersbijeenkomsten - In gesprek over afval.
  2.    Het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 vast te stellen en over te gaan naar een nieuwe inzamelfrequentie voor afvalinzameling in combinatie met ondersteunende maatregelen.
  3.    De financiële consequenties van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 te verwerken in de Afvalstoffenheffing 2022 en opvolgende jaren.
  Toelichting: De Duurzaamheidsvisie 2013-2030 bepaalt dat we vanaf 2030 het begrip "afvalstof" niet meer kennen. In het coalitieakkoord 2018-2022 wil De Fryske Marren op dit vlak een voortrekkersrol innemen. In dit nieuwe "Grondstof Beleidsplan 2022-2025" staat duurzaamheid dan ook bovenaan. Uitgangspunt van een circulaire economie is dat we geen grondstoffen meer verbranden en dat bereiken we door verdergaande afvalscheiding. Bijv. door de ruimte in de grijze container beter te benutten met een nieuwe inzamelfrequentie voor ons afval. De raad stelt voor dit beleid de kaders vast.

 6. 2.3

  Voorstel:
  1.    Akkoord te gaan met de geactualiseerde/geïndexeerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) voor de Brede School Joure Zuid en het overig gemeentelijk vastgoed.
  2.    Akkoord te gaan met de financiële onderbouwing voor de dotatie aan de opnieuw in te stellen voorziening Onderhoud vastgoed.
  3.    De geactualiseerde/geïndexeerde MJOP's en de financiële onderbouwing voor de dotatie vast te stellen.
  4.    De voorziening Onderhoud vastgoed opnieuw in te stellen per 1 januari 2021 en het beschikbare bedrag in de reserve Onderhanden werk ad € 1.251.277 over te hevelen naar de nieuwe voorziening.
  5.    In 2021 een eenmalige extra storting te doen in de voorziening Onderhoud vastgoed van € 747.848 en deze te verwerken in de jaarrekening 2021.
  6.    De verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening mee te nemen in de perspectiefnota 2023.
  Toelichting: De inzet van het gemeentelijk vastgoed levert een belangrijke bijdrage aan de beleidsdoelen en strategische doelen van de gemeente; daarom is het noodzakelijk om dit vastgoed op minimaal een sober en doelmatig niveau te onderhouden. Om het beheer en onderhoud adequaat uit te kunnen voeren is het opnieuw instellen van de voorziening vastgoed noodzakelijk met inbegrip van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan met daarbij een nieuwe financiële onderbouwing.

 7. 2.4

  Voorstel:
  1.    Het beleidsplan Wet inburgering “Welkom in de Fryske Marren 2022-2025 vaststellen.
  Toelichting: Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de wet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. Gemeenten krijgen in het nieuwe inburgeringsstelsel de regie over de uitvoering van de inburgering. Statushouders zijn welkom in onze gemeente, waar inclusiviteit belangrijk is. De gemeente zet zich er voor in dat inburgeringsplichtigen mee kunnen doen en er bij horen.

 8. 2.5

  Voorstel: in te stemmen met de concept-statuten van de fusie-stichting van de schoolbesturen Gearhing en Odyssee.
  Toelichting: De schoolbesturen Gearhing en Odyssee hebben te kennen gegeven dat ze per 1-1-2022 willen fuseren. Onder de nieuwe stichting behouden de huidige scholen hun formele richting ‘bijzonder’ of ‘openbaar’. Onlangs heeft het college positief geadviseerd over de Fusie Effect Rapportage van de beide schoolbesturen. De goedkeuring door de betrokken gemeenteraden van de concept-statuten van de nieuwe fusie-stichting is de tweede stap en nodig omdat de raad bevoegd is in deze, omdat het openbaar onderwijs betreft.

 9. 2.6

  Voorstel: Het jaarverslag leerplicht 2020-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
  Toelichting: Met dit jaarverslag legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de resultaten daarvan. Het aantal verzuimmeldingen is licht gedaald gestegen en het aantal voortijdig schoolverlaters was relatief laag, zodat gemeente De Fryske Marren met de RMC regio Zuidwest Friesland landelijk bovenaan stond. Ook in de Coronaperiode was men tijdig in staat om weer in contact te komen met leerlingen met wie dat was verdwenen. De raad neemt kennis van dit jaarverslag.

 10. 2.7

  Voorstel:
   - de Financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2021 herzien vast te stellen.
  Toelichting: Op 31 maart 2021 heeft de raad een initiatiefvoorstel over de financiële verordening vastgesteld. In deze verordening zijn niet alle wijzigingen volledig verwerkt. Bijgevoegde financiële verordening is een herziene versie van deze eerder vastgestelde verordening. De raad stelt verordeningen als deze vast.

 11. 3
  Gesprek raadsleden onderling en met het college
 12. 3.1

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

 13. 3.2

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

 14. 3.3

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

 15. 3.4

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

 16. 3.5

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

 17. 3.6

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

 18. 3.7

  Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.7

 19. 4
  Sluiting