Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 24 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 19 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 24 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 24 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 19 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 24 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 24 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Voorstel:
Onder gelijktijdige intrekking van de Algemene plaatselijke verordening van De Fryske Marren 2018 de Algemene Plaatselijke Verordening van De Fryske Marren 2022 vast te stellen.
Toelichting: De APV met regels over de openbare orde en veiligheid van De Fryske Marren is verouderd, Daarom wordt een APV vaak om de 3 jaar herzien. Deze APV is met alle betrokken teams en met de veiligheidspartners, zoals de politie besproken. Maar ook suggesties en meldingen van burgers zijn meegenomen in de overwegingen. Uitgangspunt was de meest recente modelverordening van de VNG. De belangrijkste wijzigingen worden in de bijgevoegde memo met matrix toegelicht. De raad is bevoegd tot het vaststellen van de APV.

Voorstel:
1.    De “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug” vast te stellen;
2.    Het bestemmingsplan Scharsterbrug met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARSTBRUG-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3.    Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Toelichting: In het kader van de actualisatie van onze bestemmingsplannen is een bestemmingsplan voor het dorp Scharsterbrug voorbereid. Tijdens de terinzagelegging zijn drie zienswijzen ingebracht. In de bijlage “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug” zijn de zienswijzen samengevat en van een passende reactie voorzien. De zienswijzen geven aanleiding om de raad voor te stellen het bestemmingsplan op enkele onderdelen gewijzigd vast te stellen. Het is nu aan de raad een besluit te nemen over de ingediende zienswijzen c.q. over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Voorstel:
Het college toestemming te geven tot het aangaan van de gewijzigde Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân 2022.
Toelichting: Aan de raad wordt gevraagd het college van B&W toestemming te geven om een gewijzigde centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân aan te gaan met de overige Friese gemeenten. In alle Friese gemeenten wordt het door de gemeente Leeuwarden (centrumgemeente) opgestelde raadsvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de raden. Iedere raad beschikt daarmee over dezelfde informatie en argumenten alvorens toestemming te geven, die nodig is voordat, wettelijk gezien, het College een GR mag aangaan.

Voorstel:
Het controleprotocol jaarrekening 2021 en het als bijlage daarbij behorende normenkader (opsomming verordeningen) vast te stellen.
Toelichting: Het controleprotocol 2021 vormt de leidraad voor de aangewezen accountant (Deloitte) voor uitvoering van de accountantscontrole jaarrekening 2021. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties spelen hierin een belangrijke rol. De raad wordt gevraagd het controleprotocol jaarrekening 2021 en het als bijlage daarbij behorende normenkader (opsomming verordeningen) vast te stellen.

Voorstel:
Het raadsbesluit over het niet vaststellen van het bestemmingsplan Balk-Recreatiewoningen Lutsmond – Noord inclusief beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
Toelichting: Op 8 september 2021 heeft de raad een van het voorstel afwijkend besluit genomen over het voorstel van het college van B&W bestemmingsplan Balk Recreatiewoningen Lutsmond Noord. Het nu voorliggende raadsvoorstel en het daarbij horende raadsbesluit, voorziet in de wettelijk vereiste motivering en belangenafweging zoals gehoord tijdens het digitaal vastgelegde raadsdebat.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4