Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 18 januari 2021

20:00 - 21:00

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
M.J. van Niekerk - Thie
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 13 januari 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 18 januari na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.

Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 18 januari, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 13 januari 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 18 januari na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.
Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 18 januari, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    de nota reserves & voorzieningen 2021 vast te stellen en
2.    de reserve Duurzaamheid op te heffen.
Toelichting: Op grond van de Financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2017 biedt het college eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aan de raad aan. De laatste nota dateert uit 2013. In de tussentijd hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden naar aanleiding van raadsbesluiten, zodat deze geactualiseerde nota de actuele reserves en voorzieningen in kaart brengt en inzicht biedt in het beleid rondom de reserves en voorzieningen.

Voorstel:
Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec.
Toelichting: De GR Fryslân West is 100% aandeelhouder van de NV Empatec en draagt zorg voor de sociale werkvoorziening in het gebied van de deelnemende gemeenten. Voor de vaststelling van de jaarrekening van de GR Fryslân-West geldt een meldingsplicht aan de gemeenteraden (artikel 20, lid 4 GR) terwijl voor de NV Empatec een andere regeling geldt. De GR heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 2,9 miljoen terwijl het resultaat 2019 van de NV € 0,7 miljoen bedraagt.

Voorstel: In te stemmen met de kaderbrief 2020-2025 van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.
Toelichting: De kaderbrief 2022-2025 van de VRF, die beschrijft wat de invloed is van verwachte ontwikkelingen voor de begrotingen van de VRF, stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Door de Coronacrisis is echter ver vooruitzien ondoenlijk want er zijn teveel onzekerheden die van invloed zijn op de toekomstige  inspanningen. De VRF doet een poging om voorzichtig een doorkijkje naar 2022 te maken. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen en met de Kaderbrief in te stemmen.