Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 20 december 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
J. Piersma
Toelichting

Het Petear van 20 december 2021 wordt digitaal gehouden, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 15 december 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 20 december na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 20 december, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

Het Petear van 20 december 2021 wordt digitaal gehouden, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 15 december 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 20 december na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 20 december, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Voorstel:
1.    In ontwerp de verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van twee recreatieve appartementen bij de locatie Ringvaart 5 in Bantega;
2.    Te bepalen dat de ontwerp-weigering van geen bedenkingen tevens een definitieve weigering van geen bedenkingen is wanneer er geen zienswijzen over het ontwerp besluit zijn ingediend.
Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van een bestaand bijgebouw op het adres Ringvaart 5 in Bantega tot twee recreatieve appartementen. Naast een al bestaand appartement betreft de aanvraag ook een tweede recreatieappartement. De aanvraag is dus deels een verzoek tot legalisatie. Aan de raad wordt voorgesteld om in deze niet af te wijken van het bestemmingsplan en de verklaring van geen bedenkingen te weigeren.

Voorstel: De gemeentelijke coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Hoge Dijk 9 te Rotsterhaule en de samenhangende omgevingsvergunning.
Toelichting: Voor het genoemde adres in Rotsterhaule heeft het college de ruimte-voor-ruimteregeling toegepast. De agrarische bebouwing en verharding op het perceel gaat verdwijnen, ter compensatie kan een woning worden gerealiseerd. De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming. De initiatiefnemer werkt nu aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de woning, waarvoor de toepassing van de coördinatieregeling mogelijk maakt dat de verschillende procedures tegelijkertijd kunnen worden gevolgd. Dat is een bevoegdheid van de raad. Dit voorstel gaat niet in op de inhoud van de plannen.

Voorstel:
1.    akkoord te gaan met de reactienota op de 1e ontwerp omgevingsvisie
2.    de 2e ontwerp omgevingsvisie inspraakrijp  te verklaren
Toelichting: Na een lang traject van voorbereiding is de ontwerp-Omgevingsvisie in september 2018 inspraakrijp verklaard door de raad met daarbij het verzoek om na deze 1e ontwerp-Omgevingsvisie eerst nog een 2e versie ter visie te leggen. Dit 2e  ontwerp-Omgevingsvisie inclusief de Reactienota zienswijzen kan met het verwerken van ingediende zienswijzen, nu inspraakrijp worden verklaard door de raad. Op 19 januari 2022 zal deze Omgevingsvisie opnieuw op de agenda van het Petear worden geplaatst.

Voorstel:
1.    Het beleidsplan kunst en cultuur: Kunst stroomt! met inbegrip van de beleidsvoorstellen kunst en cultuur voor de periode 2022-2028 vast te stellen;
2.    De daarbij behorende financiële consequenties te verwerken in de Programmabegroting vanaf 2023.
Toelichting: De Cultuurnota Samenspel van 2014 is geëvalueerd in november 2019 en daarbij bleek dat er nieuwe beleidsaccenten nodig zijn om het cultuurbeleid te actualiseren. In januari 2020 heeft de raad de startnotitie “Tijd voor een nieuwe cultuurnota 2021-2025” vastgesteld waarin het proces voor een nieuw beleidsplan kunst- en cultuur stond beschreven. In dit raadsvoorstel wordt het nieuwe beleidsplan kunst en cultuur aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Voorstel: af te zien van het recht om de openbare basisschool De Wynbrekker in stand te houden.
Toelichting: Het schoolbestuur Gearhing wil de openbare basisschool De Wynbrekker in Oosterzee opheffen per 1 augustus 2022 omdat het leerlingenaantal te ver is gezakt. De bevoegdheid om een openbare basisschool op te heffen ligt sinds 1 januari 2014 bij het schoolbestuur maar de raad heeft de wettelijke mogelijkheid om in een dergelijk geval het bevoegd gezag van zo’n school over te nemen. De raad moet dat besluit i.c. voor 1 februari 2022 nemen, wanneer daar aanleiding voor zou zijn. De raad wordt voorgesteld om het bevoegd gezag niet over te nemen zodat de opheffing kan doorgaan.

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.