Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 28 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W. de Haan
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 23 april 10:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 28 april na 13:00 uur of er reacties zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 28 april, 12:00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de zienswijzen;
2.    In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen Utbuorren 17 Terherne’;
3.    De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3o van de Wabo voor het legaliseren van een schuur, een haven en een botenverhuur aan de Utbuorren 17 Terherne.
Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van een schuur, een haven (voor 6 boten) en een botenverhuur (maximaal 3 boten) op het perceel Utbuorren 17 in Terherne. Op 16 september 2020 heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit plan. De ontwerpbeschikking heeft samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de reactie van het college op de zienswijzen en de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de herziene begroting 2021 van de GR Fryslân-West;
2.    Geen zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2021.
Toelichting: De gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid, bestaande uit: de GR en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om hun mening te geven (“gevoelen te uiten”) over de begrotingen van de GR. Eind vorig jaar heeft de raad kennisgenomen van en een zienswijze ingediend op de eerste begroting 2021 van de GR Fryslân-West. De Provincie Fryslân heeft besloten de GR wegens termijnoverschrijding onder preventief toezicht te plaatsen tot het moment waarop de begroting 2021 wordt goedgekeurd. De raad wordt nu gevraagd kennis te nemen van de herziene begroting 2021 van de GR Fryslân-West en geen zienswijzen in te dienen.