Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

maandag 17 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
I. de Wolff
Toelichting

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 12 mei 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 17 mei na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 17 mei, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Voorstel:
1.    De nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Boornzwaag-Langweerder Wielen’ vast te stellen;
2.    Het bestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen met planid. NL.IMRO.1940.BOO19LANGWWIELEN-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen
Toelichting: Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Boornzwaag – Langweerder Wielen’ is één zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan voorziet in het wegbestemmen van het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’(2010). De raad wordt gevraagd om te besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voorstel: In te stemmen met de RES 1.0, inclusief het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie
Toelichting: De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2020 ingestemd met het Friese concept Regionale Energiestrategie (RES) bod van 2,3 TWh aan duurzame energie. Alle ambities vanuit de overheden samengevat komt het Friese RES-bod nu uit op 3,0 TWh aan grootschalige zonne- en windenergie voor 2030. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de RES 1.0, inclusief het Friese RES-bod.

Voorstel: Kennis nemen van het voorstel tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Fumo en het college toestemming verlenen om in te stemmen met deze wijzigingen.
Toelichting: De Fumo heeft de vorm gekregen van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen; de gemeenschappelijke regeling Fumo (GR Fumo). Door de komst van de Omgevingswet in 2022 en in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is aanpassing van de GR Fumo nodig. Voor het aanpassen van de GR Fumo is een voorstel met wijzigingen gemaakt. De raad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en het college toestemming te verlenen in te stemmen met deze wijzigingen.

Voorstel: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en in te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen die tot aanpassing van de begroting zou moeten leiden.
Toelichting: Voor de uitvoering van de taken door de FUMO wordt jaarlijks een begroting gemaakt.
Op 11 maart 2020 is de ontwerpbegroting FUMO 2022 voor zienswijzen naar de raad gestuurd. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen.

Voorstel:
1.    Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2020 en Eerste begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Fryslân;
2.    Wel zienswijzen in te dienen op de Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân;
3.    De Veiligheidsregio Fryslân conform bijgevoegde conceptbrief hierover te informeren;
4.    Kennis te nemen van de brief taakdifferentiatie brandweer.
Toelichting: De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 en wel zienswijzen in te dienen op de begroting 2022.

Voorstel: Kennis te nemen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025  van recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze
Toelichting: Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 13 Friese gemeenten en de provincie. Op 18 maart 2021 is de (concept) begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023- 2025 van recreatieschap Marrekrite aangeboden. Als deelnemer van deze GR kan de gemeente een zienswijze uitbrengen. Het college stelt aan de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Zie voor de bijbehoren stukken agendapunt 2.

Het gesprek raadsleden onderlingen en met het college is te volgen bij agendapunt 2.1