Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Petear

woensdag 7 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
R.J. Roelevink
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Er hebben zich geen deelnemers voor het gedeelte waarin de raad met betrokkenen spreekt aangemeld. Dit onderdeel gaat dus niet door. Wel vindt het gesprek tussen raad onderling en met het college plaats.

Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 7 april, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

De onderwerpen op de agenda van het Petear van 7 april worden in principe voor besluitvorming geplaatst op de raadsagenda van 21 april.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding herziening met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPOUG20UITBREIDHER-ON01 gewijzigd vast te stellen.
2.    Het beeldkwaliteitsplan als bijlage bij het bestemmingsplan onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
3.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Toelichting: Voor de tweede fase van de bouw (It Stalt te Oudega)  van 10 woningen op bouwrijpe kavels van de gemeente, zoals in een nieuw bestemmingsplan door de raad was vastgelegd op 30 september 2015, was weinig belangstelling. Via een samenwerking met plaatselijk belang Oudega-Kolderwolde en Toeck B.V. zullen nu de afzetmogelijkheden van een herverkaveling van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan verkend worden. Als de raad hieraan meewerkt, kan met het gewijzigde bestemmingsplan worden voorzien in de bouw van in totaal 12 te bouwen woningen op de locatie Oudega Uitbreiding

Voorstel: De raad besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de herziening locatie voormalig Sybrandy’s speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum.
Toelichting: Door verplaatsing naar Oudemirdum is de locatie van het voormalige speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum vrijgekomen, waarvoor nu een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie in voorbereiding is. In de voormalige bedrijfswoning willen de voormalige eigenaren van het speelpark een reguliere woning en een extra woning realiseren. Als de raad de coördinatieregeling van toepassing verklaart, kunnen de procedures van de bestemmingsplanherziening en de omgevingsvergunning parallel aan elkaar lopen.

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen - Joure (GR A-7) en geen zienswijze in te dienen.
Toelichting: De raad kan kennisnemen van de jaarrekening 2020, de controleverklaring 2020, accountantsverslag GR A7 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de concept primitieve begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen - Joure (GR A-7). In de GR A-7 is opgenomen dat de gemeenteraad conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn zienswijze kenbaar mag maken voor onder meer de begroting en de jaarrekening. Uit een analyse van deze stukken blijken geen bijzonderheden en de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen

Niemand heeft het woord gevoerd bij dit agendapunt. Er is alleen besloten dat dit vergaderstuk doorgaat als hamerstuk naar de Raadsvergadering van 21 april. Dit is te beluisteren via de webcast onder agendapunt 5

Voorstel:
1.    Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.VBLEM21 TRAMDIJKOF3-VA01;
2.    Te verklaren dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, binnen het aangewezen gebied te wijzigen in een ander gebruik; onder een ander gebruik wordt ook verstaan een wijziging in omvang of intensiteit;
3.    Te verklaren dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.
Toelichting: Het betreft hier de derde fase van de realisatie van de wijk Tramdijk Oost in Lemmer. Het realiseren van de derde fase vergt nadere uitwerking omdat daarvoor in het verleden nog geen plannen werden ontwikkeld. Hiervoor is nog nodig om het juridisch-planologische kader vast te stellen, zodat wordt voorkomen dat in de periode voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan activiteiten worden uitgevoerd waardoor dit minder geschikt wordt voor de te geven bestemming.