Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 2 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over Ontwerpverklaring weigering van verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

Voorstel:
1.    De nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Boornzwaag-Langweerder Wielen’ vast te stellen;
2.    Het bestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen met planid. NL.IMRO.1940.BOO19LANGWWIELEN-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

Voorstel: In te stemmen met de RES 1.0, inclusief het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Voorstel: Kennis te nemen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025  van recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze
Over dit voorstel is door de fractie Holtrop-Hoekstra bij het Petear op 17 mei 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

Voorstel: Kennis nemen van het voorstel tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling FUMO en het college toestemming verlenen om in te stemmen met deze wijzigingen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

Voorstel: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en in te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen die tot aanpassing van de begroting zou moeten leiden.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

Voorstel:
1.    Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarstukken 2020 en Eerste begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Fryslân;
2.    Wel zienswijzen in te dienen op de Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân;
3.    De Veiligheidsregio Fryslân conform bijgevoegde conceptbrief hierover te informeren;
4.    Kennis te nemen van de brief taakdifferentiatie brandweer.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 17 mei 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 9D.

Voorstel: zie agendapunt 10D.