Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 3 februari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

00:00:03 - 00:03:59 - F. Veenstra, voorzitter

De fractie van de VVD verzoekt om het houden van een debat bij interpellatie. De raad beslist bij de vaststelling van de agenda over het verzoek, waarbij de raad tevens bepaalt bij welk agendapunt de interpellatie wordt geplaatst.

Het interpellatiedebat is via de webcast te beluisteren bij agendapunt 4, Debat.

Dit gebeurt schriftelijk.

Interpellatiedebat (1.1. Interpellatieverzoek VVD)

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 in Oudemirdum.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 12B.

Voorstel:
1.    de nota reserves & voorzieningen 2021 vast te stellen en
2.    de reserve Duurzaamheid op te heffen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 8D.