Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 30 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.
Omdat de publicatie van deze raadsagenda plaatsvindt vóórdat het Petear van 28 juni 2021 heeft plaatsgevonden zijn de agendapunten 11D t/m 15D op deze raadsagenda onder voorbehoud van wat er in het Petear wordt besproken.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    Het Beleidsplan mantelzorg 2021 – 2025 vast te stellen.
2.    Kennis te nemen van ons besluit de kosten van punt 1 te dekken uit het budget Vrijwilligers en mantelzorg fcl 660120 tot maximaal € 198.500 in 2021, € 200.500 in 2022, € 193.500 in 2023, € 198.500 in 2024 en € 198.500 in 2025.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 21 juni 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

Voorstel:
1.    Het jaarverslag en jaarrekening 2020 inclusief de bijlagen vast te stellen met een saldo van € 8.950.000 positief;
2.    Een deel van het jaarrekeningsaldo ad €2.265.000 toe te voegen aan de Reserve Coronakosten;
3.    Een bedrag van € 1.251.000 toe te voegen aan de Reserve Onderhandenwerk tbv vastgoed;
4.    Een bedrag van € 836.000 toe te voegen aan de Reserve Onderhandenwerk tbv wegen;
5.    Het resterende deel ad € 4.598.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve;
6.    De kredieten uit de reeds door het college vastgestelde jaarplannen wegen en vastgoed beschikbaar stellen ten laste van de reserve Onderhanden werk;
7.    De einddatum van het bedrijventerreinen Woudfennen III vast te stellen op 31-12-2037, met een resterende looptijd van 17 jaar.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 21 juni 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

Voorstel:
•    de voorjaarsrapportage 2021, vooruitlopend op het wijzigen van de financiële verordening, vast te stellen.
•    financiële afwijkingen genoemd in bijlage 1 (blz. 47) en bijlage 3 (blz. 49) in de begroting 2021 te wijzigen
•    de verwachte financiële afwijkingen van de kredieten, genoemd in bijlage 2 (blz. 48), te autoriseren
Over dit voorstel is door de fractie Holtrop-Hoekstra bij het Petear op 21 juni 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel: Het bestemmingsplan ‘Beuckenswijkstraat 48 Sondel’ als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPSON20BEUCKENSW48-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 21 juni 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

Voorstel:
1.    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
2.    De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van 15 camperplaatsen bij de locatie Liemerige Wei 6 in Oudemirdum.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 28 juni 2021 (Hamerstuk) Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

Voorstel: Het bestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4 zoals opgenomen in de bestandenset
NL.IMRO.1940.BPSON21KRUSPAED4-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 28 juni 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2021 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is.
2.    Te concluderen dat er thans geen planologische grondslag (structuurvisie of bestemmings-plan) aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/ omgevingsvisie.
3.    Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg, als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK- 30442587- 02 en op de perceelslijst met kenmerk PL – 30442587- 02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 17 maart 2021.
4.    Te concluderen dat de percelen als bedoeld onder 2 niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
5.    Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie is vastgesteld.
6.    Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 1 juli 2021 en in het huis-aan-huisblad van 8 juli 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
7.    Te concluderen dat er een zienswijze is ingediend, die is beantwoord in de nota beantwoording zienswijzen.
8.    De nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en er geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of  raadsbesluit aan te passen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 28 juni 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van de eerste begroting 2022 van de GR Fryslân-West;
2.    Een zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2022.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 28 juni 2021 (Hamerstuk).Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 27B.

Voorstel: zie agendapunt 5D.

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 8D.

Voorstel: zie agendapunt 9D.

Voorstel: zie agendapunt 10D.

Voorstel: zie agendapunt 14D.

Voorstel: zie agendapunt 15D.