Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 21 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel: De heer dr. E. Lensink te benoemen tot lid van de Rekenkamer De Fryske Marren.
Om op zo kort mogelijke termijn te voorzien in een volledige bezetting van de Rekenkamer De Fryske Marren, is op advies van de agendacommissie dit agendapunt toegevoegd aan de raadsagenda.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.1.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord, inclusief reclame op de locatie Technykwei 12 te Joure;
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer.
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

Voorstel: De raad besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de herziening locatie voormalig Sybrandy’s speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

Voorstel:
1.    Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.VBLEM21 TRAMDIJKOF3-VA01;
2.    Te verklaren dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, binnen het aangewezen gebied te wijzigen in een ander gebruik; onder een ander gebruik wordt ook verstaan een wijziging in omvang of intensiteit;
3.    Te verklaren dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding herziening met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPOUG20UITBREIDHER-ON01 gewijzigd vast te stellen.
2.    Het beeldkwaliteitsplan als bijlage bij het bestemmingsplan onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.
3.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen - Joure (GR A-7) en geen zienswijze in te dienen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel: zie agendapunt 4D.1

Voorstel: zie agendapunt 8D.

Voorstel: zie agendapunt 11D.