Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 6 januari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

00:00:01 - 00:05:55 - F. Veenstra, voorzitter

Dit gebeurt schriftelijk.

Voorstel:
1.    Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamer na onderzoek naar het zwembad Ny Sudersé te Lemmer en de daarbij gevoegde bestuurlijke reactie van het college;
2.    Het college verzoeken om de nodige, voor de raad transparante, stappen te zetten om de afspraken met de eigenaar en exploitant van het zwembad te actualiseren;
3.    Daarbij tevens het college te verzoeken de uitgangspunten van het gemeentelijke zwembeleid en de daarbij behorende randvoorwaarden met inbegrip van de bijbehorende prestatieafspraken te actualiseren.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

01:34:40 - 01:35:37 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: Het raadsbesluit met motivering over het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 Joure bij restaurant McDonalds vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

02:55:27 - 02:55:41 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPBAN20BANDSLOOT9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2.    Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

03:13:32 - 03:14:17 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het campingterrein en het toevoegen van een sanitair gebouw op het perceel Utbuorren 48 te Terherne.
2.    De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

03:14:48 - 03:15:01 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    Het bestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPOUH20JOUSTERWG18-ON01 ongewijzigd vast te stellen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

03:18:15 - 03:18:24 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 in Oudemirdum.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

03:22:12 - 03:38:15 - F. Veenstra, voorzitter

Voorstel: het jaarverslag leerplicht 2019-2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

Voorstel: zie agendapunt 6D.

Voorstel: zie agendapunt 9D.

Voorstel: zie agendapunt 13D.