Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 17 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Gemeentehuis Joure
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats

Uitzending

Agendapunten

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats

FNP - Kompensaasje Corona skea foar buert- en doarpshuzen

Voorstel: Het duurzaamheidsprogramma vast te stellen.
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

Voorstel: om de navolgende verordeningen plus tarieventabellen vast te stellen:
1.    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2022
2.    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022
3.    Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022
4.    Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2022
5.    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022
6.    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022
7.    Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022
8.    Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022
9.    Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2022
10.    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2022
11.    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
a.    Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
12.    Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022
13.    Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2022
14.    Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2022
15.    Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2022
16.    Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2022
II    om kennis te nemen van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2022
III    om kennis te nemen van de Nota belastingen 2022
Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

Bijlagen

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een ondergeschikt horecagedeelte bij een palingkwekerij aan de Meerweg 1a te Rohel;
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een verhoging van de toegestane bouwhoogte tot 4,5m voor chalets op de bestaande camping aan de Beukenlaan 5 te Oudemirdum
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

Voorstel:
1.    de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.
2.    de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

Voorstel:
1.    De Warmtevisie, ‘de Fryske Marren aardgasvrij’ inclusief publiekssamenvatting vast te stellen
2.    Balk, Elahuizen, Boornzwaag en Terherne aan te wijzen als potentiële startdorpen.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B

Voorstel:
1.    in te stemmen met de jaarrekening 2020 van schoolbestuur Stichting Ambion;
2.    kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Ambion.
Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

Dit is een aangekondigde motie. De voorzitter zal na indiening van deze motie ‘vreemd aan de orde’ de gemeenteraad voorstellen deze toe te voegen aan de agenda en deze te behandelen nadat alle op de agenda voorkomende agenda/bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

Voorstel: zie agendapunt 6D.

Voorstel: zie agendapunt 7D.

Voorstel: zie agendapunt 12D.