Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 15 december 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
F. Veenstra
Toelichting

De raadsvergadering van 15 december 2021 wordt digitaal gehouden, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen.

Uitzending

Agendapunten

 1. De raadsvergadering van 15 december 2021 wordt digitaal gehouden, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen.

 2. CDA - Coronafonds

 3. Voorstel:
  a.    de besluitenlijst vaststellen;
  b.    de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;
  c.    lijst moties en amendementen.

 4. (Dit agendapunt is vanwege afwezigheid wethouder ivm persoonlijke omstandigheden van de agenda gehaald en doorgeschoven naar een volgende vergadering)
  Voorstel:
  1.    Kennis te nemen van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 "Grondstof is geen afval" en de Reacties op inwonersbijeenkomsten - In gesprek over afval.
  2.    Het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 vast te stellen en over te gaan naar een nieuwe inzamelfrequentie voor afvalinzameling in combinatie met ondersteunende maatregelen.
  3.    De financiële consequenties van het Grondstof Beleidsplan 2022-2025 te verwerken in de Afvalstoffenheffing 2022 en opvolgende jaren.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 6 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 13B.

 5. Voorstel:
  1.    Akkoord te gaan met de geactualiseerde/geïndexeerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) voor de Brede School Joure Zuid en het overig gemeentelijk vastgoed.
  2.    Akkoord te gaan met de financiële onderbouwing voor de dotatie aan de opnieuw in te stellen voorziening Onderhoud vastgoed.
  3.    De geactualiseerde/geïndexeerde MJOP's en de financiële onderbouwing voor de dotatie vast te stellen.
  4.    De voorziening Onderhoud vastgoed opnieuw in te stellen per 1 januari 2021 en het beschikbare bedrag in de reserve Onderhanden werk ad € 1.251.277 over te hevelen naar de nieuwe voorziening.
  5.    In 2021 een eenmalige extra storting te doen in de voorziening Onderhoud vastgoed van € 747.848 en deze te verwerken in de jaarrekening 2021.
  6.    De verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening mee te nemen in de perspectiefnota 2023.
  Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 6 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

 6. Beleidsplan Wet inburgering "Welkom in de Fryske Marren” 2022-2025
  Voorstel:
  1.    Het beleidsplan Wet inburgering “Welkom in de Fryske Marren 2022-2025 vaststellen.
  Over dit voorstel is door de fractie van de VVD in het Petear op 6 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk).Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 7. Voorstel:
   - de Financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2021 herzien vast te stellen.
  Over dit voorstel is door de fractie van de NCPN in het Petear op 6 december 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk).Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 8. Voorstel:
  1.    Het bestemmingsplan Echtenerbrug – Koopmanweg 10 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPECT21KOOPMANWE10-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 6 december 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 9. Voorstel: in te stemmen met de concept-statuten van de fusie-stichting van de schoolbesturen Gearhing en Odyssee.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 6 december 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 10. Voorstel: Het jaarverslag leerplicht 2020-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
  Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 6 december 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 11. Voorstel: zie agendapunt 5D.

 12. Voorstel: zie agendapunt 6D.

 13. Voorstel: zie agendapunt 7D.

 14. Voorstel: zie agendapunt 8D.

 15. Voorstel: zie agendapunt 9D.

 16. Voorstel: zie agendapunt 10D.

 17. Voorstel: zie agendapunt 11D.